భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 69)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
విరాటొ ఽద తరిభిర బాణైర భీష్మమ ఆర్ఛన మహారదమ
వివ్యాధ తురగాంశ చాస్య తరిభిర బాణైర మహారదః
2 తం పరత్యవిధ్యథ థశభిర భీష్మః శాంతనవః శరైః
రుక్మపుఙ్ఖైర మహేష్వాసః కృతహస్తొ మహాబలః
3 థరౌణిర గాణ్డీవధన్వానం భీమ ధన్వా మహారదః
అవిధ్యథ ఇషుభిః షడ్భిర థృఢహస్తః సతనాన్తరే
4 కార్ముకం తస్య చిచ్ఛేథ ఫల్గునః పరవీరహా
అవిధ్యచ చ భృశం తీక్ష్ణైర పత్రిభిః శత్రుకర్శనః
5 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ వేగవత కరొధమూర్ఛితః
అమృష్యమాణః పార్దేన కార్ముకచ ఛేథమ ఆహవే
6 అవిధ్యత ఫల్గునం రాజన నవత్యా నిశితైః శరైః
వాసుథేవం చ సప్తత్యా వివ్యాధ పరమేషుభిః
7 తతః కరొధాభితామ్రాక్షః సహ కృష్ణేన ఫల్గునః
థీర్ఘమ ఉష్ణం చ నిఃశ్వస్య చిన్తయిత్వా ముహుర ముహుః
8 ధనుః పరపీడ్య వామేన కరేణామిత్రకర్శనః
గాణ్డీవధన్వా సంక్రుథ్ధః శితాన సంనతపర్వణః
జీవితాన్తకరాన ఘొరాన సమాథత్త శిలీముఖాన
9 తైస తూర్ణం సమరే ఽవిధ్యథ థరౌణిం బలవతాం వరమ
తస్య తే కవచం భిత్త్వా పపుః శొణితమ ఆహవే
10 న వివ్యదే చ నిర్భిన్నొ థరౌణిర గాణ్డీవధన్వనా
తదైవ శరవర్షాణి పరతిముఞ్చన్న అవిహ్వలః
తస్దౌ స సమరే రాజంస తరాతుమ ఇచ్ఛన మహావ్రతమ
11 తస్య తత సుమహత కర్మ శశంసుః పురుషర్షభాః
యత కృష్ణాభ్యాం సమేతాభ్యాం నాపత్రపత సంయుగే
12 స హి నిత్యమ అనీకేషు యుధ్యతే ఽభయమ ఆస్దితః
అస్త్రగ్రామం స సంహారం థరొణాత పరాప్య సుథుర్లభమ
13 మమాయమ ఆచార్య సుతొ థరొణస్యాతిప్రియః సుతః
బరాహ్మణశ చ విశేషేణ మాననీయొ మమేతి చ
14 సమాస్దాయ మతిం వీరొ బీభత్సుః శత్రుతాపనః
కృపాం చక్రే రదశ్రేష్ఠొ భారథ్వాజ సుతం పరతి
15 థరౌణిం తయక్త్వా తతొ యుథ్ధే కౌన్తేయః శత్రుతాపనః
యుయుధే తావకాన నిఘ్నంస తవరమాణః పరాక్రమీ
16 థుర్యొధనస తు థశభిర గార్ధ్రపత్రైః శిలాశితైః
భీమసేనం మహేష్వాసం రుక్మపుఙ్ఖైః సమర్పయత
17 భీమసేనస తు సంక్రుథ్ధః పరాసు కరణం థృఢమ
చిత్రం కార్ముకమ ఆథత్త శరాంశ చ నిశితాన థశ
18 ఆకర్ణప్రహితైస తీక్ష్ణైర వేగితైస తిగ్మతేజనైః
అవిధ్యత తూర్ణమ అవ్యగ్రః కురురాజం మహొరసి
19 తస్య కాఞ్చనసూత్రస తు శరైః పరివృతొ మణిః
రరాజొరసి వై సూర్యొ గరహైర ఇవ సమావృతః
20 పుత్రస తు తవ తేజస్వీ భీమసేనేన తాడితః
నామృష్యత యదా నాగస తలశబ్థం సమీరితమ
