ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
తదా మహాత్మనస తస్య తపస్య ఉగ్రే చ వర్తతః
అనాదస్యేవ నిధనం తిష్ఠత్స్వ అస్మాసు బన్ధుషు
2 థుర్విజ్ఞేయా హి గతయః పురుషాణాం మతా మమ
యత్ర వైచిత్రవీర్యొ ఽసౌ థగ్ధ ఏవం థవాగ్నినా
3 యస్య పుత్రశతం శరీమథ అభవథ బాహుశాలినః
నాగాయుత బలొ రాజా స థగ్ధొ హి థవాగ్నినా
4 యం పురా పర్యవీజన్త తాలవృన్తైర వరస్త్రియః
తం గృధ్రాః పర్యవీజన్త థావాగ్నిపరికాలితమ
5 సూతమాగధ సంఘైశ చ శయానొ యః పరబొధ్యతే
ధరణ్యాం స నృపః శేతే పాపస్య మమ కర్మభిః
6 న తు శొచామి గాన్ధారీం హతపుత్రాం యశస్వినీమ
పతిలొకమ అనుప్రాప్తాం తదా భర్తృవ్రతే సదితామ
7 పృదామ ఏవ తు శొచామి యా పుత్రైశ్వర్యమ ఋథ్ధిమత
ఉత్సృజ్య సుమహథ థీప్తం వనవాసమ అరొచయత
8 ధిగ రాజ్యమ ఇథమ అస్మాకం ధిగ బలం ధిక పరాక్రమమ
కషత్రధర్మచ ధిగ యస్మాన మృతా జీవామహే వయమ
9 సుసూక్ష్మా కిల కాలస్య గతిర థవిజ వరొత్తమ
యత సముత్సృజ్య రాజ్యం సా వనవాసమ అరొచయత
10 యుధిష్ఠిరస్య జననీ భీమస్య విజయస్య చ
అనాదవత కదం థగ్ధా ఇతి ముహ్యామి చిన్తయన
11 వృదా సంతొషితొ వహ్నిః ఖాణ్డవే సవ్యసాచినా
ఉపకారమ అజానన స కృతఘ్న ఇతి మే మతిః
12 యత్రాథహత స భగవాన మాతరం సవ్యసాచినః
కృత్వా యొ బరాహ్మణచ ఛథ్మ భిక్షార్దీ సముపాగతః
ధిగ అగ్నిం ధిక చ పార్దస్య విశ్రుతాం సత్యసంధతామ
13 ఇథం కష్టతరం చాన్యథ భగవన పరతిభాతి మే
వృదాగ్నినా సమాయొగొ యథ అభూత పృదివీపతేః
14 తదా తపస్వినస తస్య రాజర్షేః కౌరవస్య హ
కదమ ఏవంవిధొ మృత్యుః పరశాస్య పృదివీమ ఇమామ
15 తిష్ఠత్సు మన్త్రపూతేషు తస్యాగ్నిషు మహావనే
వృదాగ్నినా సమాయుక్తొ నిష్ఠాం పరాప్తః పితా మమ
16 మన్యే పృదా వేపమానా కృషా ధమని సంతతా
హా తాత ధర్మరాజేతి సమాక్రన్థన మహాభయే
17 భీమ పర్యాప్నుహి భయాథ ఇతి చైవాభివాశతీ
సమన్తతః పరిక్షిప్తా మాతా మే ఽభూథ థవాగ్నినా
18 సహథేవః పరియస తస్యాః పుత్రేభ్యొ ఽధిక ఏవ తు
న చైనాం మొక్షయామ ఆస వీరొ మాథ్రవతీసుతః
19 తచ ఛరుత్వా రురుథుః సర్వే సమాలిఙ్గ్య పరస్పరమ
పాణ్డవాః పఞ్చ థుఃఖార్తా భూతానీవ యుగక్షయే
20 తేషాం తు పురుషేన్థ్రాణాం రుథతాం రుధిత సవనః
పరాసాథాభొగ సంరుథ్ధొ అన్వరౌత్సీత స రొథసీ