భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 95)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరభాతాయాం తు శర్వర్యాం పరాతర ఉత్దాయ వై నృపః
రాజ్ఞః సమాజ్ఞాపయత సేనాం యొజయతేతి హ
అథ్య భీష్మొ రణే కరుథ్ధొ నిహనిష్యతి సొమకాన
2 థుర్యొధనస్య తచ ఛరుత్వా రాత్రౌ విలపితం బహు
మన్యమానః స తం రాజన పరత్యాథేశమ ఇవాత్మనః
3 నిర్వేథం పరమం గత్వా వినిన్థ్య పరవాచ్యతామ
థీర్ఘం థధ్యౌ శాంతనవొ యొథ్ధుకామొ ఽరజునం రణే
4 ఇఙ్గితేన తు తజ జఞాత్వా గాఙ్గేయేన విచిన్తితమ
థుర్యొధనొ మహారాజ థుఃశాసనమ అచొథయత
5 థుఃశాసన రదాస తూర్ణం యుజ్యన్తాం భీష్మరక్షిణః
థవాత్రింశత తవమ అనీకాని సర్వాణ్య ఏవాభిచొథయ
6 ఇథం హి సమనుప్రాప్తం వర్షపూగాభిచిన్తితమ
పాణ్డవానాం స సైన్యానాం వధొ రాజ్యస్య చాగమః
7 తత్ర కార్యమ అహం మన్యే భీష్మస్యైవాభిరక్షణమ
సా నొ గుప్తః సుఖాయ సయాథ ధన్యాత పార్దాంశ చ సంయుగే
8 అబ్రవీచ చ విశుథ్ధాత్మా నాహం హన్యాం శిఖణ్డినమ
సత్రీపూర్వకొ హయ అసౌ జాతస తస్మాథ వర్జ్యొ రణే మయా
9 లొకస తథ వేథ యథ అహం పితుః పరియచికీర్షయా
రాజ్యం సఫీతం మహాబాహొ సత్రియశ చ తయక్తవాన పురా
10 నైవ చాహం సత్రియం జాతు న సత్రీపూర్వం కదం చన
హన్యాం యుధి నరశ్రేష్ఠ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
11 అయం సత్రీపూర్వకొ రాజఞ శిఖణ్డీ యథి తే శరుతః
ఉథ్యొగే కదితం యత తత తదా జాతా శిఖణ్డినీ
12 కన్యా భూత్వా పుమాఞ జాతః స చ యొత్స్యతి భారత
తస్యాహం పరముఖే బాణాన న ముఞ్చేయం కదం చన
13 యుథ్ధే తు కషత్రియాంస తాత పాణ్డవానాం జయైషిణః
సర్వాన అన్యాన హనిష్యామి సంప్రాప్తాన బాణగొచరాన
14 ఏవం మాం భరతశ్రేష్ఠొ గాఙ్గేయః పరాహ శాస్త్రవిత
తత్ర సర్వాత్మనా మన్యే భీష్మస్యైవాభిపాలనమ
15 అరక్ష్యమాణం హి వృకొ హన్యాత సింహం మహావనే
మా వృకేణేవ శార్థూలం ఘాతయేమ శిఖణ్డినా
16 మాతులః శకునిః శల్యః కృపొ థరొణొ వివింశతిః
యత్తా రక్షన్తు గాఙ్గేయం తస్మిన గుప్తే ధరువొ జయః
17 ఏతచ ఛరుత్వా తు రాజానొ థుర్యొధన వచస తథా
సర్వతొ రదవంశేన గాఙ్గేయం పర్యవారయన
18 పుత్రాశ చ తత్ర గాఙ్గేయం పరివార్య యయుర ముథా
కమ్పయన్తొ భువం థయాం చ కషొభయన్తశ చ పాణ్డవాన
19 తై రదైశ చ సుసంయుక్తైర థన్తిభిశ చ మహారదాః
పరివార్య రణే భీష్మం థంశితాః సమవస్దితాః
20 యదా థేవాసురే యుథ్ధే తరిథశా వజ్రధారిణమ
సర్వే తే సమ వయతిష్ఠన్త రక్షన్తస తం మహారదమ
21 తతొ థుర్యొధనొ రాజా పునర భరాతరమ అబ్రవీత
సవ్యం చక్రం యుధామన్యుర ఉత్తమౌజాశ చ థక్షిణమ
గొప్తారావ అర్జునస్యైతావ అర్జునొ ఽపి శిఖణ్డినః
22 స రక్ష్యమాణః పార్దేన తదాస్మాభిర వివర్జితః
యదా భీష్మం న నొ హన్యాథ థుఃశాసన తదా కురు
23 భరాతుస తథ వచనం శరుత్వా పుత్రొ థుఃశాసనస తవ
భీష్మం పరముఖతః కృత్వా పరయయౌ సేనయా సహ
24 భీష్మం తు రదవంశేన థృష్ట్వా తమ అభిసంవృతమ
అర్జునొ రదినాం శరేష్ఠొ ధృష్టథ్యుమ్నమ ఉవాచ హ
25 శిఖణ్డినం నరవ్యాఘ్ర భీష్మస్య పరముఖే ఽనఘ
సదాపయస్వాథ్య పాఞ్చాల్య తస్య గొప్తాహమ అప్య ఉత
26 తతః శాంతనవొ భీష్మొ నిర్యయౌ సేనయా సహ
వయూహం చావ్యూహత మహత సర్వతొభథ్రమ ఆహవే
