భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 96)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అభిమన్యూ రదొథారః పిశంగైస తురగొత్తమైః
అభిథుథ్రావ తేజస్వీ థుర్యొధన బలం మహత
వికిరఞ శరవర్షాణి వారిధారా ఇవామ్బుథః
2 న శేకుః సమరే కరుథ్ధం సౌభథ్రమ అరిసూథనమ
శస్త్రౌఘిణం గాహమానం సేనాసాగరమ అక్షయమ
నివారయితుమ అప్య ఆజౌ తవథీయాః కురుపుంగవాః
3 తేన ముక్తా రణే రాజఞ శరాః శత్రునివర్హణాః
కషత్రియాన అనయఞ శూరాన పరేతరాజనివేశనమ
4 యమథణ్డొపమాన ఘొరాఞ జవలనాశీవిషొపమాన
సౌభథ్రః సమరే కరుథ్ధః పరేషయామ ఆస సాయకాన
5 రదినం చ రదాత తూర్ణం హయపృష్ఠా చ సాథినమ
గజారొహాంశ చ స గజాన పాతయామ ఆస ఫాల్గునిః
6 తస్య తత కుర్వతః కర్మ మహత సంఖ్యే ఽథభుతం నృపాః
పూజయాం చక్రిరే హృష్టాః పరశశంసుశ చ ఫాల్గునిమ
7 తాన్య అనీకాని సౌభథ్రొ థరావయన బహ్వ అశొభత
తూలరాశిమ ఇవాధూయ మారుతః సర్వతొథిశమ
8 తేన విథ్రావ్యమాణాని తవ సైన్యాని భారత
తరాతారం నాధ్యగచ్ఛన్త పఙ్కే మగ్నా ఇవ థవిపాః
9 విథ్రావ్య సర్వసైన్యాని తావకాని నరొత్తమః
అభిమన్యుః సదితొ రాజన విధూమొ ఽగనిర ఇవ జవలన
10 న చైనం తావకాః సర్వే విషేహుర అరిఘాతినమ
పరథీప్తం పావకం యథ్వత పతంగాః కాలచొథితాః
11 పరహరన సర్వశత్రుభ్యః పాణ్డవానాం మహారదః
అథృశ్యత మహేష్వాసః సవజ్ర ఇవ వజ్రభృత
12 హేమపృష్ఠం ధనుశ చాస్య థథృశే చరతొ థిశః
తొయథేషు యదా రాజన భరాజమానాః శతహ్వథాహ
13 శరాశ చ నిశితాః పీతా నిశ్చరన్తి సమ సంయుగే
వనాత ఫుల్లథ్రుమాథ రాజన భరమరాణామ ఇవ వరజాః
14 తదైవ చరతస తస్య సౌభథ్రస్య మహాత్మనః
రదేన మేఘఘొషేణ థథృశుర నాన్తరం జనాః
15 మొహయిత్వా కృపం థరొణం థరౌణిం చ స బృహథ్బలమ
సైన్ధవం చ మహేష్వాసం వయచరల లఘు సుష్ఠు చ
16 మణ్డలీకృతమ ఏవాస్య ధనుః పశ్యామ మారిష
సూర్యమణ్డల సంకాశం తపతస తవ వాహినీమ
17 తం థృష్ట్వా కషత్రియాః శూరాః పరతపన్తం శరార్చిభిః
థవిఫల్గునమ ఇమం లొకం మేనిరే తస్య కర్మభిః
18 తేనార్థితా మహారాజ భారతీ సా మహాచమూః
బభ్రామ తత్ర తత్రైవ యొషిన మథవశాథ ఇవ
19 థరావయిత్వా చ తత సైన్యం కమ్పయిత్వా మహారదాన
నన్థయామ ఆస సుహృథొ మయం జిత్వేవ వాసవః
20 తేన విథ్రావ్యమాణాని తవ సైన్యాని సంయుగే
చక్రుర ఆర్తస్వరం ఘొరం పర్జన్యనినథొపమమ
21 తం శరుత్వా నినథం ఘొరం తవ సైన్యస్య మారిష
మారుతొథ్ధూత వేగస్య సముథ్రస్యేవ పర్వణి
థుర్యొధనస తథా రాజా ఆర్శ్య శృఙ్గిమ అభాషత
22 ఏష కార్ష్ణిర మహేష్వాసొ థవితీయ ఇవ ఫల్గునః
చమూం థరావయతే కరొధాథ వృత్రొ థేవ చమూమ ఇవ
23 తస్య నాన్యం పరపశ్యామి సంయుగే భేషజం మహత
ఋతే తవాం రాక్షసశ్రేష్ఠ సర్వవిథ్యాసు పారగమ
24 స గత్వా తవరితం వీరం జహి సౌభథ్రమ ఆహవే
వయం పార్దాన హనిష్యామొ భీష్మథ్రొణపురఃసరాః
25 స ఏవమ ఉక్తొ బలవాన రాక్షసేన్థ్రః పరతాపవాన
పరయయౌ సమరే తూర్ణం తవ పుత్రస్య శాసనాత
