భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 100)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అర్జునస తు నరవ్యాఘ్ర సుశర్మప్రముఖాన నృపాన
అనయత పరేతరాజస్య భవనం సాయకైః శితైః
2 సుశర్మాపి తతొ బాణైః పార్దం వివ్యాధ సంయుగే
వాసుథేవం చ సప్తత్యా పార్దం చ నవభిః పునః
3 తాన నివార్య శరౌఘేణ శక్రసూనుర మహారదః
సుశర్మణొ రణే యొధాన పరాహిణొథ యమసాథనమ
4 తే వధ్యమానాః పార్దేన కాలేనేవ యుగక్షయే
వయథ్రవన్త రణే రాజన భయే జాతే మహారదాః
5 ఉత్సృజ్య తురగాన కే చిథ రదాన కే చిచ చ మారిష
గజాన అన్యే సముత్సృజ్య పరాథ్రవన్త థిశొ థశ
6 అపరే తుథ్యమానాస తు వాజినార రదా రణాత
తవరయా పరయా యుక్తాః పరాథ్రవన్త విశాం పతే
7 పాథాతాశ చాపి శస్త్రాణి సముత్సృజ్య మహారణే
నిరపేక్షా వయధావన్త తేన తేన సమ భారత
8 వార్యమాణాః సమ బహుశస తరైగర్తేన సుశర్మణా
తదాన్యైః పార్దివశ్రేష్ఠైర న వయతిష్ఠన్త సంయుగే
9 తథ బలం పరథ్రుతం థృష్ట్వా పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
పురస్కృత్య రణే భీష్మం సర్వసైన్యపురస్కృతమ
10 సర్వొథ్యొగేన మహతా ధనంజయమ ఉపాథ్రవత
తరిగర్తాధిపతేర అర్దే జీవితస్య విశాం పతే
11 స ఏకః సమరే తస్దౌ కిరన బహువిధాఞ శరాన
భరాతృభిః సహితః సర్వైః శేషా విప్రథ్రుతా నరాః
12 తదైవ పణ్డవా రాజన సర్వొథ్యొగేన థంశితాః
పరయయుః ఫల్గునార్దాయ యత్ర భీష్మొ వయవస్దితః
13 జానన్తొ ఽపి రణే శౌర్యం ఘొరం గాణ్డీవధన్వనః
హాహాకారకృతొత్సాహా భీష్మం జగ్ముః సమన్తతః
14 తతస తాలధ్వజః శూరః పాణ్డవానామ అనీకినీమ
ఛాథయామ ఆస సమరే శరైః సంనతపర్వభిః
15 ఏకీభూతాస తతః సర్వే కురవః పాణ్డవైః సహ
అయుధ్యన్త మహారాజ మధ్యం పరాప్తే థివాకరే
16 సాత్యకిః కృతవర్మాణం విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆయసైః
అతిష్ఠథ ఆహవే శూరః కిరన బాణాన సహస్రశః
17 తదైవ థరుపథొ రాజా థరొణం విథ్ధ్వా శితైః శరైః
పునర వివ్యాధ సప్తత్యా సారదిం చాస్య సప్తభిః
18 భీమసేనస తు రాజానం బాహ్లికం పరపితామహమ
విథ్ధ్వానథన మహానాథం శార్థూల ఇవ కాననే
19 ఆర్జునిశ చిత్రసేనేన విథ్ధొ బహుభిర ఆశుగైః
చిత్రసేనం తరిభిర బాణైర వివ్యాధ హృథయే భృశమ
20 సమాగతౌ తౌ తు రణే మహామాత్రౌ వయరొచతామ
యదా థివి మహాఘొరౌ రాజన బుధ శనైశ్చరౌ
21 తస్యాశ్వాంశ చతురొ హత్వా సూతం చ నవభిః శరైః
ననాథ బలవన నాథం సౌభథ్రః పరవీరహా
22 హతాశ్వాత తు రదాత తూర్ణమ అవప్లుత్య మహారదః
ఆరురొహ రదం తూర్ణం థుర్ముఖస్య విశాం పతే
23 థరొణశ చ థరుపథం విథ్ధ్వా శరైః సంనతపర్వభిః
సారదిం చాస్య వివ్యాధ తవరమాణః పరాక్రమీ
24 పీడ్యమానస తతొ రాజా థరుపథొ వాహినీముఖే
అపాయాజ జవనైర అశ్వైః పూర్వవైరమ అనుస్మరన
25 భీమసేనస తు రాజానం ముహూరాథ ఇవ బాహ్లికమ
వయశ్వ సూత రదం చక్రే సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
26 స సంభ్రమొ మహారాజ సంశయం పరమం గతః
అవప్లుత్య తతొ వాహాథ బాహ్లికః పురుషొత్తమః
ఆరురొహ రదం తూర్ణం లక్ష్మణస్య మహారదః
27 సాత్యకిః కృతవర్మాణం వారయిత్వా మహారదః
శారైర బహువిధై రాజన్న ఆససాథ పితామహమ
28 స విథ్ధ్వా భారతం షష్ట్యా నిశితైర లొమవాహిభిః
ననర్తేవ రదొపస్దే విధున్వానొ మహథ ధనుః
29 తస్యాయసీం మహాశక్తిం చిక్షేపాద పితామహః
హేమచిత్రాం మహావేగాం నాగకన్యొపమాం శుభామ
30 తామ ఆపతన్తీం సహసా మృత్యుకల్పాం సుతేజనామ
ధవంసయామ ఆస వార్ష్ణేయొ లాఘవేన మహాయశాః
31 అనాసాథ్య తు వార్ష్ణేయం శక్తిః పరమథారుణా
నయపతథ ధరణీ పృష్ఠే మహొల్కేవ గతప్రభా
32 వార్ష్ణేయస తు తతొ రాజన సవాం శక్తిం ఘొరథర్శనామ
వేగవథ గృహ్య చిక్షేప పితామహ రదం పరతి
33 వార్ష్ణేయ భుజవేగేన పరణున్నా సా మహాహవే
అభిథుథ్రావ వేగేన కాలరాత్రిర యదా నరమ
34 తామ ఆపతన్తీం సహసా థవిధా చిచ్ఛేథ భారత
కషురప్రాభ్యాం సుతీక్ష్ణాభ్యాం సాన్వకీర్యత భూతలే
35 ఛిత్త్వా తు శక్తిం గాఙ్గేయః సాత్యకిం నవభిః శరైః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధః పరహసఞ శత్రుకర్శనః
36 తతః సరదనాగాశ్వాః పాణ్డవాః పాణ్డుపూర్వజ
పరివవ్రూ రణే భీష్మం మాధవత్రాణకారణాత
37 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
పాణ్డవానాం కురూణాం చ సమరే విజయైషిణామ