భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 77)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అదాత్మజం తవ పునర గాఙ్గేయొ ధయానమ ఆస్దితమ
అబ్రవీథ భరతశ్రేష్ఠః సంప్రహర్షకరం వచః
2 అహం థరొణశ చ శల్యశ చ కృతవర్మా చ సాత్వతః
అశ్వత్దామా వికర్ణశ చ సొమథత్తొ ఽద సైన్ధవః
3 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ బాహ్లికః సహ బాహ్లికైః
తరిగర్తరాజశ చ బలీ మాగధశ చ సుథుర్జయః
4 బృహథ్బలశ చ కౌసల్యశ చిత్రసేనొ వివింశతిః
రదాశ చ బహుసాహస్రాః శొభమానా మహాధ్వజాః
5 థేవజాశ చ హయా రాజన సవారూఢా హయసాథిభిః
గజేన్థ్రాశ చ మహొథ్వృత్తాః పరభిన్నకరటా ముఖాః
6 పథాతాశ చ తదా శూరా నానాప్రహరణాయుధాః
నానాథేశసముత్పన్నాస తవథర్దే యొథ్ధుమ ఉథ్యతాః
7 ఏతే చాన్యే చ బహవస తవథర్దే తయక్తజీవితాః
థేవాన అపి రణే జేతుం సమర్దా ఇతి మే మతిః
8 అవశ్యం తు మయా రాజంస తవ వాచ్యం హితం సథా
అశక్యాః పాణ్డవా జేతుం థేవైర అపి స వాసవైః
వాసుథేవసహాయాశ చ మహేన్థ్రసమవిక్రమాః
9 సర్వదాహం తు రాజేన్థ్ర కరిష్యే వచనం తవ
పాణ్డవాన వా రణే జేష్యే మాం వా జేష్యన్తి పాణ్డవాః
10 ఏవమ ఉక్త్వా థథౌ చాస్మై విశల్యకరణీం శుభామ
ఓషధీం వీర్యసంపన్నాం విశల్యశ చాభవత తథా
11 తతః పరభాతే విమలే సవేనానీకేన వీర్యవాన
అవ్యూహత సవయం వయూహం భీష్మొ వయూహ విశారథః
12 మణ్డలం మనుజశ్రేష్ఠ నానాశస్త్రసమాకులమ
సంపూర్ణం యొధముఖ్యైశ చ తదా థన్తి పథాతిభిః
13 రదైర అనేకసాహస్రైః సమన్తాత పరివారితమ
అశ్వబృన్థైర మహథ్భిశ చ ఋష్టితొమరధారిభిః
14 నాగే నాగే రదా సప్త సప్త చాశ్వా రదే రదే
అన్వ అశ్వం థశ ధానుష్కా ధానుష్కే సప్త చర్మిణః
15 ఏవం వయూహం మహారాజ తవ సైన్యం మహారదైః
సదితం రణాయ మహతే భీష్మేణ యుధి పాలితమ
16 థశాశ్వానాం సహస్రాణి థన్తినాం చ తదైవ చ
రదానామ అయుతం చాపి పుత్రాశ చ తవ థంశితాః
చిత్రసేనాథయః శూరా అభ్యరక్షన పితామహమ
17 రక్ష్యమాణశ చ తైః శూరైర గొప్యమానాశ చ తేన తే
సంనథ్ధాః సమథృశ్యన్త రాజానశ చ మహాబలాః
18 థుర్యొధనస తు సమరే థంశితొ రదమ ఆస్దితః
వయభ్రాజత శరియా జుష్టొ యదా శక్రస తరివిష్టపే
19 తతః శబ్థొ మహాన ఆసీత పుత్రాణాం తవ భారత
రదగొషశ చ తుములొ వాథిత్రాణాం చ నిస్వనః
20 భీష్మేణ ధార్తరాష్ట్రాణాం వయూఢః పరత్యఙ్ముఖొ యుధి
మణ్డలః సుమహావ్యూహొ థుర్భేథ్యొ ఽమిత్రఘాతినమ
సర్వతః శుశుభే రాజన రణే ఽరీణాం థురాసథః
21 మణ్డలం తు సమాలొక్య వయూహం పరమథారుణమ
సవయం యుధిష్ఠిరొ రాజా వయూహం వజ్రమ అదాకరొత
22 తదా వయూఢేష్వ అనీకేషు యదాస్దానమ అవస్దితాః
