భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భస]
శృణు చేథం మహారాజ బరహ్మభూతస్తవం మమ
బరహ్మర్షిభిశ చ థేవైశ చ యః పురా కదితొ భువి
2 సాధ్యానామ అపి థేవానాం థేవథేవేశ్వరః పరభుః
లొకభావన భావజ్ఞ ఇతి తవాం నారథొ ఽబరవీత
భూతం భవ్యం భవిష్యం చ మార్కణ్డేయొ ఽభయువాచ హ
3 యజ్ఞానాం చైవ యజ్ఞం తవాం తపశ చ తపసామ అపి
థేవానామ అపి థేవం చ తవామ ఆహ భగవాన భృగుః
పురాణే భైరవం రూపం విష్ణొ భూతపతే తి వై
4 వాసుథేవొ వసూనాం తవం శక్రం సదాపయితా తదా
థేవథేవొ ఽసి థేవానామ ఇతి థవైపాయనొ ఽబరవీత
5 పూర్వే పరజా నిసర్గేషు థక్షమ ఆహుః పరజాపతిమ
సరష్టారం సర్వభూతానామ అఙ్గిరాస తవాం తతొ ఽబరవీత
6 అవ్యక్తం తే శరీరొత్దం వయక్తం తే మనసి సదితమ
థేవా వాక సంభవాశ చేతి థేవలస తవ అసితొ ఽబరవీత
7 శిరసా తే థివం వయాప్తం బాహుభ్యాం పృదివీ ధృతా
జఠరం తే తరయొ లొకాః పురుషొ ఽసి సనాతనః
8 ఏవం తవామ అభిజానన్తి తపసా భవితా నరాః
ఆత్మథర్శనతృప్తానామ ఋషీణాం చాపి సత్తమః
9 రాజర్షీణామ ఉథారాణామ ఆహవేష్వ అనివర్తినామ
సర్వధర్మప్రధానానాం తవం గతిర మధుసూథన
10 ఏష తే విస్తరస తాత సంక్షేపశ చ పరకీర్తితః
కేశవస్య యదాతత్త్వం సుప్రీతొ భవ కేశవే
11 [స]
పుణ్యం శరుత్వైతథ ఆఖ్యానం మహారాజ సుతస తవ
కేశవం బహు మేనే స పాణ్డవాంశ చ మహారదాన
12 తమ అబ్రవీన మహారాజ భీష్మః శాంతనవః పునః
మాహాత్మ్యం తే శరుతం రాజన కేశవస్య మహాత్మనః
13 నరస్య చ యదాతత్త్వం యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
యథర్దం నృషు సంభూతౌ నరనారాయణావ ఉభౌ
14 అవధ్యౌ చ యదా వీరౌ సంయుగేష్వ అపరాజితౌ
యదా చ పాణ్డవా రాజన్న అగమ్యా యుధి కస్య చిత
15 పరీతిమాన హి థృఢం కృష్ణః పాణ్డవేషు యశస్విషు
తస్మాథ బరవీమి రాజేన్థ్ర శమొ భవతు పాణ్డవైః
16 పృదివీం భుఙ్క్ష్వ సహితొ భరాతృభిర బలిభిర వశీ
నరనారాయణౌ థేవావ అవజ్ఞాయ నశిష్యసి
17 ఏవమ ఉక్త్వా తవ పితా తూష్ణీమ ఆసీథ విశాం పతే
వయసర్జయచ చ రాజానం శయనం చ వివేశ హ
18 రాజాపి శిబిరం పరాయాత పరణిపత్య మహాత్మనే
శిశ్యే చ శయనే శుభ్రే తాం రాత్రిం భరతర్షభ