భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 101)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థృష్ట్వా భీష్మం రణే కరుథ్ధం పాణ్డవైర అభిసంవృతమ
యదా మేఘైర మహారాజ తపాన్తే థివి భాస్కరమ
2 థుర్యొధనొ మహారాజ థుఃశాసనమ అభాషత
ఏష శూరొ మహేష్వాసొ భీష్మః శత్రునిషూథనః
3 ఛాథితః పాణ్డవైః శూరైః సమన్తాథ భరతర్షభ
తస్య కార్యం తవయా వీర రక్షణం సుమహాత్మనః
4 రక్ష్యమాణొ హి సమరే భీష్మొ ఽసమాకం పితామహః
నిహన్యాత సమరే యత్తాన పాఞ్చాలాన పాణ్డవైః సహ
5 తత్ర కార్యమ అహం మన్యే భీష్మస్యైవాభిరక్షణమ
గొప్తా హయ ఏష మహేష్వాసొ భీష్మొ ఽసమాకం పితామహః
6 స భవాన సర్వసైన్యేన పరివార్య పితామహమ
సమరే థుష్కరం కర్మ కుర్వాణం పరిరక్షతు
7 ఏవమ ఉక్తస తు సమరే పుత్రొ థుఃశాసనస తవ
పరివార్య సదితొ భీష్మం సైన్యేన మహతా వృతః
8 తతః శతసహస్రేణ హయానాం సుబలాత్మజః
విమలప్రాసహస్తానామ ఋష్టితొమరధారిణామ
9 థర్పితానాం సువేగానాం బలస్దానాం పతాకినామ
శిక్షితైర యుథ్ధకుశలైర ఉపేతానాం నరొత్తమైః
10 నకులం సహథేవం చ ధర్మరాజం చ పాణ్డవమ
నయవారయన నరశ్రేష్ఠం పరివార్య సమన్తతః
11 తతొ థుర్యొధనొ రాజా శూరాణాం హయసాథినామ
అయుతం పరేషయామ ఆస పాణ్డవానాం నివారణే
12 తైః పరవిష్టైర మహావేగైర గరుత్మథ్భిర ఇవాహవే
ఖురాహతా ధరా రాజంశ చకమ్పే చ ననాథ చ
13 ఖురశబ్థశ చ సుమహాన వాజినాం శుశ్రువే తథా
మహావంశవనస్యేవ థహ్యమానస్య పర్వతే
14 ఉత్పతథ్భిశ చ తైస తత్ర సముథ్ధూతం మహథ రజః
థివాకరపదం పరాప్య ఛాథయామ ఆస భాస్కరమ
15 వేగవథ్భిర హయైస తైస తు కషొభితం పాణ్డవం బలమ
నిపతథ్భిర మహావేగైర హంసైర ఇవ మహత సరః
హేషతాం చైవ శబ్థేన న పరాజ్ఞాయత కిం చన
16 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
పరత్యఘ్నంస తరసా వేగం సమరే హయసాథినామ
17 ఉథ్వృత్తస్య మహారాజ పరావృట్కాలేన పూర్యతః
పౌర్ణమాస్యామ అమ్బువేగం యదా వేలా మహొథధేః
18 తతస తే రదినొ రాజఞ శరైః సంనతపర్వభిః
నయకృన్తన్న ఉత్తమాఙ్గాని కాయేభ్యొ హయసాథినామ
19 తే నిపేతుర మహారాజ నిహతా థృఢధన్విభిః
నాగైర ఇవ మహానాగా యదా సయుర గిరిగహ్వరే
20 తే ఽపి పరాసైః సునిశితైః శరైః సంనతపర్వభిః
నయకృన్తన్న ఉత్తమాఙ్గాని విచరన్తొ థిశొ థశ
21 అత్యాసన్నా హయారొహా ఋష్టిభిర భరతర్షభ
అచ్ఛినన్న ఉత్తమాఙ్గాని ఫలానీవ మహాథ్రుమాత
22 స సాథినొ హయా రాజంస తత్ర తత్ర నిషూథితాః
పతితాః పాత్యమానాశ చ శతశొ ఽద సహస్రశః
23 వధ్యమానా హయాస తే తు పరాథ్రవన్త భయార్థితాః
యదా సింహాన సమాసాథ్య మృగాః పరాణపరాయణాః
24 పాణ్డవాస తు మహారాజ జిత్వా శత్రూన మహాహవే
థధ్ముః శఙ్ఖాంశ చ భేరీశ చ తాడయామ ఆసుర ఆహవే
25 తతొ థుర్యొధనొ థృష్ట్వా థీనం సైన్యమ అవస్దితమ
అబ్రవీథ భరతశ్రేష్ఠ మథ్రరాజమ ఇథం వచః
26 ఏష పాణ్డుసుతొ జయేష్ఠొ జిత్వా మాతులమామకాన
పశ్యతాం నొ మహాబాహొ సేనాం థరావయతే బలీ
27 తం వారయ మహాబాహొ వేలేవ మకరాలయమ
తవం హి సంశ్రూయసే ఽతయర్దమ అసహ్య బలవిక్రమః
28 పుత్రస్య తవ తథ వాక్యం శరుత్వా శల్యః పరతాపవాన
పరయయౌ రదవంశేన యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
29 తథ ఆపతథ వై సహసా శల్యస్య సుమహథ బలమ
మహౌఘవేగం సమరే వారయామ ఆస పాణ్డవః
30 మథ్రరాజం చ సమరే ధర్మరాజొ మహారదః
థశభిః సాయకైస తూర్ణమ ఆజఘాన సతనాన్తరే
నకులః సహథేవశ చ తరిభిస తరిభిర అజిహ్మగైః
31 మథ్రరాజొ ఽపి తాన సర్వాన ఆజఘాన తరిభిస తరిభిః
యుధిష్ఠిరం పునః షష్ట్యా వివ్యాధ నిశితైః శరైః
మాథ్రీపుత్రౌ చ సంరబ్ధౌ థవాభ్యాం థవాభ్యామ అతాడయత
32 తతొ భీమొ మహాబాహుర థృష్ట్వా రాజానమ ఆహవే
మథ్రరాజవశం పరాప్తం మృత్యొర ఆస్య గతం యదా
అభ్యథ్రవత సంగ్రామే యుధిష్ఠిరమ అమిత్రజిత
33 తతొ యుథ్ధం మహాఘొరం పరావర్తత సుథారుణమ
అపరాం థిశమ ఆస్దాయ థయొతమానే థివాకరే