ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
థవివర్షొపనివృత్తేషు పాణ్డవేషు యథృచ్ఛయా
థేవర్షిర నారథొ రాజన్న ఆజగామ యుధిష్ఠిరమ
2 తమ అభ్యర్చ్య మహాబాహుః కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
ఆసీనం పరివిశ్వస్తం పరొవాచ వథతాం వరః
3 చిరస్య ఖలు పశ్యామి భగవన్తమ ఉపస్దితమ
కచ చిత తే కుశలం విప్ర శుభం వా పరత్యుపస్దితమ
4 కే థేశాః పరిథృష్టాస తే కిం చ కార్యం కరొమి తే
తథ బరూహి థవిజముఖ్య తవమ అస్మాకం చ పరియొ ఽతిదిః
5 [నారథ]
చిరథృష్టొ ఽసి మే రాజన్న ఆగతొ ఽసమి తపొవనాత
పరిథృష్టాని తీర్దాని గఙ్గా చైవ మయా నృప
6 [య]
వథన్తి పురుషా మే ఽథయ గఙ్గాతీరనివాసినః
ధృతరాష్ట్రం మహాత్మానమ ఆస్దితం పరమం తపః
7 అపి థృష్టస తవయా తత్ర కుశలీ స కురూథ్వహః
గాన్ధారీ చ పృదా చైవ సూతపుత్రశ చ సంజయః
8 కదం చ వర్తతే చాథ్య పితా మమ స పార్దివః
శరొతుమ ఇచ్ఛామి భగవన యథి థృష్టస తవయా నృపః
9 [నారథ]
సదిరీ భూయ మహారాజ శృణు సర్వం యదాతదమ
యదా శరుతం చ థృష్టం చ మయా తస్మింస తపొవనే
10 వనవాస నివృత్తేషు భవత్సు కురునన్థన
కురుక్షేత్రాత పితా తుభ్యం గఙ్గాథ్వారం యయౌ నృప
11 గాన్ధార్యా సహితొ ధీమాన వధ్వా కున్త్యా సమన్వితః
సంజయేన చ సూతేన సాగ్నిహొత్రః సయాజకః
12 ఆతస్దే స తపస తీవ్రం పితా తవ తపొధనః
వీటాం ముఖే సమాధాయ వాయుభక్షొ ఽభవన మునిః
13 వనే స మునిభిః సర్వైః పూజ్యమానొ మహాతపాః
తవగ అస్ది మాత్రశేషః స షణ మాసాన అభవన నృపః
14 గాన్ధారీ తు జలాహారా కున్తీ మాసొపవాసినీ
సంజయః షష్ఠ భక్తేన వర్తయామ ఆస భారత
15 అగ్నీంస తు యాజకాస తత్ర జుహువుర విధివత పరభొ
థృశ్యతొ ఽథృశ్యతశ చైవ వనే తస్మిన నృపస్య హ
16 అనికేతొ ఽద రాజా స బభూవ వనగొచరః
తే చాపి సహితే థేవ్యౌ సంజయశ చ తమ అన్వయుః
17 సంజయొ నృపతేర నేతా సమేషు విషమేషు చ
గాన్ధార్యాస తు పృదా రాజంశ చక్షుర ఆసీథ అనిన్థితా
18 తతః కథా చిథ గఙ్గాయాః కచ్ఛే స నృపసత్తమః
గఙ్గాయామ ఆప్లుతొ ధీమాన ఆశ్రమాభిముఖొ ఽభవత
19 అద వాయుః సముథ్భూతొ థావాగ్నిర అభవన మహాన
థథాహ తథ వనం సర్వం పరిగృహ్య సమన్తతః
20 థహ్యత్సు మృగయూదేషు థవిజిహ్వేషు సమన్తతః
వరాహాణాం చ యూదేషు సంశ్రయత్సు జలాశయాన
21 సమావిథ్ధే వనే తస్మిన పరాప్తే వయసన ఉత్తమే
నిరాహారతయా రాజా మన్థప్రాణవిచేష్టితః
అసమర్దొ ఽపసరణే సుకృశౌ మాతరౌ చ తే
22 తతః స నృపతిర థృష్ట్వా వహ్నిమ ఆయాన్తమ అన్తికాత
ఇథమ ఆహ తతః సూతం సంజయం పృదివీపతే
