మొల్ల రామాయణము/అరణ్య కాండము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అరణ్య కాండము[మార్చు]

క. మునిదత్త ధనుర్వేదా!
మునినాథ ప్రియసతీ సుపూజిత పాదా!
జనకార్చిత గుణధామా!
సనకాది స్తవ్య నామ! జానకి రామా! 1
వ. శ్రీ నారద మునీశ్వరుండు వాల్మీకి కెఱింగించిన తెఱంగు వినిపించెద. 2

పంచవటిలో సీతా రాముల మధుర జీవనము[మార్చు]

చుప్పనాక రామ లక్ష్మణుల మోహించి పరాభూతురా లగుట[మార్చు]

ఖర దూషణాది రాక్షస సంహారము[మార్చు]

శూర్పణఖ వలన సీతా సౌందర్యమును విన్న రావణుని కామాంధత[మార్చు]

రాముఁడు బంగారు జింకను వెన్నంటి తరుముట[మార్చు]

రావణుఁడు సన్యాసి వేషమున సీత నపహరించుట[మార్చు]

రావణుని నిరోధించిన జటాయువు[మార్చు]

సీతను గానని శ్రీరామచంద్రుని విరహాతిశయము[మార్చు]

శ్రీరామునికి లక్ష్మణుని సాంత్వనము[మార్చు]

జటాయువు రామునకు రావణుని దుశ్చేష్టను దెలుపుట[మార్చు]

శబరి మధుర భక్తి[మార్చు]

ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు[మార్చు]