భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 99)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
మధ్యాహ్నే తు మహారాజ సంగ్రామః సమపథ్యత
లొకక్షయకరొ రౌథ్రొ భీష్మస్య సహ సొమకైః
2 గాఙ్గేయొ రదినాం శరేష్ఠః పాణ్డవానామ అనీకినీమ
వయధమన నిశితైర బాణైః శతశొ ఽద సహస్రశః
3 సంమమర్థ చ తత సైన్యం పితా థేవవ్రతస తవ
ధాన్యానామ ఇవ లూనానాం పరకరం గొగణా ఇవ
4 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ విరాటొ థరుపథస తదా
భీష్మమ ఆసాథ్య సమరే శరైర జఘ్నుర మహారదమ
5 ధృష్టథ్యుమ్నం తతొ విథ్ధ్వా విరాటం చ తరిభిః శరైః
థరుపథస్య చ నారాచం పరేషయామ ఆస భారత
6 తేన విథ్ధా మహేష్వాసా భీష్మేణామిత్రకర్శినా
చుక్రుధుః సమరే రాజన పాథస్పృష్టా ఇవొరగాః
7 శిఖణ్డీ తం చ వివ్యాధ భరతానాం పితామహమ
సత్రీమయం మనసా ధయాత్వా నాస్మై పరాహరథ అచ్యుతః
8 ధృష్టథ్యుమ్నస తు సమరే కరొధాథ అగ్నిర ఇవ జవలన
పితామహం తరిభిర బాణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
9 థరుపథః పఞ్చవింశత్యా విరాటొ థశభిః శరైః
శిఖణ్డీ పఞ్చవింశత్యా భీష్మం వివ్యాధ సాయకైః
10 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ భీష్మః సంఖ్యే మహాత్మభిః
వసన్తే పుష్పశబలొ రక్తాశొక ఇవాబభౌ
11 తాన పరత్యవిధ్యథ గాఙ్గేయస తరిభిస తరిభిర అజిహ్మగైః
థరుపథస్య చ భల్లేన ధనుశ చిచ్ఛేథ మారిష
12 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ భీష్మం వివ్యాధ పఞ్చభిః
సారదిం చ తరిభిర బాణైః సుశితై రణమూర్ధని
13 తతొ భీమొ మహారాజ థరౌపథ్యాః పఞ్చ చాత్మజాః
కేకయా భరాతరః పఞ్చ సాత్యకిశ చైవ సాత్వతః
14 అభ్యథ్రవన్త గాఙ్గేయం యుధిష్ఠిర హితేప్సయా
రిరక్షిషన్తః పాఞ్చాల్యం ధృట థయుమ్న ముఖన రణే
15 తదైవ తావకాః సర్వే భీష్మరక్షార్దమ ఉథ్యతాః
పరత్యుథ్యయుః పాణ్డుసేనాం సహ సైన్యా నరాధిప
16 తత్రాసీత సుమహథ యుథ్ధం తవ తేషాం చ సంకులమ
నరాశ్వరదనాగానాం యమ రాష్ట్రవివర్ధనమ
17 రదీ రదినమ ఆసాథ్య పరాహిణొథ యమసాథనమ
తదేతరాన సమాసాథ్య నరనాగాశ్వసాథినః
18 అనయన పరలొకాయ శరైః సంనతపర్వభిః
అస్త్రైశ చ వివిధైర ఘొరైస తత్ర తత్ర విశాం పతే
19 రదాశ చ రదిభిర హీనా హతసారదయస తదా
విప్రథ్రుతాశ్వాః సమరే థిశొ జగ్ముః సమన్తతః
20 మర్థమానా నరాన రాజన హయాంశ చ సుబహూన రణే
వాతాయమానా థృశ్యన్తే గన్ధర్వనగరొపమాః
21 రదినశ చ రదైర హీనా వర్మిణస తేజసా యుతాః
కుణ్డలొష్ణీషిణః సర్వే నిష్కాఙ్గథవిభూషితాః
22 థేవపుత్రసమా రూపొ శౌర్యే శక్రసమా యుధి
ఋథ్ధ్యా వైశ్రవణం చాతి నయేన చ బృహస్పతిమ
