ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
థృష్ట్వా పుత్రాంస తదా పౌత్రాన సానుబన్ధాఞ జనాధిపః
ధృతరాష్ట్రః కిమ అకరొథ రాజా చైవ యుధిష్ఠిరః
2 [వై]
తథ థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యం పుత్రాణాం థర్శనం పునః
వీతశొకః స రాజర్షిః పునర ఆశ్రమమ ఆగమత
3 ఇతరస తు జనః సర్వస తే చైవ పరమర్షయః
పరతిజగ్ముర యదాకామం ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞయా
4 పాణ్డవాస తు మహాత్మానొ లఘు భూయిష్ఠ సైనికాః
అనుజగ్ముర మహాత్మానం సథారం తం మహీపతిమ
5 తమ ఆశ్రమగతం ధీమాన బరహ్మర్షిర లొకపూజితః
మునిః సత్యవతీ పుత్రొ ధృతరాష్ట్రమ అభాషత
6 ధృతరాష్ట్ర మహాబాహొ శృణు కౌరవనన్థన
శరుతం తే జఞానవృథ్ధానామ ఋషీణాం పుణ్యకర్మణామ
7 ఋథ్ధాభిజన వృథ్ధానాం వేథవేథాఙ్గవేథినామ
ధర్మజ్ఞానాం పురాణానాం వథతాం వివిధాః కదాః
8 మా సమ శొకే మనః కార్షీథ ఇష్టేన వయదతే బుధః
శరుతం థేవ రహస్యం తే నారథాథ థేవ థర్శనాత
9 గతాస తే కషత్రధర్మేణ శస్త్రపూతాం గతిం శుభామ
యదాథృష్టాస తవయా పుత్రా యదా కామవిహారిణః
10 యుధిష్ఠిరస తవ అయం ధీమాన భవన్తమ అనురుధ్యతే
సహితొ భరాతృభిః సర్వైః సథారః ససుహృజ్జనః
11 విసర్జయైనం యాత్వ ఏష సవరాజ్యమ అనుశాసతామ
మాసః సమధికొ హయ ఏషామ అతీతొ వసతాం వనే
12 ఏతథ ధి నిత్యం యత్నేన పథం రక్ష్యం పరంతప
బహు పరత్యర్దికం హయ ఏతథ రాజ్యం నామ నరాధిప
13 ఇత్య ఉక్తః కౌరవొ రాజా వయాసేనామిత బుథ్ధినా
యుధిష్ఠిరమ అదాహూయ వాగ్మీ వచనమ అబ్రవీత
14 అజాతశత్రొ భథ్రం తే శృణు మే భరాతృభిః సహ
తవత్ప్రసాథాన మహీపాల శొకొ నాస్మాన పరబాధతే
15 రమే చాహం తవయా పుత్రపురేవ గజసాహ్వయే
నాదేనానుగతొ విథ్వాన పరియేషు పరివర్తినా
16 పరాప్తం పుత్రఫలం తవత్తః పరీతిర మే విపులా తవయి
న మే మన్యుర మహాబాహొ గమ్యతాం పుత్ర మాచిరమ
17 భవన్తం చేహ సంప్రేక్ష్య తపొ మే పరిహీయతే
తపొ యుక్తం శరీరం చ తవాం థృష్ట్వా ధారితం పునః
18 మాతరౌ తే తదైవేమే శీర్ణపర్ణకృతాశనే
మమ తుల్యవ్రతే పుత్ర నచిరం వర్తయిష్యతః
19 థుర్యొధనప్రభృతయొ థృష్టా లొకాన్తరం గతాః
వయాసస్య తపసొ వీర్యాథ భవతశ చ సమాగమాత
20 పరయొజనం చిరం వృత్తం జీవితస్య చ మే ఽనఘ
ఉగ్రం తపః సమాస్దాస్యే తవమ అనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
21 తవయ్య అథ్య పిణ్డః కీర్తిశ చ కులం చేథం పరతిష్ఠితమ
శవొ వాథ్య వా మహాబాహొ గమ్యతాం పుత్ర మాచిరమ
22 రాజనీతిః సుబహుశః శరుతా తే భరతర్షభ
సంథేష్టవ్యం న పశ్యామి కృతమ ఏతావతా విభొ
23 ఇత్య ఉక్తవచనం తాత నృపొ రాజానమ అబ్రవీత
న మామ అర్హసి ధర్మజ్ఞ పరిత్యక్తుమ అనాగసమ
24 కామం గచ్ఛన్తు మే సర్వే భరాతరొ ఽనుచరాస తదా
భవన్తమ అహమ అన్విష్యే మాతరౌ చ యతవ్రతే
25 తమ ఉవాచాద గాన్ధారీ మైవం పుత్ర శృణుష్వ మే
తవయ్య అధీనం కురు కులం పిణ్డశ చ శవశురస్య మే
26 గమ్యతాం పుత్ర పర్యాప్తమ ఏతావత పూజితా వయమ
రాజా యథ ఆహ తత కార్యం తవయా పుత్ర పితుర వచః
27 ఇత్య ఉక్తః సా తు గాన్ధార్యా కున్తీమ ఇథమ ఉవాచ హ
