భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థృష్ట్వా భీష్మేణ సంసక్తాన భరాతౄన అన్యాంశ చ పార్దివాన
తమ అభ్యధావథ గాఙ్గేయమ ఉథ్యతాస్త్రొ ధనంజయః
2 పాఞ్చజన్యస్య నిర్ఘొషం ధనుషొ గాణ్డివస్య చ
ధవజం చ థృష్ట్వా పార్దస్య సర్వాన నొ భయమ ఆవిశత
3 అసజ్జమానం వృక్షేషు ధూమకేతుమ ఇవొత్దితమ
బహువర్ణం చ చిత్రం చ థివ్యం వానరలక్షణమ
అపశ్యామ మహారాజ ధవజం గాణ్డివధన్వనః
4 విథ్యుతం మేఘమధ్యస్దాం భరాజమానామ ఇవామ్బరే
థథృశుర గాణ్డివం యొధా రుక్మపృష్ఠం మహారదే
5 అశుశ్రుమ భృశం చాస్య శక్రస్యేవాభిగర్జతః
సుఘొరం తలయొః శబ్థం నిఘ్నతస తవ వాహినీమ
6 చణ్డవాతొ యదా మేఘః స విథ్యుత సతనయిత్నుమాన
థిశః సంప్లావయన సర్వాః శరవర్షైః సమన్తతః
7 అభ్యధావత గాఙ్గేయం భైరవాస్త్రొ ధనంజయః
థిశం పరాచీం పరతీచీం చ న జానీమొ ఽసత్రమొహితాః
8 కాంథిగ భూతాః శరాన్తపత్రా హతాస్త్రా హతచేతసః
అన్యొన్యమ అభిసంశ్లిష్య యొధాస తే భరతర్షభ
9 భీష్మమ ఏవాభిలీయన్త సహ సర్వైస తవాత్మజైః
తేషామ ఆర్తాయనమ అభూథ భీష్మః శంతనవొ రణే
10 సముత్పతన్త విత్రస్తా రదేభ్యొ రదినస తథా
సాథినశ చాశ్వపృష్ఠేభ్యొ భూమౌ చాపి పథాతయః
11 శరుత్వా గాణ్డీవనిర్ఘొషం విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
సర్వసైన్యాని భీతాని వయవలీయన్త భారత
12 అద కామ్బొజముఖ్యైస తు బృహథ్భిః శీఘ్రగామిభిః
గొపానాం బహుసాహస్రైర బలైర గొవాసనొ వృతః
13 మథ్రసౌవీరగాన్ధారైస తరిగర్తైశ చ విశాం పతే
సర్వకాలిఙ్గముఖ్యైశ చ కలిఙ్గాధిపతిర వృతః
14 నాగా నరగణౌఘాశ చ థుఃశాసన పురఃసరాః
జయథ్రదశ చ నృపతిః సహితః సర్వరాజభిః
15 హయారొహ వరాశ చైవ తత పుత్రేణ చొథితాః
చతుర్థశసహస్రాణి సౌబలం పర్యవారయన
16 తతస తే సహితాః సర్వే విభక్తరదవాహనాః
పాణ్డవాన సమరే జగ్ముస తావకా భరతర్షభ
17 రదిభిర వారణైర అశ్వైః పథాతైశ చ సమీరితమ
ఘొరమ ఆయొధనం జజ్ఞే మహాభ్రసథృశం రజః
18 తొమరప్రాసనారాచ గజాశ్వరదయొధినామ
బలేన మహతా భీష్మః సమసజ్జత కిరీటినా
19 ఆవన్త్యః కాశిరాజేన భీమసేనేన సైన్ధవః
అజాతశత్రుర మథ్రాణామ ఋషభేణ యశస్వినా
సహ పుత్రః సహామాత్యః శల్యేన సమసజ్జత
20 వికర్ణః సహథేవేన చిత్రసేనః శిఖణ్డినా
