భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 72)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ
ఏవం బహుగుణం సైన్యమ ఏవం బహువిధం పరమ
వయూఢమ ఏవం యదాశాస్త్రమ అమొఘం చైవ సంజయ
2 పుష్టమ అస్మాకమ అత్యన్తమ అభికామం చ నః సథా
పరహ్వమ అవ్యసనొపేతం పురస్తాథ థృష్టవిక్రమమ
3 నాతివృథ్ధమ అబాలం చ న కృశం న చ పీవరమ
లఘువృత్తాయతప్రాయం సారగాత్రమ అనామయమ
4 ఆత్తసంనాహశస్త్రం చ బహుశస్త్రపరిగ్రహమ
అసియుథ్ధే నియుథ్ధే చ గథాయుథ్ధే చ కొవిథమ
5 పరాసర్ష్టితొమరేష్వ ఆజౌ పరిఘేష్వ ఆయసేషు చ
భిణ్డిపాలేషు శక్తీషు ముసలేషు చ సర్వశః
6 కమ్పనేషు చ చాపేషు కణపేషు చ సర్వశః
కషేపణీషు చ చిత్రాసు ముష్టియుథ్ధేషు కొవిథమ
7 అపరొక్షం చ విథ్యాసు వయాయామేషు కృతశ్రమమ
శస్త్రగ్రహణవిథ్యాసు సర్వాసు పరినిష్ఠితమ
8 ఆరొహే పర్యవస్కన్థే సరణే సాన్తరప్లుతే
సమ్యక్ప్రహరణే యానే వయపయానే చ కొవిథమ
9 నాగాశ్వరదయానేషు బహుశః సుపరీక్షితమ
పరీక్ష్య చ యదాన్యాయం వేతనేనొపపాథితమ
10 న గొష్ఠ్యా నొపచారేణ న చ బన్ధునిమిత్తతః
న సౌహృథబలైశ చాపి నాకులీనపరిగ్రహైః
11 సమృథ్ధజనమ ఆర్యం చ తుష్టసత్కృతబాన్ధవమ
కృతొపకారభూయిష్ఠం యశస్వి చ మనస్వి చ
12 సజయైశ చ నరైర ముఖ్యైర బహుశొ ముఖ్యకర్మభిః
లొకపాలొపమైస తాత పాలితం లొకవిశ్రుతైః
13 బహుభిః కషత్రియైర గుప్తం పృదివ్యాం లొకసంమతైః
అస్మాన అభిగతైః కామాత సబలైః సపథానుగైః
14 మహొథధిమ ఇవాపూర్ణమ ఆపగాభిః సమన్తతః
అపక్షైః పక్షసంకాశై రదైర నాగైశ చ సంవృతమ
15 నానాయొధజలం భీమం వాహనొర్మితరఙ్గిణమ
కషేపణ్యసిగథాశక్తిశరప్రాససమాకులమ
16 ధవజభూషణసంబాధం రత్నపట్టేన సంచితమ
వాహనైః పరిసర్పథ్భిర వాయువేగవికమ్పితమ
17 అపారమ ఇవ గర్జన్తం సాగరప్రతిమం మహత
థరొణభీష్మాభిసంగుప్తం గుప్తం చ కృతవర్మణా
18 కృపథుఃశాసనాభ్యాం చ జయథ్రదముఖైస తదా
భగథత్తవికర్ణాభ్యాం థరౌణిసౌబలబాహ్లికైః
19 గుప్తం పరవీరైర లొకస్య సారవథ్భిర మహాత్మభిః
యథ అహన్యత సంగ్రామే థిష్టమ ఏతత పురాతనమ
20 నైతాథృశం సముథ్యొగం థృష్టవన్తొ ఽద మానుషాః
ఋషయొ వా మహాభాగాః పురాణా భువి సంజయ
21 ఈథృశొ హి బలౌఘస తు యుక్తః శస్త్రాస్త్రసంపథా
వధ్యతే యత్ర సంగ్రామే కిమ అన్యథ భాగధేయతః
22 విపరీతమ ఇథం సర్వం పరతిభాతి సమ సంజయ
యత్రేథృశం బలం ఘొరం నాతరథ యుధి పాణ్డవాన
23 అద వా పాణ్డవార్దాయ థేవాస తత్ర సమాగతాః
యుధ్యన్తే మామకం సైన్యం యథ అవధ్యన్త సంజయ
24 ఉక్తొ హి విథురేణేహ హితం పద్యం చ సంజయ
న చ గృహ్ణాతి తన మన్థః పుత్రొ థుర్యొధనొ మమ
25 తస్య మన్యే మతిః పూర్వం సర్వజ్ఞస్య మహాత్మనః
ఆసీథ యదాగతం తాత యేన థృష్టమ ఇథం పురా
26 అద వా భావ్యమ ఏవం హి సంజయైతేన సర్వదా
పురా ధాత్రా యదా సృష్టం తత తదా న తథ అన్యదా