భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
వర్ణాణాం చైవ నామాని పర్వతానాం చ సంజయ
ఆచక్ష్వ మే యదాతత్త్వం యే చ పర్వతవాసినః
2 [స]
థక్షిణేన తు శవేతస్య నీలస్యైవొత్తరేణ తు
వర్షం రమణకం నామ జాయన్తే తత్ర మానవాః
3 శుక్లాభిజన సంపన్నాః సర్వే సుప్రియథర్శనాః
రతిప్రధానాశ చ తదా జాయన్తే తత్ర మానవాః
4 థశవర్షసహస్రాణి శతాని థశ పఞ్చ చ
జీవన్తి తే మహారాజ నిత్యం ముథితమానసాః
5 థక్షిణే శృఙ్గిణశ చైవ శవేతస్యాదొత్తరేణ చ
వర్షం హైరణ్వతం నామ యత్ర హైరణ్వతీ నథీ
6 యక్షానుగా మహారాజ ధనినః పరైయ థర్శనాః
మహాబలాస తత్ర సథా రాజన ముథితమానసాః
7 ఏకాథశ సహస్రాణి వర్షాణాం తే జనాధిప
ఆయుష పరమాణం జీవన్తి శతాని థశ పఞ్చ చ
8 శృఙ్గాణి వై శృఙ్గవతస తరీణ్య ఏవ మనుజాధిప
ఏకం మణిమయం తత్ర తదైకం రౌక్మమ అథ్భుతమ
9 సర్వరత్నమయం చైకం భవనైర ఉపశొభితమ
తత్ర సవయంప్రభా థేవీ నిత్యం వసతి శాణ్డిలీ
10 ఉత్తరేణ తు శృఙ్గస్య సముథ్రాన్తే జనాధిప
 వర్షమ ఐరావతం నామ తస్మాచ ఛృఙ్గవతః పరమ
11 న తత్ర సూర్యస తపతి న తే జీర్యన్తి మానవాః
 చన్థ్రమాశ చ స నక్షత్రొ జయొతిర భూత ఇవావృతః
12 పథ్మప్రభాః పథ్మవర్ణాః పథ్మపత్ర నిభేక్షణాః
 పథ్మపత్ర సుగన్ధాశ చ జాయన్తే తత్ర మానవాః
13 అనిష్పన్థాః సుగన్ధాశ చ నిరాహారా జితేన్థ్రియాః
 థేవలొకచ్యుతాః సర్వే తదా విరజసొ నృప
14 తరయొథశ సహస్రాణి వర్షాణాం తే జనాధిప
 ఆయుష పరమాణం జీవన్తి నరా భరతసత్తమ
15 కషీరొథస్య సముథ్రస్య తదైవొత్తరతః పరభుః
 హరిర వసతి వైకుణ్ఠః శకటే కనకాత్మకే
16 అష్టచక్రం హి తథ యానం భూతయుక్తం మనొజవమ
 అగ్నివర్ణం మహావేగం జామ్బూనథపరిష్కృతమ
17 స పరభుః సర్వభూతానాం విభుశ చ భరతర్షభ
 సంక్షేపొ విస్తరశ చైవ కర్తా కారయితా చ సః
18 పృదివ్య ఆపస తదాకాశం వాయుస తేజశ చ పార్దివ
 స యజ్ఞః సర్వభూతానామ ఆస్యం తస్య హుతాశనః
19 [వ]
 ఏవమ ఉక్తః సంజయేన ధృతరాష్ట్రొ మహామనాః
 ధయానమ అన్వగమథ రాజా పుత్రాన పరతి జనాధిప
20 స విచిన్త్య మహారాజ పునర ఏవాబ్రవీథ వచః
 అసంశయం సూతపుత్ర కాలః సంక్షిపతే జగత
 సృజతే చ పునః సర్వం న హ విథ్యతి శాశ్వతమ
21 నరొ నారాయణశ చైవ సర్వజ్ఞః సర్వభూతభృత
 థేవా వైకుణ్ఠ ఇత్య ఆహుర వేథా విష్ణుర ఇతి పరభుమ