భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వయుషితాయాం చ శర్వర్యామ ఉథితే చ థివాకరే
ఉభే సేనే మహారాజ యుథ్ధాయైవ సమీయతుః
2 అభ్యధావంశ చ సంక్రుథ్ధాః పరస్పరజిగీషవః
తే సర్వే సహితా యుథ్ధే సమాలొక్య పరస్పరమ
3 పాణ్డవా ధార్తరాష్ట్రాశ చ రాజన థుర్మన్త్రితే తవ
వయూహౌ చ వయూహ్య సంరబ్ధాః సంప్రయుథ్ధాః పరహారిణః
4 అరక్షన మకరవ్యూహం భీష్మొ రాజన సమన్తతః
తదైవ పాణ్డవా రాజన్న అరక్షన వయూహమ ఆత్మనః
5 స నిర్యయౌ రదానీకం పితా థేవవ్రతస తవ
మహతా రదవంశేన సంవృతొ రదినాం వరః
6 ఇతరేతరమ అన్వీయుర యదాభాగమ అవస్దితాః
రదినః పత్తయశ చైవ థన్తినః సాథినస తదా
7 తాన థృష్ట్వా పరొథ్యతాన సంఖ్యే పాణ్డవాశ చ యశస్వినః
శయేనేన వయూహ రాజేన తేనాజయ్యేన సంయుగే
8 అశొభత ముఖే తస్య భీమసేనొ మహాబలః
నేత్రే శిఖణ్డీ థుర్ధర్షే ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
9 శీర్షం తస్యాభవథ వీరః సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
విధున్వన గాణ్డివం పార్దొ గరీవాయామ అభవత తథా
10 అక్షౌహిణ్యా సమగ్రా యా వామపక్షొ ఽభవత తథా
మహాత్మా థరుపథః శరీమాన సహ పుత్రేణ సంయుగే
11 థక్షిణశ చాభవత పక్షః కైకేయొ ఽకషౌహిణీపతిః
పృష్ఠతొ థరౌపథేయాశ చ సౌభథ్రశ చాపి వీర్యవాన
12 పృష్ఠే సమభవచ ఛరీమాన సవయం రాజా యుధిష్ఠిరః
భరాతృభ్యాం సహితొ ధీమాన యమాభ్యాం చారు విక్రమః
13 పరవిశ్య తు రణే భీమొ మకరం ముఖతస తథా
భీష్మమ ఆసాథ్య సంగ్రామే ఛాథయామ ఆస సాయకైః
14 తతొ భీష్మొ మహాస్త్రాణి పాతయామ ఆస భారత
మొహయన పాణ్డుపుత్రాణాం వయూఢం సైన్యం మహాహవే
15 సంముహ్యతి తథా సైన్యే తవరమాణొ ధనంజయః
భీష్మం శరసహస్రేణ వివ్యాధ రణమూర్ధని
16 పరిసంవార్య చాస్త్రాణి భీష్మ ముక్తాని సంయుగే
సవేనానీకేన హృష్టేన యుథ్ధాయ సమవస్దితః
17 తతొ థుర్యొధనొ రాజా భారథ్వాజమ అభాషత
పూర్వం థృష్ట్వా వధం ఘొరం బలస్య బలినాం వరః
భరాతౄణాం చ వధం యుథ్ధే సమరమాణొ మహారదః
18 ఆచార్య సతతం తవం హి హితకామొ మమానఘ
వయం హి తవాం సమాశ్రిత్య భీష్మం చైవ పితామహమ
19 థేవాన అపి రణే జేతుం పరార్దయామొ న సంశయః
కిమ ఉ పాణ్డుసుతాన యుథ్ధే హీనవీర్యపరాక్రమాన
20 ఏవమ ఉక్తస తతొ థరొణస తవ పుత్రేణ మారిష
అభినత పాణ్డవానీకం పరేక్షమాణస్య సాత్యకేః
21 సాత్యకిస తు తథా థరొణం వారయామ ఆస భారత
తతః పరవవృతే యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
22 శైనేయం తు రణే కరుథ్ధొ భారథ్వాజః పరతాపవాన
అవిధ్యన నిశితైర బాణైర జత్రు థేశే హసన్న ఇవ
23 భీమసేనస తతః కరుథ్ధొ భారథ్వాజమ అవిధ్యత
సంరక్షన సాత్యకిం రాజన థరొణాచ ఛస్త్రభృతాం వరాత
24 తతొ థరొణశ చ భీష్మశ చ తదా శల్యశ చ మారిష
భీమసేనం రణే కరుథ్ధాశ ఛాథయాం చక్రిరే శరైః
25 తత్రాభిమన్యుః సంక్రుథ్ధొ థరౌపథేయాశ చ మారిష
వివ్యధుర నిశితైర బాణైః సర్వాంస తాన ఉథ్యతాయుధాన
26 భీష్మథ్రొణౌ చ సంక్రుథ్ధావ ఆపతన్తౌ మహాబలౌ
పరత్యుథ్యయౌ శిఖణ్డీ తు మహేష్వాసొ మహాహవే
27 పరగృహ్య బలవథ వీరొ ధనుర జలథనిస్వనమ
అభ్యవర్షచ ఛరైస తూర్ణం ఛాథయానొ థివాకరమ
28 శిఖణ్డినం సమాసాథ్య భరతానాం పితామహః
అవర్జయత సంగ్రామే సత్రీత్వం తస్యానుసంస్మరన
29 తతొ థరొణొ మహారాజ అభ్యథ్రవత తం రణే
రక్షమాణస తతొ భీష్మం తవ పుత్రేణ చొథితః
30 శిఖణ్డీ తు సమాసాథ్య థరొణం శస్త్రభృతాం వరమ
అవర్జయత సంగ్రామే యుగాన్తాగ్నిమ ఇవొల్బణమ
31 తతొ బలేన మహతా పుత్రస తవ విశాం పతే
జుగొప భీష్మమ ఆసాథ్య పరార్దయానొ మహథ యశః
32 తదైవ పాణ్డవా రాజన పురస్కృత్య ధనంజయమ
భీష్మమ ఏవాభ్యవర్తన్త జయే కృత్వా థృఢాం మతిమ
33 తథ యుథ్ధమ అభవథ ఘొరం థేవానాం థానవైర ఇవ
జయం చ కాఙ్క్షతాం నిత్యం యశశ చ పరమాథ్భుతమ