భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 93)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ థుర్యొధనొ రాజా శకునిశ చాపి సౌబలః
థుఃశాసనశ చ పుత్రస తే సూతపుత్రశ చ థుర్జయః
2 సమాగమ్య మహారాజ మన్త్రం చక్రూర వివక్షితమ
కదం పాణ్డుసుతా యుథ్ధే జేతవ్యాః సగణా ఇతి
3 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సర్వాంస తాన ఆహ మన్త్రిణః
సూతపుత్రం సమాభాష్య సౌబలం చ మహాబలమ
4 థరొణొ భీష్మః కృపః శల్యః సౌమథత్తిశ చ సంయుగే
న పార్దాన పరతిబాధన్తే న జానే తత్ర కారణమ
5 అవధ్యమానాస తే చాపి కషపయన్తి బలం మమ
సొ ఽసమి కషీణబలః కర్ణ కషీణశస్త్రశ చ సంయుగే
6 నికృతః పాణ్డవైః శూరైర అవధ్యైర థైవతైర అపి
సొ ఽహం సంశయమ ఆపన్నః పరకరిష్యే కదం రణమ
7 తమ బరవీన మహారాజ సూతపుత్రొ నరాధిపమ
మా శుచొ భరతశ్రేష్ఠ పరకరిష్యే పరియం తవ
8 భీష్మః శాంతనవస తూర్ణమ అపయాతు మహారణాత
నివృత్తే యుధి గాఙ్గేయే నయస్తశస్త్రే చ భారత
9 అహం పార్దాన హనిష్యామి సనితాన సర్వసొమకైః
పశ్యతొ యుధి భీష్మస్య శపే సత్యేన తే నృప
10 పాణ్డవేషు థయాం రాజన సథా భీష్మః కరొతి వై
అశక్తశ చ రణే భీష్మొ జేతుమ ఏతాన మహారదాన
11 అభిమానీ రణే భీష్మొ నిత్యం చాపి రణప్రియః
స కదం పాణ్డవాన యుథ్ధే జేష్యతే తాత సంగతాన
12 స తవం శీఘ్రమ ఇతొ గత్వా భీష్మస్య శిబిరం పరతి
అనుమాన్య రణే భీష్మం శస్త్రం నయాసయ భారత
13 నయస్తశస్తే తతొ భీష్మే నిహతాన పశ్య పాణ్డవాన
మయైకేన రణే రాజన ససుహృథ గణబాన్ధవాన
14 ఏవమ ఉక్తస తు కర్ణేన పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
అబ్రవీథ భరాతరం తత్ర థుఃశాసనమ ఇథం వచః
15 అనుయాత్రం యదా సజ్జం సర్వం భవతి సర్వతః
థుఃశాసన తదా కషిప్రం సర్వమ ఏవొపపాథయ
16 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రాజన కర్ణమ ఆహ జనేశ్వరః
అనుమాన్య రణే భీష్మమ ఇతొ ఽహం థవిపథాం వరమ
17 ఆగమిష్యే తతః కషిప్రం తవత్సకాశమ అరింథమ
తతస తవం పురుషవ్యాఘ్ర పరకరిష్యసి సంయుగమ
18 నిష్పపాత తతస తూర్ణం పుత్రస తవ విశాం పతే
సహితొ భరాతృభిః సర్వైర థేవైర ఇవ శతక్రతుః
19 తతస తం నృపశార్థూలం శార్థూలసమవిక్రమమ
ఆరొహయథ ధయం తూర్ణం భరాతా థుఃశాసనస తథా
20 అఙ్గథీ బథ్ధముకుటొ హస్తాభరణవాన నృపః
ధార్తరాష్ట్రొ మహారాజ విబభౌ స మహేన్థ్రవత
21 భాణ్డీ పుష్పనికాశేన తపనీయనిభేన చ