21 తతః శరైర మహారాజ రుక్మపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
భీమం వివ్యాధ సంక్రుథ్ధస తరాసయానొ వరూదినీమ
22 తౌ యుధ్యమానౌ సమరే భృశమ అన్యొన్యవిక్షతౌ
పుత్రౌ తే థేవసంకాశౌ వయరొచేతాం మహాబలౌ
23 చిత్రసేనం నరవ్యాఘ్రం సౌభథ్రః పరవీరహా
అవిధ్యథ థశభిర బాణైః పురుమిత్రం చ సప్తభిః
24 సత్యవ్రతం చ సప్తత్యా విథ్ధ్వా శక్రసమొ యుధి
నృత్యన్న ఇవ రణే వీర ఆర్తిం నః సమజీజనత
25 తం పరత్యవిథ్యథ థశభిశ చిత్రసేనః శిలీముఖైః
సత్యవ్రతశ చ నవభిః పురు పిత్రశ చ సప్తభిః
26 స విథ్ధొ విక్షరన రక్తం శత్రుసంవారణం మహత
చిచ్ఛేథ చిత్రసేనస్య చిత్రం కార్ముకమ ఆర్జునిః
భిత్త్వా చాస్య తనుత్రాణం శరేణొరస్య అతాడయత
27 తతస తే తావకా వీరా రాజపుత్రా మహారదాః
సమేత్య యుధి సంరబ్ధా వివ్యధుర నిశితైః శరైః
తాంశ చ సర్వాఞ శరైస తీక్ష్ణైర జఘాన పరమాస్త్రవిత
28 తస్య థృష్ట్వా తు తత కర్మ పరివవ్రుః సుతాస తవ
థహన్తం సమరే సైన్యం తవ కక్షం యదొల్బణమ
29 అపేతశిశిరే కాలే సమిథ్ధమ ఇవ పావకః
అత్యరొచత సౌభథ్రస తవ సైన్యాని శాతయన
30 తత తస్య చరితం థృష్ట్వా పౌత్రస తవ విశాం పతే
లక్ష్మణొ ఽభయపతత తూర్ణం సాత్వతీ పుత్రమ ఆహవే
31 అభిమన్యుస తు సంక్రుథ్ధొ లక్ష్మణం శుభలక్షణమ
వివ్యాధ విశిఖైః షడ్భిః సారదిం చ తరిభిః శరైః
32 తదైవ లక్ష్మణొ రాజన సౌభథ్రం నిశితైః శరైః
అవిధ్యత మహారాజ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
33 తస్యాశ్వాంశ చతురొ హత్వా సారదిం చ మహాబలః
అభ్యథ్రవత సౌభథ్రొ లక్ష్మణం నిశితైః శరైః
34 హతాశ్వే తు రదే తుష్ఠఁల లక్ష్మణః పరవీరహా
శక్తిం చిక్షేప సంక్రుథ్ధః సౌభథ్రస్య రదం పరతి
35 తామ ఆపతన్తీం సహసా ఘొరరూపాం థురాసథామ
అభిమన్యుః శరైస తీక్ష్ణైశ చిచ్ఛేథ భుజగొపమామ
36 తతః సవరదమ ఆరొప్య లక్ష్మణం గౌతమస తథా
అపొవాహ రదేనాజౌ సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
37 తతః సమాకులే తస్మిన వర్తమానే మహాభయే
అభ్యథ్రవఞ జిఘాంసన్తః పరస్పరవధైషిణః
38 తావకాశ చ మహేష్వాసాః పాణ్డవాశ చ మహారదాః
జుహ్వన్తః సమరే పరాణాన నిజఘ్నుర ఇతరేతరమ
39 ముక్తకేశా వికవచా విరదాశ ఛిన్నకార్ముకాః
బాహుభిః సమయుధ్యన్త సృఞ్జయాః కురుభిః సహ
40 తతొ భీష్మొ మహాబాహుః పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
సేనాం జఘాన సంక్రుథ్ధొ థివ్యైర అస్త్రైర మహాబలః
41 హతేశ్వరైర గజైర తత్ర నరైర అశ్వైశ చ పాతితైః
రదిభిః సాథిభిశ చైవ సమాస్తీర్యత మేథినీ