భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 70)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అద రాజన మహాబాహుః సాత్యకిర యుథ్ధథుర్మథః
వికృష్య చాపం సమరే భారసాధనమ ఉత్తమమ
2 పరాముఞ్చత పుఙ్ఖసంయుక్తాఞ శరాన ఆశీవిషొపమాన
పరకాశం లఘుచిత్రం చ థర్శయన్న అస్త్రలాఘవమ
3 తస్య విక్షిపతశ చాపం శరాన అన్యాంశ చ ముఞ్చతః
ఆథథానస్య భూయశ చ సంథధానస్య చాపరాన
4 కషిపతశ చ శరాన అస్య రణే శత్రూన వినిఘ్నతః
థథృశే రూపమ అత్యర్దం మేఘస్యేవ పరవర్షతః
5 తమ ఉథీర్యన్తమ ఆలొక్య రాజా థుర్యొధనస తతః
రదానామ అయుతం తస్య పరేషయామ ఆస భారత
6 తాంస తు సర్వాన మహేష్వాసాన సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
జఘాన పరమేష్వాసొ థివ్యేనాస్త్రేణ వీర్యవాన
7 స కృత్వా థారుణం కర్మ పరగృహీతశరాసనః
ఆససాథ తతొ వీరొ భూరిశ్రవసమ ఆహవే
8 స హి సంథృశ్య సేనాం తాం యుయుధానేన పాతితమ
అభ్యధావత సంక్రుథ్ధః కురూణాం కీర్తివర్ధనః
9 ఇన్థ్రాయుధసవర్ణం తత స విస్ఫార్య మహథ ధనుః
వయసృజథ వజ్రసంకాశాఞ శరాన ఆశీవిషొపమాన
సహస్రశొ మహారాజ థర్శయన పాణిలాఘవమ
10 శరాంస తాన మృత్యుసంస్పర్శాన సాత్యకేస తు పథానుగాః
న విషేహుస తథా రాజన థుథ్రువుస తే సమన్తతః
విహాయ సమరే రాజన సాత్యకిం యుథ్ధథుర్మథమ
11 తం థృష్ట్వా యుయుధానస్య సుతా థశ మహాబలాః
మహారదాః సమాఖ్యాతాశ చిత్రవర్మాయుధ ధవజాః
12 సమాసాథ్య మహేష్వాసం భూరిశ్రవసమ ఆహవే
ఊచుర సర్వే సుసంరబ్ధా యూపకేతుం మహారణే
13 భొ భొ కౌరవ థాయాథ సహాస్మాభిర మహాబల
ఏహి యుధ్యస్వ సంగ్రామే సమస్తైః పృదగ ఏవ వా
14 అస్మాన వా తవం పరాజిత్య యశః పరాప్నుహి సంయుగే
వయం వా తవాం పరాజిత్య పరీతిం థాస్యామహే పితుః
15 ఏవమ ఉక్తస తథా శూరైస తాన ఉవాచ మహాబలః
వీర్యశ్లాఘీ నరశ్రేష్ఠస తాన థృష్ట్వా సముపస్దితాన
16 సాధ్వ ఇథం కద్యతే వీరా యథ ఏవం మతిర అథ్య వః
యుధ్యధ్వం సహితా యత్తా నిహనిష్యామి వొ రణే
17 ఏవమ ఉక్తా మహేష్వాసాస తే వీరాః కషిప్రకారిణః
మహతా శరవర్షేణ అభ్యవర్షన్న అరింథమమ
18 అపరాహ్ణే మహారాజ సంగ్రామస తుములొ ఽభవత
ఏకస్య చ బహూనాం చ సమేతానాం రణాజిరే
19 తమ ఏకం రదినాం శరేష్ఠ శరవర్షైర అవాకిరన
పరావృషీవ మహాశైలం సిషిచుర జలథా నృప
20 తైస తు ముక్తాఞ శరౌఘాంస తాన యమథణ్డాశని పరభాన
అసంప్రాప్తాన అసం పరాప్తాంశ చిచ్ఛేథాశు మహారదః
21 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ సౌమథత్తేః పరాక్రమమ
యథ ఏకొ బహుభిర యుథ్ధే సమసజ్జథ అభీతవత
22 విసృజ్య శరవృష్టిం తాం థశ రాజన మహారదాః
పరివార్య మహాబాహుం నిహన్తుమ ఉపచక్రముః
23 సౌమథత్తిస తతః కరుథ్ధస తేషాం చాపాని భారత
చిచ్ఛేథ థశభిర బాణైర నిమేషేణ మహారదః
24 అదైషాం ఛిన్నధనుషాం భల్లైః సంనతపర్వభిః
చిచ్ఛేథ సమరే రాజఞ శిరాంసి నిశితైః శరైః
తే హతా నయపతన భూమౌ వజ్రభగ్నా ఇవ థరుమాః
25 తాన థృష్ట్వా నిహతాన వీరాన రణే పుత్రాన మహాబలాన
వార్ష్ణేయొ వినథన రాజన భూరిశ్రవసమ అభ్యయాత
26 రదం రదేన సమరే పీడయిత్వా మహాబలౌ
తావ అన్యొన్యస్య సమరే నిహత్య రదవాజినః
విరదావ అభివల్గన్తౌ సమేయాతాం మహారదౌ
27 పరగృహీతమహాఖడ్గౌ తౌ చర్మ వరధారిణౌ
శుశుభాతే నరవ్యాఘ్రౌ యుథ్ధాయ సమవస్దితౌ
28 తతః సాత్యకిమ అభ్యేత్య నిస్త్రింశవరధారిణమ
భీమసేనస తవరన రాజన రదమ ఆరొపయత తథా
29 తవాపి తనయొ రాజన భూరిశ్రవసమ ఆహవే
ఆరొపయథ రదం తూర్ణం పశ్యతాం సర్వధన్వినామ
30 తస్మింస తదా వర్తమానే రణే భీష్మం మహారదమ
అయొధయన్త సంరబ్ధాః పాణ్డవా భరతర్షభ
31 లొహితాయతి చాథిత్యే తవరమాణొ ధనంజయః
పఞ్చవింశతిసాహస్రాన నిజఘాన మహారదాన
32 తే హి థుర్యొధనాథిష్టాస తథా పార్ద నిబర్హణే
సంప్రాప్యైవ గతా నాశం శలభా ఇవ పావకమ
33 తతొ మత్స్యాః కేకయాశ చ ధనుర్వేథ విశారథాః
పరివవ్రుస తథా పార్దం సహ పుత్రం మహారదమ
34 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు సూర్యే ఽసతమ ఉపగచ్ఛతి
సర్వేషామ ఏవ సైన్యానాం పరమొహః సమజాయత
35 అవహారం తతశ చక్రే పితా థేవవ్రతస తవ
సంధ్యాకాలే మహారాజ సైన్యానాం శరాన్తవాహనః
36 పాణ్డవానాం కురూణాం చ పరస్పరసమాగమే
తే సేనే భృశసంవిగ్నే యయతుః సవం నివేశనమ
37 తతః సవశిబిరం గత్వా నయవిశంస తత్ర భారత
పాణ్డవాః సృఞ్జయైః సార్ధం కురవశ చ యదావిధి