భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
మేరొర అదొత్తరం పార్శ్వం పూర్వం చాచక్ష్వ సంజయ
నిఖిలేన మహాబుథ్ధే మాల్యవన్తం చ పర్వతమ
2 [స]
థక్షిణేన తు నీలస్య మేరొః పార్శ్వే తదొత్తరే
ఉత్తరాః కురవొ రాజన పుణ్యాః సిథ్ధనిషేవితాః
3 తత్ర వృక్షా మధు ఫలా నిత్యపుష్పఫలొపగాః
పుష్పాణి చ సుగన్ధీని రసవన్తి ఫలాని చ
4 సర్వకామఫలాస తత్ర కే చిథ వృక్షా జనాధిప
అపరే కషీరిణొ నామ వృక్షాస తత్ర నరాధిప
5 యే కషరన్తి సథా కషీరం షడ్రసం హయ అమృతొపమమ
వస్త్రాణి చ పరసూయన్తే ఫలేష్వ ఆభరణాని చ
6 సర్వా మణిమయీ భూమిః సూక్ష్మకాఞ్చనవాలుకా
సర్వత్ర సుఖసంస్పర్శా నిష్పఙ్కా చ జనాధిప
7 థేవలొకచ్యుతాః సర్వే జాయన్తే తత్ర మానవాః
తుల్యరూపగుణొపేతాః సమేషు విషమేషు చ
8 మిదునాని చ జాయన్తే సత్రియశ చాప్సరసొపమాః
తేషాం తే కషీరిణాం కషీరం పిబన్త్య అమృతసంనిభమ
9 మిదునం జాయమానం వై సమం తచ చ పరవర్ధతే
తుల్యరూపగుణొపేతం సమవేషం తదైవ చ
ఏకైకమ అనురక్తం చ చక్రవాక సమం విభొ
10 నిరామయా వీతశొకా నిత్యం ముథితమానసాః
 థశవర్షసహస్రాణి థశవర్షశతాని చ
 జీవన్తి తే మహారాజ న చాన్యొన్యం జహత్య ఉత
11 భారుణ్డా నామ శకునాస తీక్ష్ణతుణ్డా మహాబలాః
 తే నిర్హరన్తి హి మృతాన థరీషు పరక్షిపన్తి చ
12 ఉత్తరాః కురవొ రాజన వయాఖ్యాతాస తే సమాసతః
 మేరొః పార్శ్వమ అహం పూర్వం వక్ష్యామ్య అద యదాతదమ
13 తస్య పూర్వాభిషేకస తు భథ్రాశ్వస్య విశాం పతే
 భథ్ర సాలవనం యత్ర కాలామ్రశ చ మహాథ్రుమః
14 కాలామ్రశ చ మహారాజ నిత్యపుష్పఫలః శుభః
 థవీపశ చ యొజనొత్సేధః సిథ్ధచారణసేవితః
15 తత్ర తే పురుషాః శవేతాస తేజొయుక్తా మహాబలాః
 సత్రియః కుముథవర్ణాశ చ సున్థర్యః పరియథర్శనాః
16 చన్థ్రప్రభాశ చన్థ్ర వర్ణాః పూర్ణచన్థ్రనిభాననాః
 చన్థ్ర శీతలగాత్ర్యశ చ నృత్తగీతవిశారథాః
17 థశవర్షసహస్రాణి తత్రాయుర భరతర్షభ
 కాలామ్ర రసపీతాస తే నిత్యం సంస్దిత యౌవనాః
18 థక్షిణేన తు నీలస్య నిషధస్యొత్తరేణ తు
 సుథర్శనొ నామ మహాఞ జామ్బూవృక్షః సనాతనః
19 సర్వకామఫలః పుణ్యః సిథ్ధచారణసేవితః
 తస్య నామ్నా సమాఖ్యాతొ జమ్బూథ్వీపః సనాతనః
20 యొజనానాం సహస్రం చ శతం చ భరతర్షభ
 ఉత్సేధొ వృక్షరాజస్య థివస్పృన మనుజేశ్వర
21 అరత్నీనాం సహస్రం చ శతాని థశ పఞ్చ చ
 పరిణాహస తు వృక్షస్య ఫలానాం రసభేథినామ
22 పతమానాని తాన్య ఉర్వ్యాం కుర్వన్తి విపులం సవనమ
 ముఞ్చన్తి చ రసం రాజంస తస్మిన రజతసంనిభమ
23 తస్యా జమ్బ్వాః ఫలరసొ నథీ భూత్వా జనాధిప
 మేరుం పరథక్షిణం కృత్వా సంప్రయాత్య ఉత్తరాన కురూన
24 పిబన్తి తథ రసం హృష్టా జనా నిత్యం జనాధిప
 తస్మిన ఫలరసే పీతే న జరా బాధతే చ తాన
25 తత్ర జామ్బూనథం నామ కనకం థేవ భూషణమ
 తరుణాథిత్యవర్ణాశ చ జాయన్తే తత్ర మానవాః
26 తదా మాల్యవతః శృఙ్గే థీప్యతే తత్ర హవ్యవాట
 నామ్నా సంవర్తకొ నామ కాలాగ్నిర భరతర్షభ
27 తదా మాల్యవతః శృఙ్గే పూర్వే పూర్వాన్త గణ్డికా
 యొజనానాం సహస్రాణి పఞ్చాశన మాల్యవాన సదితః
28 మహారజత సంకాశా జాయన్తే తత్ర మానవాః
 బరహ్మలొకాచ చయుతాః సర్వే సర్వే చ బరహ్మవాథినః
29 తపస తు తప్యమానాస తే భవన్తి హయ ఊర్ధ్వరేతసః
 రక్షణార్దం తు భూతానాం పరవిశన్తి థివాకరమ
30 షష్టిస తాని సహస్రాణి షష్టిర ఏవ శతాని చ
 అరుణస్యాగ్రతొ యాన్తి పరివార్య థివాకరమ
31 షష్టిం వర్షసహస్రాణి షష్టిమ ఏవ శతాని చ
 ఆథిత్యతాప తప్తాస తే విశన్తి శశిమణ్డలమ