భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 76)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అద శూరా మహారాజ పరస్పరకృతాగసః
జగ్ముః సవశిబిరాణ్య ఏవ రుధిరేణ సముక్షితాః
2 విశ్రమ్య చ యదాన్యాయం పూజయిత్వా పరస్పరమ
సంనధాః సమథృశ్యన్త భూయొ యుథ్ధచికీర్షయా
3 తతస తవ సుతొ రాజంశ చిన్తయాభిపరిప్లుతః
విస్రవచ ఛొణితాక్తాఙ్గః పప్రచ్ఛేథం పితామహమ
4 సైన్యాని రౌథ్రాణి భయానకాని; వయూఢాని సమ్యగ బహుల ధవజాని
విథార్య హత్వా చ నిపీడ్య శూరాస; తే పాణ్డవానాం తవరితా రదౌఘాః
5 సంమొహ్య సర్వాన యుధి కీర్తిమన్తొ; వయూహం చ తం మకరం వజ్రకల్పమ
పరవిశ్య భీమేన నిబర్హితొ ఽసమి; ఘొరైః శరైర మృత్యుథణ్డప్రకాశైః
6 కరుథ్ధం తమ ఉథ్వీక్ష్య భయేన రాజన; సంమూర్ఛితొ నాలభం శాన్తిమ అథ్య
ఇచ్ఛే పరసాథాత తవ సత్యసంఘ; పరాప్తుం జయం పాణ్డవేయాంశ చ హన్తుమ
7 తేనైవమ ఉక్తః పరహసన మహాత్మా; థుర్యొధనం జాతమన్యుం విథిత్వా
తం పరత్యువాచావిమనా మనస్వీ; గఙ్గాసుతః శస్త్రభృతాం వరిష్ఠః
8 పరేణ యత్నేన విగాహ్య సేనాం; సర్వాత్మనాహం తవ రాజపుత్ర
ఇచ్ఛామి థాతుం విజయం సుఖం చ; న చాత్మానం ఛాథయే ఽహం తవథర్దే
9 ఏతే తు రౌథ్రా బహవొ మహారదా; యశస్వినః శూరతమాః కృతాస్త్రాః
యే పాణ్డవానాం సమరే సహాయా; జితక్లమాః కరొధవిషం వమన్తి
10 తే నేహ శక్యాః సహసా విజేతుం; వీర్యొన్నథ్ధాః కృతవైరాస తవయా చ
అహం హయ ఏతాన పరతియొత్స్యామి రాజన; సర్వాత్మనా జీవితం తయజ్య వీర
11 రణే తవార్దాయ మహానుభావ; న జీవితం రక్ష్యతమం మమాథ్య
సర్వాంస తవార్దాయ స థేవ థైత్యాఁల; లొకాన థహేయం కిమ ఉ శత్రూంస తవేహ
12 తత పాణ్డవాన యొధయిష్యామి రాజన; పరియం చ తే సర్వమ అహం కరిష్యే
శరుత్వైవ చైతత పరమప్రతీతొ; థుర్యొధనః పరీతిమనా బభూవ
13 సర్వాణి సైన్యాని తతః పరహృష్టొ; నిర్గచ్ఛతేత్య ఆహ నృపాంశ చ సర్వాన
తథ ఆజ్ఞయా తాని వినిర్యయుర థరుతం; రదాశ్వపాథాతగజాయుతాని
14 పరహర్షయుక్తాని తు తాని రాజన; మహాన్తి నానావిధ శస్త్రవన్తి
సదితాని నాగాశ్వపథాతిమన్తి; విరేజుర ఆజౌ తవ రాజన బలాని
15 వృన్థైః సదితాశ చాపి సుసంప్రయుక్తాశ; చకాశిరే థన్తి గణాః సమన్తాత
శస్త్రాస్త్రవిథ్భిర నరథేవ యొధైర; అధిష్ఠితాః సైన్యగణాస తవథీయాః
16 రదైశ చ పాథాతగజాశ్వసంఘైః; పరయాథ్భిర ఆజౌ విధివత పరణున్నైః
సముథ్ధతం వై తరుణార్కవర్ణం; రజొ బభౌ ఛాథయత సూర్యరశ్మీన
17 రేజుః పతాకా రదథన్త సంస్దా; వాతేరితా భరామ్యమాణాః సమన్తాత
నానా రఙ్గాః సమరే తత్ర రాజన; మేఘైర యుక్తా విథ్యుతః ఖే యదైవ
18 ధనూంషి విస్ఫారయతాం నృపాణాం; బభూవ శబ్థస తుములొ ఽతిఘొరః
విమద్యతొ థేవమహాసురౌఘైర; యదార్ణవస్యాథి యుగే తథానీమ
19 తథ ఉగ్రనాథం బహురూపవర్ణం; తవాత్మజానాం సముథీర్ణమ ఏవ
బభూవ సైన్యం రిపుసైన్యహన్తృ; యుగాన్తమేఘౌఘనిభం తథానీమ