27 కృపశ చ కృతవర్మా చ శైబ్యశ చైవ మహారదః
శకునిః సైన్ధవశ చైవ కామ్బొజశ చ సుథక్షిణః
28 భీష్మేణ సహితాః సర్వే పుత్రైశ చ తవ భారత
అగ్రతః సర్వసైన్యానాం వయూహస్య పరముఖే సదితాః
29 థరొణొ భూరిశ్రవాః శల్యొ భగథత్తశ చ మారిష
థక్షిణం పక్షమ ఆశ్రిత్య సదితా వయూహస్య థంశితాః
30 అశ్వత్దామా సొమథత్త ఆవన్త్యౌ చ మహారదౌ
మహత్యా సేనయా యుక్తా వామం పక్షమ అపాలయన
31 థుర్యొధనొ మహారాజ తరిగర్తైః సర్వతొవృతః
వయూహమధ్యే సదితొ రాజన పాణ్డవాన పరతి భారత
32 అలమ్బుసొ రదశ్రేష్ఠః శరుతాయుశ చ మహారదః
పృష్ఠతః సర్వసైన్యానాం సదితౌ వయూహస్య థంశితౌ
33 ఏవమ ఏతే తథా వయూహం కృత్వా భారత తావకాః
సంనథ్ధాః సమథృశ్యన్త పరతపన్త ఇవాగ్నయః
34 తదా యుధిష్ఠిరొ రాజా భీమసేనశ చ పాణ్డవః
నకులః సహథేవశ చ మాథ్రీపుత్రావ ఉభావ అపి
అగ్రతః సర్వసైన్యానాం సదితా వయూహస్య థంశితాః
35 ధృష్టథ్యుమ్నొ విరాటశ చ సాత్యకిశ చ మహారదః
సదితాః సైన్యేన మహతా పరానీక వినాశనాః
36 శిఖణ్డీ విజయశ చైవ రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
చేకితానొ మహాబాహుః కున్తిభొజశ చ వీర్యవాన
సదితా రణే మహారాజ మహత్యా సేనయా వృతాః
37 అభిమన్యుర మహేష్వాసొ థరుపథశ చ మహారదః
కేకయా భరాతరః పఞ్చ సదితా యుథ్ధాయ థంశితాః
38 ఏవం తే ఽపి మహావ్యూహం పరతివ్యూహ్య సుథుర్జయమ
పాణ్డవాః సమరే శూరాః సదితా యుథ్ధాయ మారిష
39 తావకాస తు రణే యత్తాః సహ సేనా నరాధిపాః
అభ్యుథ్యయూ రణే పార్దాన భీష్మం కృత్వాగ్రతొ నృప
40 తదైవ పాణ్డవా రాజన భీమసేనపురొగమాః
భీష్మం యుథ్ధపరిప్రేప్సుం సంగ్రామే విజిగీషవః
41 కష్వేడాః కిల కిలా శబ్థాన కరకచాన గొవిషాణికాః
భేరీమృథఙ్గపణవాన నాథయన్తశ చ పుష్కరాన
పాణ్డవా అభ్యధావన్త నథన్తొ భైరవాన రవాన
42 భేరీమృథఙ్గశఙ్ఖానాం థున్థుభీనాం చ నిస్వనైః
ఉత్క్రుష్ట సింహనాథైశ చ వల్గితైశ చ పృదగ్విధైః
43 వయం పరతినథన్తస తాన అభ్యగచ్ఛామ స తవరాః
సహసైవాభిసంక్రుథ్ధాస తథాసీత తుములం మహత
44 తతొ ఽనయొన్యం పరధావన్తః సంప్రహారం పరచక్రిరే
తతః శబ్థేన మహతా పరచకమ్పే వసుంధరా
45 పక్షిణశ చ మహాఘొరం వయాహరన్తొ విబభ్రముః
సప్రభశ చొథితః సూర్యొ నిష్ప్రభః సమపథ్యతే
46 వవుశ చ తుములా వాతాః శంసన్తః సుమహథ భయమ
ఘొరాశ చ ఘొరనిర్హ్రాథాః శివాస తత్ర వవాశిరే
వేథయన్త్యొ మహారాజ మహథ వైశసమ ఆగతమ
47 థిశః పరజ్వలితా రాజన పాంసువర్షం పపాత చ
రుధిరేణ సమున్మిశ్రమ అస్ది వర్షం తదైవ చ
48 రుథతాం వాహనానాం చ నేత్రేభ్యః పరాపతజ జలమ
సుస్రువుశ చ శకృన మూత్రం పరధ్యాయన్తొ విశాం పతే
49 అన్తర్హితా మహానాథాః శరూయన్తే భరతర్షభ
రక్షసాం పురుషాథానాం నథతాం భైరవాన రవాన
50 సంపతన్తః సమ థృశ్యన్తే గొమాయుబకవాయసాః
శవానశ చ వివిధైర నాథైర భషన్తస తత్ర తస్దిరే
51 జవలితాశ చ మహొల్కా వై సమాహత్య థివాకరమ
నిపేతుః సహసా భూమౌ వేథయానా మహథ భయమ
52 మహాన్త్య అనీకాని మహాసముచ్ఛ్రయే; సమాగమే పాణ్డవ ధార్తరాష్ట్రయొః
పరకాశిరే శఙ్ఖమృథఙ్గ నిస్వనైః; పరకమ్పితానీవ వనాని వాయునా
53 నరేన్థ్ర నాగాశ్వసమాకులానామ; అభ్యాయతీనామ అశివే ముహూర్తే
బభూవ ఘొషస తుములశ చమూనాం; వాతొథ్ధుతానామ ఇవ సాగరాణామ