అనులిప్తః పరార్ఘ్యేన చన్థనేన సుగన్ధినా
22 అరజొ ఽమబరసంవీతః సింహఖేల గతిర నృపః
శుశుభే విమలార్చిష్మఞ శరథీవ థివాకరః
23 తం పరయాన్తం నరవ్యాఘ్రం భీష్మస్య శిబిరం పరతి
అనుజగ్ముర మహేష్వాసాః సర్వలొకస్య ధన్వినః
భరాతరశ చ మహేష్వాసాస తరిథశా ఇవ వాసవమ
24 హయాన అన్యే సమారుహ్య గజాన అన్యే చ భారత
రదైర అన్యే నరశ్రేష్ఠాః పరివవ్రుః సమన్తతః
25 ఆత్తశస్త్రాశ చ సుహృథొ రక్షణార్దం మహీపతేః
పరాథుర్బహూవుః సహితాః శక్రస్యేవామరా థివి
26 సంపూజ్యమానః కురుభిః కౌరవాణాం మహారదః
పరయయౌ సథనం రాజన గాఙ్గేయస్య యశస్వినః
అన్వీయమానః సహితౌ సొథరైః సర్వతొ నృపః
27 థక్షిణం థక్షిణః కాలే సంభృత్య సవభుజం తథా
హస్తిహస్తొపమం శైక్షం సర్వశత్రునిబర్హణమ
28 పరగృహ్ణన్న అఞ్జలీన నౄణామ ఉథ్యతాన సర్వతొథిశమ
శుశ్రావ మధురా వాచొ నానాథేశనివాసినామ
29 సంస్తూయమానః సూతైశ చ మాగధైశ చ మహాయశాః
పూజయానశ చ తాన సర్వాన సర్వలొకేశ్వరేశ్వరః
30 పరథీపైః కాఞ్చనైస తత్ర గన్ధతైలావసేచనైః
పరివవ్రుర మహాత్మానం పరజ్వలథ్భిః సమన్తతః
31 స తైః పరివృతొ రాజా పరథీపైః కాఞ్చనైః శుభైః
శుశుభే చన్థ్రమా యుక్తొ థీప్తైర ఇవ మహాగ్రహైః
32 కఞ్చుకొష్ణీషిణస తత్ర వేత్రఝర్ఝర పాణయః
పరొత్సారయన్తః శనకైస తం జనం సర్వతొథిశమ
33 సంప్రాప్య తు తతొ రాజా భీష్మస్య సథనం శుభమ
అవతీర్య హయాచ చాపి భీష్మం పరాప్య జనేశ్వరః
34 అభివాథ్య తతొ భీష్మం నిషణ్ణః పరమాసనే
కాఞ్చనే సర్వతొభథ్రే సపర్ధ్యాస్తరణ సంవృతే
ఉవాచ పరాఞ్జలిర భీష్మం బాష్పకణ్ఠొ ఽశరులొచనః
35 తవాం వయం సముపాశ్రిత్య సంయుగే శత్రుసూథన
ఉత్సహేమ రణే జేతుం సేన్థ్రాన అపి సురాసురాన
36 కిమ ఉ పాణ్డుసుతాన వీరాన ససుహృథ గణబాన్ధవాన
తస్మాథ అర్హసి గాఙ్గేయ కృపాం కర్తుం మయి పరభొ
జహి పాణ్డుసుతాన వీరాన మహేన్థ్ర ఇవ థానవాన
37 పూర్వమ ఉక్తం మహాబాహొ నిహనిష్యామి సొమకాన
పాఞ్చాలాన పాణ్డవైః సార్ధం కరూషాంశ చేతి భారత
38 తథ వచః సత్యమ ఏవాస్తు జహి పార్దాన సమాగతాన
సొమకాంశ చ మహేష్వాసాన సత్యవాగ భవ భారత
39 థయయా యథి వా రాజన థవేష్యభావాన మమ పరభొ
మన్థభాగ్యతయా వాపి మమ రక్షసి పాణ్డవాన
40 అనుజానీహి సమరే కర్ణమ ఆహవశొభినమ
స జేష్యతి రణే పార్దాన ససుహృథ గణబాన్ధవాన
41 ఏతావథ ఉక్త్వా నృపతిః పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
నొవాచ వచనం కిం చిథ భీష్మం భీమపరాక్రమమ