భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 98)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కదం థరొణొ మహేష్వాసః పాణ్డవశ చ ధనంజయః
సమీయతూ రణే శూరౌ తన మమాచక్ష్వ సంజయ
2 పరియొ హి పాణ్డవొ నిత్యం భారథ్వాజస్య ధీమతః
ఆచార్యఃశ చ రణే నిత్యం పరియః పార్దస్య సంజయ
3 తావ ఉభౌ రదినౌ సంఖ్యే థృప్తౌ సింహావ ఇవొత్కటౌ
కదం సమీయతుర యుథ్ధే భారథ్వాజ ధనంజయౌ
4 [స]
న థరొణః సమరే పార్దం జానీతే పరియమ ఆత్మనః
కషత్రధర్మం పురస్కృత్య పార్దొ వా గురుమ ఆహవే
5 న కషత్రియా రణే రాజన వర్జయన్తి పరస్పరమ
నిర్మర్యాథం హి యుధ్యన్తే పితృభిర భరాతృభిః సహ
6 రణే భారత పార్దేన థరొణొ విథ్ధస తరిభిః శరైః
నాచిన్తయత తాన బాణాన పార్ద చాపచ్యుతాన యుధి
7 శరవృష్ట్య పునః పార్దశ ఛాథయామ ఆస తం రణే
పరజజ్వాల చ రొషేణ గహనే ఽగనిర ఇవొత్దితః
8 తతొ ఽరజునం రణే థరొణః శరైః సంనతపర్వభిః
వారయామ ఆస రాజేన్థ్ర నచిరాథ ఇవ భారత
9 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సుశర్మాణమ అచొథయత
థరొణస్య సమరే రాజన పార్ష్ణిగ్రహణ కారణాత
10 తరిగర్తరాడ అపి కరుథ్ధొ భృశమ ఆయమ్య కార్ముకమ
ఛాథయామ ఆస సమరే పార్దం బాణైర అయొముఖైః
11 తాభ్యాం ముక్తాః శరా రాజన్న అన్తరిక్షే విరేజిరే
హంసా ఇవ మహారాజ శరత్కాలే నభస్తలే
12 తే శరాః పరాప్య కౌన్తేయం సమస్తా వివిశుః పరభొ
ఫలభార నతం యథ్వత సవాథు వృక్షం విహంగమాః
13 అర్జునస తు రణే నాథం వినథ్య రదినాం వరః
తరిగర్తరాజం సమరే సపుత్రం వివ్యధే శరైః
14 తే వధ్యమానాః పార్దేన కాలేనేవ యుగక్షయే
పార్దమ ఏవాభ్యవర్తన్త మరణే కృతనిశ్చయాః
ముముచుః శరవృష్టిం చ పాణ్డవస్య రదం పరతి
15 శరవృష్టిం తతస తాం తు శరవర్షేణ పాణ్డవః
పరతిజగ్రాహ రాజేన్థ్ర తొయవృష్టిమ ఇవాచలః
16 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ బీభత్సొర హస్తలాఘవమ
విముక్తాం బహుభిః శూరైః శస్త్రవృష్టిం థురాసథమ
17 యథ ఏకొ వారయామ ఆస మారుతొ ఽభరగణాన ఇవ
కర్మణా తేన పార్దస్య తుతుషుర థేవథానవాః
18 అద కరుథ్ధొ రణే పార్దస తరిగర్తాన పరతి భారత
ముమొచాస్త్రం మహారాజ వాయవ్యం పృతనా ముఖే
19 పరాథురాసీత తతొ వాయుః కషొభయాణొ నభస్తలమ
పాతయన వై తరుగణాన వినిఘ్నంశ చైవ సైనికాన
20 తతొ థరొణొ ఽభివీక్ష్యైవ వాయవ్యాస్త్రం సుథారుణమ
శైలమ అన్యన మహారాజ ఘొరమ అస్త్రం ముమొచ హ
21 థరొణేన యుధి నిర్ముక్తే తస్మిన్న అస్త్రే మహామృధే
పరశశామ తతొ వాయుః పరసన్నాశ చాభవన థిశః
22 తతః పాణ్డుసుతొ వీరస తరిగర్తస్య రదవ్రజాన
నిరుత్సాహాన రణే చక్రే విముఖాన విపరాక్రమాన
23 తతొ థుర్యొధనొ రాజా కృపశ చ రదినాం వరః
అశ్వత్దామా తతః శల్యః కామ్బొజశ చ సుథక్షిణః
24 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ బాహ్లికశ చ స బాహ్లికః
మహతా రదవంశేన పార్దస్యావారయన థిశః
25 తదైవ భగథత్తశ చ శరుతాయుశ చ మహాబలః
గజానీకేన భీమస్య తావ అవారయతాం థిశః
26 భూరిశ్రవాః శలశ చైవ సౌబలశ చ విశాం పతే
శరౌఘైర వివిధైస తూర్ణం మాథ్రీపుత్రావ అవారయన
27 భీష్మస తు సహితః సర్వైర ధార్తరాష్ట్రస్య సైనికైః
యుధిష్ఠిరం సమాసాథ్య సర్వతః పర్యవారయత
28 ఆపతన్తం గజానీకం థృష్ట్వా పార్దొ వృకొథరః
లేలిహన సృక్కిణీ వీరొ మృగరాడ ఇవ కాననే
29 తతస తు రదినాం శరేష్ఠొ గథాం గృహ్య మహాహవే
అవప్లుత్య రదాత తూర్ణం తవ సైన్యమ అభీషయత
30 తమ ఉథీక్ష్య గథాహస్తం తతస తే గజసాథినః
పరివవ్రూ రణే యత్తా భీమసేనం సమన్తతః
31 గమమధ్యమ అనుప్రాప్తః పాణ్డవశ చ వయరాజత
మేఘజాలస్య మహతొ యదా మధ్యగతొ రవిః
32 వయధమత స గజానీకం గథయా పాణ్డవర్షభః
మహాభ్రజాలమ అతులం మాతరిశ్వేవ సంతతమ
33 తే వధ్యమానా బలినా భీమసేనేన థన్తినః
ఆర్తనాథం రణే చక్రుర గర్జన్తొ జలథా ఇవ
34 బహుధా థారితశ చైవ విషాణైస తత్ర థన్తిభిః
ఫుల్లాశొక నిభః పార్దః శుశుభే రణమూర్ధని
35 విషాణే థన్తినం గృహ్య నిర్విషాణమ అదాకరొత
విషాణేన చ తేనైవ కుమ్భే ఽభయాహత్య థన్తినమ
పాతయామ ఆస సమరే థణ్డహస్త ఇవాన్తకః
36 శొణితాక్తాం గథాం బిభ్రన మేథొ మజ్జా కృతచ్ఛవిః
కృతాఙ్గథః శొణితేన రుథ్రవత పరత్యథృశ్యత
37 ఏవం తే వధ్యమానాస తు హతశేషా మహాగజాః
పరాథ్రవన్త థిశొ రాజన విమృథ్నన్తః సవకం బలమ
38 థరవథ్భిస తైర మహానాగైః సమన్తాథ భరతర్షభ
థుర్యొధన బలం సర్వం పునర ఆసీత పరాన ఉఖమ