భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
వాసుథేవొ మహథ భూతం సర్వలొకేషు కద్యతే
తస్యాగమం పరతిష్ఠాం చ జఞాతుమ ఇచ్ఛే పితామహ
2 [భస]
వాసుథేవొ మహథ భూతం సంభూతం సహ థైవతైః
న పరం పుణ్డరీకాక్షాథ థృశ్యతే భరతర్షభ
మార్కణ్డేయశ చ గొవిన్థం కదయత్య అథ్భుతం మహత
3 సర్వభూతాని భూతాత్మా మహాత్మా పురుషొత్తమః
ఆపొ వాయుశ చ తేజశ చ తరయమ ఏతథ అకల్పయత
4 స సృష్ట్వా పృదివీం థేవః సర్వలొకేశ్వరః పరభుః
అప్సు వై శయనం చక్రే మహాత్మా పురుషొత్తమః
సర్వతొయమయొ థేవొ యొగాత సుష్వాప తత్ర హ
5 ముఖతః సొ ఽగనిమ అసృజత పరాణాథ వాయుమ అదాపి చ
సరస్వతీం చ వేథాంశ చ మనసః ససృజే ఽచయుతః
6 ఏష లొకాన ససర్జాథౌ థేవాంశ చర్షిగణైః సహ
నిధనం చైవ మృత్యుం చ పరజానాం పరభవొ ఽవయయః
7 ఏష ధర్మశ చ ధర్మజ్ఞొ వరథః సర్వకామథః
ఏష కర్తా చ కార్యం చ పూర్వథేవః సవయంప్రభుః
8 భూతం భవ్యం భవిష్యచ చ పూర్వమ ఏతథ అకల్పయత
ఉభే సంధ్యే థిశః ఖం చ నియమం చ జనార్థనః
9 ఋషీంశ చైవ హి గొవిన్థస తపశ చైవాను కల్పయత
సరష్టారం జగతశ చాపి మహాత్మా పరభుర అవ్యయః
10 అగ్రజం సర్వభూతానాం సంకర్షణమ అకల్పయత
శేషం చాకల్పయథ థేవమ అనన్తమ ఇతి యం విథుః
11 యొ ధారయతి భూతాని ధరాం చేమాం స పర్వతామ
ధయానయొగేన విప్రాశ చ తం వథన్తి మహౌజసమ
12 కర్ణ సరొత ఉథ్భవం చాపి మధుం నామ మహాసురమ
తమ ఉగ్రమ ఉగ్రకర్మాణమ ఉగ్రాం బుథ్ధిం సమాస్దితమ
బరహ్మణొ ఽపచితిం కుర్వఞ జఘాన పురుషొత్తమః
13 తస్య తాత వధాథ ఏవ థేవథానవ మానవాః
మధుసూథనమ ఇత్య ఆహుర ఋషయశ చ జనార్థనమ
వరాహశ చైవ సింహశ చ తరివిక్రమ గతిః పరభుః
14 ఏష మాతా పితా చైవ సర్వేషాం పరాణినాం హరిః
పరం హి పుణ్డరీకాక్షాన న భూతం న భవిష్యతి
15 ముఖతొ ఽసృజథ బరాహ్మణాన బాహుభ్యాం కషత్రియాంస తదా
వైశ్యాంశ చాప్య ఉరుతొ రాజఞ శూథ్రాన పథ్భ్యాం తదైవ చ
తపసా నియతొ థేవొ నిధానం సర్వథేహినామ
16 బరహ్మభూతమ అమావాస్యాం పౌర్ణమాస్యాం తదైవ చ
యొగభూతం పరిచరన కేశవం మహథ ఆప్నుయాత
17 కేశవః పరమం తేజః సర్వలొకపితామహః
ఏవమ ఆహుర హృషీకేశం మునయొ వై నరాధిప
18 ఏవమ ఏనం విజానీహి ఆచార్యం పితరం గురుమ
కృష్ణొ యస్య పరసీథేత లొకాస తేనాక్షయా జితాః
19 యశ చైవైనం భయస్దానే కేశవం శరణం వరజేత
సథా నరః పఠంశ చేథం సవస్తిమాన స సుఖీ భవేత
20 యే చ కృష్ణం పరపథ్యన్తే తే న ముహ్యన్తి మానవాః
భయే మహతి యే మగ్నాః పాతి నిత్యం జనార్థనః
21 ఏతథ యుధిష్ఠిరొ జఞాత్వా యాదాతద్యేన భారత
సర్వాత్మనా మహాత్మానం కేశవం జగథ ఈశ్వరమ
పరపన్నః శరణం రాజన యొగానామ ఈశ్వరం పరభుమ