నర్థమానొ మహానాథం పరావృషీవ బలాహకః
26 తస్య శబ్థేన మహతా పాణ్డవానాం మహథ బలమ
పరాచలత సర్వతొ రాజన పూర్యమాణ ఇవార్ణవః
27 బహవశ చ నరా రాజంస తస్య నాథేన భీషితాః
పరియాన పరాణాన పరిత్యజ్య నిపేతుర ధరణీతలే
28 కార్ష్ణిశ చాపి ముథా యుక్తః పరగృహీతశరాసనః
నృత్యన్న ఇవ రదొపస్దే తథ రక్షః సముపాథ్రవత
29 తతః స రాక్షసః కరుథ్ధః సంప్రాప్యైవార్జునిం రణే
నాతిథూరే సదితస తస్య థరావయామ ఆస వై చమూమ
30 సా వధ్యమానా సమరే పాణ్డవానాం మహాచమూః
పరత్యుథ్యయౌ రణే రక్షొ థేవ సేనా యదాబలిమ
31 విమర్థః సుమహాన ఆసీత తస్య సైన్యస్య మారిష
రక్షసా ఘొరరూపేణ వధ్యమానస్య సంయుగే
32 తతః శరసహస్రైస తాం పాణ్డవానాం మహాచమూమ
వయథ్రావయథ రణే రక్షొ థర్శయథ వై పరాక్రమమ
33 సా వాధ్యమానా చ తదా పాణ్డవానామ అనీకినీ
రక్షసా ఘొరరూపేణ పరథుథ్రావ రణే భయాత
34 తాం పరమృథ్య తతః సేనాం పథ్మినీం వారణొ యదా
తతొ ఽభిథుథ్రావ రణే థరౌపథేయాన మహాబలాన
35 తే తు కరుథ్ధా మహేష్వాసా థరౌపథేయాః పరహారిణః
రాక్షసం థుథ్రువుః సర్వే గరహాః పఞ్చ యదా రవిమ
36 వీర్యవథ్భిస తతస తైస తు పీడితొ రాక్షసొత్తమః
యదా యుగక్షయే ఘొరే చన్థ్రమాః పఞ్చభిర గరహైః
37 పరతివిన్ధ్యస తతొ రక్షొ బిభేథ నిశితైః శరైః
సర్వపారశవైస తూర్ణమ అకుణ్ఠాగ్రైర మహాబలః
38 స తైర భిన్నతను తరాణః శుశుభే రాక్షసొత్తమః
మరీచిభిర ఇవార్కస్య సంస్యూతొ జలథొ మహాన
39 విషక్తైః స శరైశ చాపి తపనీయపరిచ్ఛథైః
ఆర్శ్యశృఙ్గిర బభౌ రాజన థీప్తశృఙ్గ ఇవాచలః
40 తతస తే భరాతరః పఞ్చ రాక్షసేన్థ్రం మహాహవే
వివ్యధుర నిశితైర బాణైస తపనీయవిభూషితైః
41 స నిర్భిన్నః శరైర ఘొరైర భుజగైః కొపితైర ఇవ
అలమ్బుసొ భృశం రాజన నాగేన్థ్ర ఇవ చుక్రుధే
42 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ ముహూర్తమ అద మారిష
పరవివేశ తమొ థీర్ఘం పీడితస తైర మహారదైః
43 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం కరొధేన థవిగుణీకృతః
చిచ్ఛేథ సాయకైస తేషాం ధవజాంశ చైవ ధనూంషి చ
44 ఏకైకం చ తరిభిర బాణైర ఆజఘాన సమయన్న ఇవ
అలమ్బుసొ రదొపస్దే నృత్యన్న ఇవ మహారదః
45 తవరమాణశ చ సంక్రుథ్ధొ హయాంస తేషాం మహాత్మనామ
జఘాన రాక్షసః కరుథ్ధః సారదీంశ చ మహాబలః
46 బిభేథ చ సుసంహృష్టః పునశ చైనాన సుసంశితైః
శరైర బహువిధాకారైః శతశొ ఽద సహస్రశః
47 విరదాంశ చ మహేష్వాసాన కృత్వా తత్ర స రాక్షసః
అభిథుథ్రావ వేగేన హన్తుకామొ నిశాచరః
48 తాన అర్థితాన రణే తేన రాక్షసేన థురాత్మనా
థృష్ట్వార్జున సుతః సంఖ్యే రాక్షసం సముపాథ్రవత
49 తయొః సమభవథ యుథ్ధం వృత్రవాసవయొర ఇవ
థథృశుస తావకాః సర్వే పాణ్డవాశ చ మహారదాః
50 తౌ సమేతౌ మహాయుథ్ధే కరొధథీప్తౌ పరస్పరమ
మహాబలౌ మహారాజ కరొధసంరక్తలొచనౌ
పరస్పరమ అవేక్షేతాం కాలానలసమౌ యుధి
51 తయొః సమాగమొ ఘొరొ బభూవ కటుకొథయః
యదా థేవాసురే యుథ్ధే శక్రశమ్బరయొర ఇవ