Jump to content

భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అకరొత తుములం యుథ్ధం భీష్మః శాంతనవస తథా
భీమసేన భయాథ ఇచ్ఛన పుత్రాంస తారయితుం తవ
2 పూర్వాహ్ణే తన మహారౌథ్రం రాజ్ఞాం యుథ్ధమ అవర్తత
కురూణాం పాణ్డవానాం చ ముఖ్యశూర వినాశనమ
3 తస్మిన్న ఆకులసంగ్రామే వర్తమానే మహాభయే
అభవత తుములః శబ్థః సంస్పృశన గగనం మహత
4 నథథ్భిశ చ మహానాగైర హేషమాణైశ చ వాజిభిః
భేరీశఙ్ఖనినాథైశ చ తుములః సమపథ్యత
5 యుయుత్సవస తే విక్రాన్తా విజయాయ మహాబలాః
అన్యొన్యమ అభిగర్జన్తొ గొష్ఠేష్వ ఇవ మహర్షభాః
6 శిరసాం పాత్యమానానాం సమరే నిశితైః శరైః
అశ్మవృష్టిర ఇవాకాశే బభూవ భరతర్షభ
7 కుణ్డలొష్ణీష ధారీణి జాతరూపొజ్జ్వలాని చ
పతితాని సమ థృశ్యన్తే శిరాంసి భరతర్షభ
8 విశిఖొన్మదితైర గాత్రైర బాహుభిశ చ స కార్ముకైః
స హస్తాభరణైశ చాన్యైర అభవచ ఛాథితా మహీ
9 కవచొపహితైర గాత్రైర హస్తైశ చ సమలంకృతైః
ముఖైశ చ చన్థ్రసంకాశై రక్తాన్తనయనైః శుభైః
10 గజవాజిమనుష్యాణాం సర్వగాత్రైశ చ భూపతే
ఆసీత సర్వా సమాకీర్ణా ముహూర్తేన వసుంధరా
11 రజొమేఘైశ చ తుములైః శస్త్రవిథ్యుత పరకాశితైః
ఆయుధానాం చ నిర్ఘొషః సతనయిత్నుసమొ ఽభవత
12 స సంప్రహారస తుములః కటుకః శొణితొథకః
పరావర్తత కురూణాం చ పాణ్డవానాం చ భారత
13 తస్మిన మహాభయే ఘొరే తుములే లొమహర్షణే
వవర్షుః శరవర్షాణి కషత్రియా యుథ్ధథుర్మథాః
14 కరొశన్తి కుఞ్జరాస తత్ర శరవర్ష పరతాపితాః
తావకానాం పరేషాం చ సంయుగే భరతొత్తమ
అశ్వాశ చ పర్యధావన్త హతారొహా థిశొ థశ
15 ఉత్పత్య నిపతన్త్య అన్యే శరఘాత పరపీడితాః
తావకానాం పరేషాం చ యొధానాం భరతర్షభ
16 అశ్వానాం కుఞ్జరాణాం చ రదానాం చాతివర్తతామ
సంఘాతాః సమ పరథృశ్యన్తే తత్ర తత్ర విశాం పతే
17 గథాభిర అసిభిః పరాసైర బాణైశ చ నతపర్వభిః
జఘ్నుః పరస్పరం తత్ర కషత్రియాః కాలచొథితాః
18 అపరే బాహుభిర వీరా నియుథ్ధ కుశలా యుధి
బహుధా సమసజ్జన్త ఆయసైః పరిఘైర ఇవ
19 ముష్టిభిర జానుభిశ చైవ తలైశ చైవ విశాం పతే
అన్యొన్యం జఘ్నిరే వీరాస తావకాః పాణ్డవైః సహ
20 విరదా రదినశ చాత్ర నిస్త్రింశవరధారిణః
అన్యొన్యమ అభిధావన్త పరస్పరవధైషిణః
21 తతొ థుర్యొధనొ రాజా కలిఙ్గైర బహుభిర వృతః
పురస్కృత్య రణే భీష్మం పాణ్డవాన అభ్యవర్తత
22 తదైవ పాణ్డవాః సర్వే పరివార్య వృకొథరమ
భీష్మమ అభ్యథ్రవన కరుథ్ధా రణే రభస వాహనాః