భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 71)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
విహృత్య చ తతొ రాజన సహితాః కురుపాణ్డవాః
వయతీతాయాం తు శర్వర్యాం పునర యుథ్ధాయ నిర్యయుః
2 తత్ర శబ్థొ మహాన ఆసీత తవ తేషాం చ భారత
యుజ్యతాం రదముఖ్యానాం కల్ప్యతాం చైవ థన్తినామ
3 సంనహ్యతాం పథాతీనాం హయానాం చైవ భారత
శఙ్ఖథున్థుభినాథశ చ తుములః సర్వతొ ఽభవత
4 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా ధృష్టథ్యుమ్నమ అభాషత
వయూహం వయూహ మహాబాహొ మకరం శత్రుతాపనమ
5 ఏవమ ఉక్తస తు పార్దేన ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
వయాథిథేశ మహారాజ రదినొ రదినాం వరః
6 శిరొ ఽభూథ థరుపథస తస్య పాణ్డవశ చ ధనంజయః
చక్షుషీ సహథేవశ చ నకులశ చ మహారదః
తుణ్డమ ఆసీన మహారాజ భీమసేనొ మహాబలః
7 సౌభథ్రొ థరౌపథేయాశ చ రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
సాత్యకిర ధర్మరాజశ చ వయూహ గరీవాం సమాస్దితాః
8 పృష్ఠమ ఆసీన మహారాజ విరాటొ వాహినీపతిః
ధృష్టథ్యుమ్నేన సహితొ మహత్యా సేనయా వృతః
9 కేకయా భరాతరః పఞ్చ వామం పార్శ్వం సమాశ్రితాః
ధృష్టకేతుర నరవ్యాఘ్రః కరకర్షశ చ వీర్యవాన
థక్షిణం పక్షమ ఆశ్రిత్య సదితా వయూహస్య రక్షణే
10 పాథయొస తు మహారాజ సదితః శరీమాన మహారదః
కున్తిభొజః శతానీకొ మహత్యా సేనయా వృతః
11 శిఖణ్డీ తు మహేష్వాసః సొమకైః సంవృతొ బలీ
ఇరావాంశ చ తతః పుచ్ఛే మకరస్య వయవస్దితౌ
12 ఏవమ ఏతన మహావ్యూహం వయూహ్య భారత పాణ్డవాః
సూర్యొథయే మహారాజ పునర యుథ్ధాయ థంశితాః
13 కౌరవాన అభ్యయుస తూర్ణం హస్త్యశ్వరదపత్తిభిః
సముచ్ఛ్రితైర ధవజైశ చిత్రైః శస్త్రైశ చ విమలైః శితైః
14 వయూహం థృష్ట్వా తు తత సైన్యం పితా థేవవ్రతస తవ
కరౌఞ్చేన మహతా రాజన పరత్యవ్యూహత వాహినీమ
15 తస్య తుణ్డే మహేష్వాసొ భారథ్వాజొ వయరొచత
అశ్వత్దామా కృపశ చైవ చక్షుర ఆస్తాం నరేశ్వర
16 కృతవర్మా తు సహితః కామ్బొజారట్ట బాహ్లికైః
శిరస్య ఆసీన నరశ్రేష్ఠః శరేష్ఠః సర్వధనుష్మతామ
17 గరీవాయాం శూరసేనస తు తవ పుత్రశ చ మారిష
థుర్యొధనొ మహారాజ రాజభిర బహుభిర వృతః
18 పరాగ్జ్యొతిషస తు సహితొ మథ్రసౌవీరకేకయైః
ఉరస్య అభూన నరశ్రేష్ఠ మహత్యా సేనయా వృతః
19 సవసేనయా చ సహితః సుశర్మా పరస్దలాధిపః
వామం పక్షం సమాశ్రిత్య థంశితః సమవస్దితః
20 తుషారా యవనాశ చైవ శకాశ చ సహ చూచుపైః
థక్షిణం పక్షమ ఆశ్రిత్య సదితా వయూహస్య భారత
21 శరుతాయుశ చ శతాయుశ చ సౌమథత్తిశ చ మారిష
వయూహస్య జఘనే తస్దూ రక్షమాణాః పరస్పరమ
22 తతొ యుథ్ధాయ సంజగ్ముః పాణ్డవాః కౌరవైః సహ
సూర్యొథయే మహారాజ తతొ యుథ్ధమ అభూన మహత
23 పరతీయూ రదినొ నాగాన నాగాశ చ రదినొ యయుః
హయారొహా హయారొహాన రదినశ చాపి సాథినః
24 సారదిం చ రదీ రాజన కుఞ్జరాంశ చ మహారణే
హస్త్యారొహా రదారొహాన రదినశ చాపి సాథినః
25 రదినః పత్తిభిః సార్ధం సాథినశ చాపి పత్తిభిః
అన్యొన్యం సమరే రాజన పరత్యధావన్న అమర్షితాః
26 భీమసేనార్జున యమైర గుప్తా చాన్యైర మహారదైః
శుశుభే పాణ్డవీ సేనా నక్షత్రైర ఇవ శర్వరీ
27 తదా భీష్మ కృప థరొణ శల్య థుర్యొధనాథిభిః
తవాపి విబభౌ సేనా గరహైర థయౌర ఇవ సంవృతా
28 భీమసేనస తు కౌన్తేయొ థరొణం థృష్ట్వా పరాక్రమీ
అభ్యయాజ జవనైర అశ్వైర భారథ్వాజస్య వాహినీమ
29 థరొణస తు సమరే కరుథ్ధొ భీమం నవభిర ఆయసైః
వివ్యాధ సమరే రాజన మర్మాణ్య ఉథ్థిశ్య వీర్యవాన
30 థృఢాహతస తతొ భీమొ భారథ్వాజస్య సంయుగే
సారదిం పరేషయామ ఆస యమస్య సథనం పరతి
31 స సంగృహ్య సవయం వాహాన భారథ్వాజః పరతాపవాన
వయధమత పాణ్డవీం సేనాం తూలరాశిమ ఇవానలః
32 తే వధ్యమానా థరొణేన భీష్మేణ చ నరొత్తమ
సృఞ్జయాః కేకయైః సార్ధం పలాయనపరాభవన
33 తదైవ తావకం సైన్యం భీమార్జునపరిక్షతమ
ముహ్యతే తత్ర తత్రైవ సమథేవ వరాఙ్గనా
34 అభిథ్యేతాం తతొ వయూహౌ తస్మిన వీరవరక్షయే
ఆసీథ వయతికరొ ఘొరస తవ తేషాం చ భారత
35 తథ అథ్భుతమ అపశ్యామ తావకానాం పరైః సహ
ఏకాయనగతాః సర్వే యథ అయుధ్యన్త భారత
36 పరతిసంవార్య చాస్త్రాణి తే ఽనయొన్యస్య విశాం పతే
యుయుధుః పాణ్డవాశ చైవ కౌరవాశ చ మహారదాః