భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శిఖణ్డీ సహ మత్స్యేన విరాటేన విశాం పతే
భీష్మమ ఆశు మహేష్వాసమ ఆససాథ సుథుర్జయమ
2 థరొణం కృపం వికర్ణం చ మహేష్వాసాన మహాబలాన
రాజ్ఞశ చాన్యాన రణే శూరాన బహూన ఆర్ఛథ ధనంజయః
3 సైన్ధవం చ మహేష్వాసం సామాత్యం సహ బన్ధుభిః
పరాచ్యాంశ చ థాక్షిణాత్యాంశ చ భూమిపాన భూమిపర్షభ
4 పుత్రం చ తే మహేష్వాసం థుర్యొధనమ అమర్షణమ
థుఃసహం చైవ సమరే భీమసేనొ ఽభయవర్తత
5 సహథేవస తు శకునిమ ఉలూకం చ మహారదమ
పితా పుత్రౌ మహేష్వాసావ అభ్యవర్తత థుర్జయౌ
6 యుధిష్ఠిరొ మహారాజ గజానీకం మహారదః
సమవర్తత సంగ్రామే పుత్రేణ నికృతస తవ
7 మాథ్రీపుత్రస తు నకులః శూరః సంక్రన్థనొ యుధి
తరిగర్తానాం రదొథారైః సమసజ్జత పాణ్డవః
8 అభ్యవర్తన్త థుర్ధర్షాః సమరే శాల్వ కేకయాన
సాత్యకిశ చేకితానశ చ సౌభథ్రశ చ మహారదః
9 ధృష్టకేతుశ చ సమరే రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
పుత్రాణాం తే రదానీకం పరత్యుథ్యాతాః సుథుర్జయాః
10 సేనాపతిర అమేయాత్మా ధృష్టథ్యుమ్నొ మహాబలః
థరొణేన సమరే రాజన సమియాయేన్థ్ర కర్మణా
11 ఏవమ ఏతే మహేష్వాసాస తావకాః పాణ్డవైః సహ
సమేత్య సమరే శూరాః సంప్రహారం పరచక్రిరే
12 మధ్యంథిన గతే సూర్యే నభస్య ఆకులతాం గతే
కురవః పాణ్డవేయాశ చ నిజఘ్నుర ఇతరేతరమ
13 ధవజినొ హేమచిత్రాఙ్గా విచరన్తొ రణాజిరే
స పతాకా రదా రేజుర వైయాఘ్రపరివారణాః
14 సమేతానాం చ సమరే జిగీషూణాం పరస్పరమ
బభూవ తుములః శబ్థః సింహానామ ఇవ నర్థతామ
15 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ సంప్రహారం సుథారుణమ
యమ అకుర్వన రణే వీరాః సృఞ్జయాః కురుభిః సహ
16 నైవ ఖం న థిశొ రాజన న సూర్యం శత్రుతాపన
విథిశొ వాప్య అపశ్యామ శరైర ముక్తైః సమన్తతః
17 శక్తీనాం విమలాగ్రాణాం తొమరాణాం తదాయతామ
నిస్త్రింశానాం చ పీతానాం నీలొత్పలనిభాః పరభాః
18 కవచానాం విచిత్రాణాం భూషణానాం పరభాస తదా
ఖం థిశః పరథిశశ చైవ భాసయామ ఆసుర ఓజసా
విరరాజ తథా రాజంస తత్ర తత్ర రణాఙ్గణమ
19 రదసింహాసన వయాఘ్రాః సమాయాన్తశ చ సంయుగే
విరేజుః సమరే రాజన గరహా ఇవ నభస్తలే
20 భీష్మస తు రదినాం శరేష్ఠొ భీమసేనం మహాబలమ
అవారయత సంక్రుథ్ధః సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
21 తతొ భీష్మ వినిర్ముక్తా రుక్మపుఙ్ఖాః శిలాశితాః
అభ్యఘ్నన సమరే భీమం తైలధౌతాః సుతేజనాః
22 తస్య శక్తిం మహావేగాం భీమసేనొ మహాబలః
కరుథ్ధాశీవిషసంకాశాం పరేషయామ ఆస భారత
23 తామ ఆపతన్తీం సహసా రుక్మథణ్డాం థురాసథామ
చిచ్ఛేథ సమరే భీష్మః శరైః సంనతపర్వభిః
24 తతొ ఽపరేణ భల్లేన పీతేన నిశితేన చ
కార్ముకం భీమసేనస్య థవిధా చిచ్ఛేథ భారత
25 సాత్యకిస తు తతస తూర్ణం భీష్మమ ఆసాథ్య సంయుగే
శరైర బహుభిర ఆనర్ఛత పితరం తే జనేశ్వర
26 తతః సంధాయ వై తీక్ష్ణం శరం పరమథారుణమ
వార్ష్ణేయస్య రదాథ భీష్మః పాతయామ ఆస సారదిమ
27 తస్యాశ్వాః పరథ్రుతా రాజన నిహతే రదసారదౌ
తేన తేనైవ ధావన్తి మనొమారుతరంహసః
28 తతః సర్వస్య సైన్యస్య నిస్వనస తుములొ ఽభవత
హాహాకారశ చ సంజజ్ఞే పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
29 అభిథ్రవత గృహ్ణీత హయాన యచ్ఛత ధావత
ఇత్య ఆసీత తుములః శబ్థొ యుయుధాన రదం పరతి
30 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు భీష్మః శాంతనవః పునః
వయహనత పాణ్డవీం సేనామ ఆసురీమ ఇవ వృత్రహా
31 తే వధ్యమానా భీష్మేణ పాఞ్చాలాః సొమకైః సహ
ఆర్యాం యుథ్ధే మతిం కృత్వా భీష్మమ ఏవాభిథుథ్రువుః
32 ధృష్టథ్యుమ్నముఖాశ చాపి పార్దాః శాంతనవం రణే
అభ్యధావఞ జిగీషన్తస తవ పుత్రస్య వాహినీమ
33 తదైవ తావకా రాజన భీష్మథ్రొణముఖాః పరాన
అభ్యధావన్త వేగేన తతొ యుథ్ధమ అవర్తత