23 సర్వలొకేశ్వరాః శూరాస తత్ర తత్ర విశాం పతే
విప్రథ్రుతా వయథృశ్యన్త పరాకృతా ఇవ మానవాః
24 థన్తినశ చ నరశ్రేష్ఠ విహీనా వరసాథిభిః
మృథ్నన్తః సవాన్య అనీకాని సంపేతుః సర్వశబ్థగాః
25 వర్మభిశ చామరైశ ఛత్రైః పతాకాభిశ చ మారిష
కక్ష్యాభిర అద తొత్త్రైశ చ ఘణ్టాభిస తొమరైస తదా
26 విశీర్ణైర విప్రధావన్తొ థృశ్యన్తే సమ థిశొ థశ
నగమేఘప్రతీకాశైర జలథొథయ నిస్వనైః
27 తదైవ థన్తిభిర హీనాన గజారొహాన విశాం పతే
పరధావన్తొ ఽనవపశ్యామ తవ తేషాం చ సంకులే
28 నానాథేశసముత్దాంశ చ తురగాన హేమభూషితాన
వాతాయమానాన అథ్రాక్షం శతశొ ఽద సహస్రశః
29 అశ్వారొహాన హతైర అశ్వైర గృహీతాసీన సమన్తతః
థరవమాణాన అపశ్యామ థరావ్యమాణాంశ చ సంయుగే
30 గజొ గజం సమాసాథ్య థరవమాణం మహారణే
యయౌ విమృథ్నంస తరసా పథాతీన వాజినస తదా
31 తదైవ చ రదాన రాజన సంమమర్థ రణే గజః
రదశ చైవ సమాసాథ్య పథాతిం తురగం తదా
32 వయమృథ్నాత సమరే రాజంస తురగాంశ చ నరాన రణే
ఏవం తే బహుధా రాజన పరమృథ్నన్తః పరస్పరమ
33 తస్మిన రౌథ్రే తదా యుథ్ధే వర్తమానే మహాభయే
పరావర్తత నథీ ఘొరా శొణితాన్త్ర తరఙ్గిణీ
34 అస్ది సంచయసంఘాటా కేశశైవలశాథ్వలా
రదహ్రథా శరావర్తా హయమీనా థురాసథా
35 శీర్షొపల సమాకీర్ణా హస్తిగ్రాహసమాకులా
కవచొష్ణీష ఫేనాఢ్యా ధనుర థవీపాసి కచ్ఛపా
36 పతాకాధ్వజవృక్షాఢ్యా మర్త్యకూలాపహారిణీ
కరవ్యాథసంఘసంకీర్ణా యమ రాష్ట్రవివర్ధినీ
37 తాం నథీం కషత్రియాః శూరా హయనాగరదప్లవైః
పరతేరుర బహవొ రాజన భయం తయక్త్వా మహాహవే
38 అపొవాహ రణే భీరూన కశ్మలేనాభిసంవృతాన
యదా వైతరణీ పరేతాన పరేతరాజపురం పరతి
39 పరాక్రొశన కషత్రియాస తత్ర థృష్ట్వా తథ వైశసం మహత
థుర్యొధనాపరాధేన కషయం గచ్ఛన్తి కౌరవాః
40 గుణవత్సు కదం థవేషం ధార్తరాష్ట్రొ జనేశ్వరః
కృతవాన పాణ్డుపుత్రేషు పాపాత్మా లొభమొహితః
41 ఏవం బహువిధా వాచః శరూయన్తే సమాత్ర భారత
పాణ్డవ సవత సంయుక్తాః పుత్రాణాం తే సుథారుణాః
42 తా నిశమ్య తథా వాచః సర్వయొధైర ఉథాహృతాః
ఆగస్కృత సర్వలొకస్య పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
43 భీష్మం థరొణం కృపం చైవ శల్యం చొవాచ భారత
యుధ్యధ్వమ అనహంకారాః కిం చిరం కురుదేతి చ
44 తతః పరవవృతే యుథ్ధం కురూణాం పాణ్డవైః సహ
అక్షథ్యూతకృతం రాజన సుఘొరం వైశసం తథా
45 యత పురా న నిగృహ్ణీషే వార్యమాణొ మహాత్మభిః
వైచిత్రవీర్య తస్యేథం ఫలం పశ్య తదావిధమ
46 న హి పాణ్డుసుతా రాజన స సైన్యాః సపథానుగాః
రక్షన్తి సమరే పరాణాన కౌరవా వా విశాం పతే
47 ఏతస్మాత కారణాథ ఘొరొ వర్తతే సమ జనక్షయః
థైవాథ వా పురుషవ్యాఘ్ర తవ చాపనయాన నృప