రదినః సాథినశ చైవ సింహనాథమ అదానథన
23 బిభిత్సవస తతొ వయూహం నిర్యయుర యుథ్ధకాఙ్క్షిణః
ఇతరేతరతః శూరాః సహ సైన్యాః పరహారిణః
24 భారథ్వాజొ యయౌ మత్స్యం థరౌణిశ చాపి శిఖణ్డినమ
సవయం థుర్యొధనొ రాజా పార్షతం సముపాథ్రవత
25 నకులః సహథేవశ చ రాజన మథ్రేశమ ఈయతుః
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యావ ఇరావన్తమ అభిథ్రుతౌ
26 సర్వే నృపాస తు సమరే ధనంజయమ అయొధయన
భీమసేనొ రణే యత్తొ హార్థిక్యం సమవారయత
27 చిత్రసేనం వికర్ణం చ తదా థుర్మర్షణం విభొ
ఆర్జునిః సమరే రాజంస తవ పుత్రాన అయొధయత
28 పరాగ్జ్యొతిషం మహేష్వాసం హైడిమ్బొ రాక్షసొత్తమః
అభిథుథ్రావ వేగేన మత్తొ మత్తమ ఇవ థవిపమ
29 అలమ్బుసస తతొ రాజన సాత్యకిం యుథ్ధథుర్మథమ
స సైన్యం సమరే కరుథ్ధొ రాక్షసః సమభిథ్రవత
30 భూరిశ్రవా రణే యత్తొ ధృష్టకేతుమ అయొధయత
శరుతాయుషం తు రాజానం ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
31 చేకితానస తు సమరే కృపమ ఏవాన్య్వయొధయత
శేషాః పరతియయుర యత్తా భీమమ ఏవ మహారదమ
32 తతొ రాజసహస్రాణి పరివవ్రుర ధనంజయమ
శక్తితొమరనారాచగథాపరిఘపాణయః
33 అర్జునొ ఽద భృశం కరుథ్ధొ వార్ష్ణేయమ ఇథమ అబ్రవీత
పశ్య మాధవ సైన్యాని ధార్తరాష్ట్రస్య సంయుగే
వయూఢాని వయూహ విథుషా గాఙ్గేయేన మహాత్మనా
34 యుథ్ధాభికామాఞ శూరాంశ చ పశ్య మాధవ థంశితాన
తరిగర్తరాజం సహితం భరాతృభిః పశ్య కేశవ
35 అథ్యైతాన పాతయిష్యామి పశ్యతస తే జనార్థన
య ఇమే మాం యథుశ్రేష్ఠ యొథ్ధుకామా రణాజిరే
36 ఏవమ ఉక్త్వా తు కౌన్తేయొ ధనుర్జ్యామ అవమృజ్య చ
వవర్ష శరవర్షాణి నరాధిప గణాన పరతి
37 తే ఽపి తం పరమేష్వాసాః శరవర్షైర అపూరయన
తడాగమ ఇవ ధారాభిర యదా పరావృషి తొయథా
38 హాహాకారొ మహాన ఆసీత తవ సైన్యవిశాం పతే
ఛాథ్యమానౌ భృశం కృష్ణౌ శరైర థృష్ట్వా మహారణే
39 థేవా థేవర్షయశ చైవ గన్ధర్వాశ చ మహొరగాః
విస్మయం పరమం జగ్ముర థృట్వా కృష్ణౌ తదాగతౌ
40 తతః కరుథ్ధొ ఽరజునొ రాజన్న ఐన్థ్రమ అస్త్రమ ఉథీరయత
తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ విజయస్య పరాక్రమమ
41 శస్త్రవృష్టిం పరైర ముక్తాం శరౌఘైర యథ అవారయత
న చ తత్రాప్య అనిర్భిన్నః కశ చిథ ఆసీథ విశాం పతే
42 తేషాం రాజసహస్రాణాం హయానాం థన్తినాం తదా
థవాభ్యాం తరిభిః శరైశ చాన్యాన పార్దొ వివ్యాధ మారిష
43 తే హన్యమానాః పార్దేన భీష్మం శాంతనవం యయుః
అగాధే మజ్జమానానాం భీష్మస తరాతాభవత తథా
44 ఆపతథ్భిస తు తైస తత్ర పరభగ్నం తావకం బలమ
సంచుక్షుభే మహారాజ వాతైర ఇవ మహార్ణవః