మత్స్యా థుర్యొధనం జగ్ముః శకునిం చ విశాం పతే
21 థరుపథశ చేకితానశ చ సాత్యకిశ చ మహారదః
థరొణేన సమసజ్జన్త సపుత్రేణ మహాత్మనా
కృపశ చ కృతవర్మా చ ధృష్టకేతుమ అభిథ్రుతౌ
22 ఏవం పరజవితాశ్వాని భరాన్తనాగరదాని చ
సైన్యాని సమసజ్జన్త పరయుథ్ధాని సమన్తతః
23 నిరభ్రే విథ్యుతస తీవ్రా థిశశ చ రజసావృతాః
పరాథురాసన మహొల్కాశ చ స నిర్ఘాతా విశాం పతే
24 పరవవౌ చ మహావాతః పాంసువర్షం పపాత చ
నభస్య అన్తర్థధే సూర్యః సైన్యేన రజసావృతః
25 పరమొహః సర్వసత్త్వానామ అతీవ సమపథ్యత
రజసా చాభిభూతానామ అస్త్రజాలైశ చ తుథ్యతామ
26 వీరబాహువిషృష్టానాం సర్వావరణభేథినామ
సంఘాతః శరజాలానాం తుములః సమపథ్యత
27 పరకాశం చక్రుర ఆకాశం యుథ్యతాని భుజొత్తమైః
నక్షత్రవిమలాభాని శస్త్రాణి భరతర్షభ
28 ఆర్షభాణి విచిత్రాణి రుక్మజాలావృతాని చ
సంపేతుర థిక్షు సర్వాసు చర్మాణి భరతర్షభ
29 సూర్యవర్ణైశ చ నిస్త్రింశైః పాత్యమానాని సర్వశః
థిక్షు సర్వాస్వ అథృశ్యన్త శరీరాణి శిరాంసి చ
30 భగ్నచక్రాక్ష నీడాశ చ నిపాతితమహాధ్వజాః
హతాశ్వాః పృదివీం జగ్ముస తత్ర తత్ర మహారదాః
31 పరిపేతుర హయాశ చాత్ర కే చిచ ఛత్రకృతవ్రణాః
రదాన విపరికర్షన్తొ హతేషు రదయొధిషు
32 శరాహతా భిన్నథేహా బథ్ధయొక్త్రా హయొత్తమాః
యుగాని పర్యకర్షన్త తత్ర తత్ర సమ భారత
33 అథృశ్యన్త ససూతాశ చ సాశ్వాః స రదయొధినః
ఏకేన బలినా రాజన వారణేన హతా రదాః
34 గన్ధహస్తిమథస్రావమ ఆఘ్రాయ బహవొ రణే
సంనిపాతే బలౌఘానాం వీతమ ఆథథిరే గజాః
35 స తొమరమహామాత్రైర నిపతథ్భిర గతాసుభిః
బభూవాయొధనం ఛన్నం నారాచాభిహతైర గజైః
36 సంనిపాతే బలౌఘానాం పరేషితైర వరవారణైః
నిపేతుర యుధి సంభగ్నాః స యొధాః స ధవజా రదాః
37 నాగరాజొపమైర హస్తైర నాగైర ఆక్షిప్య సంయుగే
వయథృశ్యన్త మహారాజ సంభగ్నా రదకూబరాః
38 విశీర్ణరదజాలాశ చ కేశేష్వ ఆక్షిప్య థన్తిభిః
థరుమశాఖా ఇవావిధ్య నిష్పిష్టా రదినొ రణే
39 రదేషు చ రదాన యుథ్ధే సంసక్తాన వరవారణాః
వికర్షన్తొ థిశః సర్వాః సంపేతుః సర్వశబ్థగాః
40 తేషాం తదా కర్షతాం చ గజానాం రూపమ ఆబభౌ
సరఃసు నలినీ జాలం విషక్తమ ఇవ కర్షతామ
41 ఏవం సంఛాథితం తత్ర బభూవాయొధనం మహత
సాథిభిశ చ పథాతైశ చ స ధవజైశ చ మహారదైః