23 గచ్ఛ సంజయ యత్రాగ్నిర న తవాం థహతి కర్హి చిత
వయమ అత్రాగ్నినా యుక్తా గమిష్యామః పరాం గతిమ
24 తమ ఉవాచ కిలొథ్విగ్నః సంజయొ వథతాం వరః
రాజన మృత్యుర అనిష్టొ ఽయం భవితా తే వృదాగ్నినా
25 న చొపాయం పరపశ్యామి మొక్షణే జాతవేథసః
యథ అత్రానన్తరం కార్యం తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
26 ఇత్య ఉక్తః సంజయేనేథం పునర ఆహ స పార్దివః
నైష మృత్యుర అనిష్టొ నొ నిఃసృతానాం గృహాత సవయమ
27 జలమ అగ్నిస తదా వాయుర అద వాపి వికర్శనమ
తాపసానాం పరశస్యన్తే గచ్చః సంజయ మాచిరమ
28 ఇత్య ఉక్త్వా సంజయం రాజా సమాధాయ మనస తథా
పరాఙ్ముఖః సహ గాన్ధార్యా కున్త్యా చొపావిశత తథా
29 సంజయస తం తదా థృష్ట్వా పరథక్షిణమ అదాకరొత
ఉవాచ చైనం మేధావీ యుఙ్క్ష్వాత్మానమ ఇతి పరభొ
30 ఋషిపుత్రొ మనీషీ స రాజా చక్రే ఽసయ తథ వచః
సంనిరుధ్యేన్థ్రియ గరామమ ఆసీత కాష్ఠొపమస తథా
31 గాన్ధారీ చ మహాభాగా జననీ చ పృదా తవ
థావాగ్నినా సమాయుక్తే స చ రాజా పితా తవ
32 సంజయస తు మహామాత్రస తస్మాథ థావాథ అముచ్యత
గఙ్గాకూలే మయా థృష్టస తాపసైః పరివారితః
33 స తాన ఆమన్త్ర్య తేజస్వీ నివేథ్యైతచ చ సర్వశః
పరయయౌ సంజయః సూతొ హిమవన్తం మహీధరమ
34 ఏవం స నిధనం పరాప్తః కురురాజొ మహామనాః
గాన్ధారీ చ పృదా చైవ జనన్యౌ తే నరాధిప
35 యథృచ్ఛయానువ్రజతా మయా రాజ్ఞః కలేవరమ
తయొశ చ థేవ్యొర ఉభయొర థృష్టాని భరతర్షభ
36 తతస తపొవనే తస్మిన సమాజగ్ముస తపొధనాః
శరుత్వా రాజ్ఞస తదా నిష్ఠాం న తవ అశొచన గతిం చ తే
37 తత్రాశ్రౌషమ అహం సర్వమ ఏతత పురుషసత్తమ
యదా చ నృపతిర థగ్ధొ థేవ్యౌ తే చేతి పాణ్డవ
38 న శొచితవ్యం రాజేన్థ్ర సవన్తః స పృదివీపతిః
పరాప్తవాన అగ్నిసంయొగం గాన్ధారీ జననీ చ తే
39 [వై]
ఏతచ ఛరుత్వా తు సర్వేషాం పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
నిర్యాణం ధృతరాష్ట్రస్య శొకః సమభవన మహాన
40 అన్తఃపురాణాం చ తథా మహాన ఆర్తస్వరొ ఽభవత
పౌరాణాం చ మహారాజ శరుత్వా రాజ్ఞస తథా గతిమ
41 అహొ ధిగ ఇతి రాజా తు విక్రుశ్య భృశథుఃఖితః
ఊర్ధ్వబాహుః సమరన మాతుః పరరురొథ యుధిష్ఠిరః
భీమసేనపురొగశ చ భరాతరః సర్వ ఏవ తే
42 అన్తఃపురేషు చ తథా సుమహాన రుథితస్వనః
పరాథురాసీన మహారాజ పృదాం శరుత్వా తదాగతామ
43 తం చ వృథ్ధాం తదా థగ్ధం హతపుత్రం నరాధిపమ
అన్వశొచన్త తే సర్వే గాన్ధారీం చ తపస్వినీమ
44 తస్మిన్న ఉపరతే శబ్థే ముహూర్తాథ ఇవ భారత
నిగృహ్య బాష్పం ధైర్యేణ ధర్మరాజొ ఽబరవీథ ఇథమ