సనేహబాష్పాకులే నేత్రే పరమృజ్య రుథతీం వచః
28 విసర్జయతి మాం రాజా గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
భవత్యాం బథ్ధచిత్తస తు కదం యాస్యామి థుఃఖితః
29 న చొత్సహే తపొవిఘ్నం కర్తుం తే ధర్మచారిణి
తపసొ హి పరం నాస్తి తపసా విన్థతే మహత
30 మమాపి న తదా రాజ్ఞి రాజ్యే బుథ్ధిర యదా పురా
తపస్య ఏవానురక్తం మే మనః సార్వాత్మనా తదా
31 శూన్యేయం చ మహీ సర్వా న మే పరీతికరీ శుభే
బాన్ధవా నః పరిక్షీణా బలం నొ న యదా పురా
32 పాఞ్చాలాః సుభృశం కషీణాః కన్యా మాత్రావశేషితాః
న తేషాం కుర కర్తారం కం చిత పశ్యామ్య అహం శుభే
33 సర్వే హి భస్మసాన నీతా థరొణేనైకేన సంయుగే
అవశేషాస తు నిహతా థరొణపుత్రేణ వై నిశి
34 చేథయశ చైవ మత్స్యాశ చ థృష్ట పూర్వాస తదైవ నః
కేవలం వృష్ణిచక్రం తు వాసుథేవ పరిగ్రహాత
యం థృష్ట్వా సదాతుమ ఇచ్ఛామి ధర్మార్దం నాన్యహేతుకమ
35 శివేన పశ్య నః సర్వాన థుర్లభం థర్శనం తవ
భవిష్యత్య అమ్బ రాజా హి తీవ్రమ ఆరప్స్యతే తపః
36 ఏతచ ఛరుత్వా మహాబాహుః సహథేవొ యుధాం పతిః
యుధిష్ఠిరమ ఉవాచేథం బాష్పవ్యాకులలొచనః
37 నొత్సహే ఽహం పరిత్యక్తుం మాతరం పార్దివర్షభ
పరతియాతు భవాన కషిప్రం తపస తప్స్యామ్య అహం వనే
38 ఇహైవ శొషయిష్యామి తపసాహం కలేవరమ
పాథశుశ్రూషణే యుక్తొ రాజ్ఞొ మాత్రొస తదానయొః
39 తమ ఉవాచ తదా కున్తీ పరిష్వజ్య మహాభుజమ
గమ్యతాం పుత్ర మైవ తవం వొచః కురు వచొ మమ
40 ఆగమా వః శివాః సన్తు సవస్దా భవత పుత్రకాః
ఉపరొధొ భవేథ ఏవమ అస్మాకం తపసః కృతే
41 తవత సనేహా పాశబథ్ధా చ హీయేయం తపసః పరాత
తస్మాత పుత్రక గచ్ఛ తవం శిష్టమ అల్పం హి నః పరభొ
42 ఏవం సంస్తమ్భితం వాక్యైః కున్త్యా బహువిధైర మనః
సహథేవస్య రాజేన్థ్ర రాజ్ఞశ చైవ విశేషతః
43 తే మాత్రా సమనుజ్ఞాతా రాజ్ఞా చ కురు పుఙ్గవాః
అభివాథ్య కురుశ్రేష్ఠమ ఆమన్త్రయితుమ ఆరభన
44 రాజన పరతిగమిష్యామః శివేన పరతినన్థితాః
అనుజ్ఞాతాస తవయా రాజన గమిష్యామొ వికల్మషాః
45 ఏవమ ఉక్తః స రాజర్షిర ధర్మరాజ్ఞా మహాత్మనా
అనుజజ్ఞే జయాశీర్భిర అభినన్థ్యా యుధిష్ఠిరమ
46 భీమం చ బలినాం శరేష్ఠం సాంత్వయామ ఆస పార్దివః
స చాస్య సమ్యఙ మేధావీ పరత్యపథ్యత వీర్యవాన
47 అర్జునం చ సమాశ్లిష్య యమౌ చ పురుషర్షభౌ
అనుజజ్ఞే స కౌరవ్యః పరిష్వజ్యాభినన్థ్య చ
48 గాన్ధార్యా చాభ్యనుజ్ఞాతః కృతపాథాభివన్థనాః
జనన్యా సముపాఘ్రాతాః పరిష్వక్తశ చ తే నృపమ
చక్రుః పరథక్షిణం సర్వే వత్సా ఇవ నివారణే
49 పునః పునర నిరీక్షన్తః పరజగ్ముస తే పరథక్షిణమ
తదైవ థరౌపథీ సాధ్వీ సర్వాః కౌరవ యొషితః
50 నయాయతః శవశురే వృత్తిం పరయుజ్య పరయయుస తతః
శవశ్రూభ్యాం సామనుజ్ఞాతాః పరిష్వజ్యాభినన్థితాః
సంథిష్టాశ చేతికర్తవ్యం పరయయుర భర్తృభిః సహ
51 తద పరజజ్ఞే నినథః సూతానాం యుజ్యతామ ఇతి
ఉష్ట్రాణాం కరొశతాం చైవ హయానాం హేషతామ అపి
52 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా సథారః సహసైనికః
నగరం హాస్తినపురం పునర ఆయాత సబాన్ధవః