భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 94)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వాక్శల్యైస తవ పుత్రేణ సొ ఽతివిథ్ధః పితామహః
థుఃఖేన మహతావిష్టొ నొవాచాప్రియమ అణ్వ అపి
2 స ధయాత్వా సుచిరం కాలం థుఃఖరొషసమన్వితః
శవసమానొ యదా నాగః పరణున్నొ వై శలాకయా
3 ఉథ్వృత్య చక్షుషీ కొపాన నిర్థహన్న ఇవ భారత
స థేవాసురగన్ధర్వం లొకం లొకవిథాం వరః
అబ్రవీత తవ పుత్రం తు సామపూర్వమ ఇథం వచః
4 కిం ను థుర్యొధనైవం మాం వాక్శల్యైర ఉపవిధ్యసి
ఘటమానం యదాశక్తి కుర్వాణం చ తవ పరియమ
జుహ్వానం సమరే పరాణాంస తవైవ హితకామ్యయా
5 యథా తు పాణ్డవః శూరః ఖాణ్డవే ఽగనిమ అతర్పయత
పరాజిత్య రణే శక్రం పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
6 యథా చ తవాం మహాబాహొ గన్ధర్వైర హృతమ ఓజసా
అమొచయత పాణ్డుసుతః పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
7 థరవమాణేషు శూరేషు సొథరేషు తదాభిభొ
సూతపుత్రే చ రాధేయే పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
8 యచ చ నః సహితాన సర్వాన విరాటనగరే తథా
ఏక ఏవ సముథ్యాతః పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
9 థరొణం చ యుధి సంరబ్ధం మాం చ నిర్జిత్య సంయుగే
కర్ణం చ తవాం చ థరౌణిం చ కృపం చ సుమహారదమ
వాసాంసి స సమాథత్త పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
10 నివాతకవచాన యుథ్ధే వాసవేనాపి థుర్జయాన
జితవాన సమరే పార్దః పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
11 కొ హి శక్తొ రణే జేతుం పాణ్డవం రభసం రణే
తవం తు మొహాన న జానీషే వాచ్యావాచ్యం సుయొధన
12 ముమూర్షుర హి నరః సర్వాన వృక్షాన పశ్యతి కాఞ్చనాన
తదా తవమ అపి గాన్ధారే విపరీతాని పశ్యసి
13 సవయం వైరం మహత కృత్వా పాణ్డవైః సహ సృఞ్జయైః
యుధ్యస్వ తాన అథ్య రణే పశ్యామః పురుషొ భవ
14 అహం తు సొమకాన సర్వాన సపాఞ్చాలాన సమాగతాన
నిహనిష్యే నరవ్యాఘ్ర వర్జయిత్వా శిఖణ్డినమ
15 తైర వాహం నిహతః సంఖ్యే గమిష్యే యమసాథనమ
తాన వా నిహత్య సంగ్రామే పరీతిం థాస్యామి వై తవ
16 పూర్వం హి సత్రీ సముత్పన్నా శిఖణ్డీ రాజవేశ్మని
వరథానాత పుమాఞ జాతః సైషా వై సత్రీ శిఖణ్డినీ
17 తామ అహం న హనిష్యామి పరాణత్యాగే ఽపి భారత
యాసౌ పరాఙ నిర్మితా ధాత్రా సైషా వై సత్రీ శిఖణ్డినీ
18 సుఖం సవపిహి గాన్ధారే శవొ ఽసమి కర్తా మహారణమ
యజ జనాః కదయిష్యన్తి యావత సదాస్యతి మేథినీ
19 ఏవమ ఉక్తస తవ సుతొ నిర్జగామ జనేశ్వర
అభివాథ్య గురుం మూర్ధ్నా పరయయౌ సవం నివేశనమ
20 ఆగమ్య తు తతొ రాజా విసృజ్య చ మహాజనమ
పరవివేశ తతస తూర్ణం కషయం శత్రుక్షయం కరః
పరవిష్టః స నిశాం తాం చ గమయామ ఆస పార్దివః