భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భస]
తతః స భగవాన థేవొ లొకానాం పరమేశ్వరః
బరహ్మాణం పరత్యువాచేథం సనిగ్ధగమ్భీరయా గిరా
2 విథితం తాత యొగాన మే సర్వమ ఏతత తవేప్సితమ
తదా తథ భవితేత్య ఉక్త్వా తత్రైవాన్తరధీయత
3 తతొ థేవర్షిగన్ధర్వా విస్మయం పరమం గతాః
కౌతూహలపరాః సర్వే పితామహమ అదాబ్రువన
4 కొ నవ అయం యొ భగవతా పరణమ్య వినయాథ విభొ
వాగ్భిః సతుతొ వరిష్ఠాభిః శరొతుమ ఇచ్ఛామ తం వయమ
5 ఏవమ ఉక్తస తు భగవాన పరత్యువాచ పితామహః
థేవబ్రహ్మర్షిగన్ధర్వాన సర్వాన మధురయా గిరా
6 యత తత్పరం భవిష్యం చ భవితవ్యం చ యత పరమ
భూతాత్మా యః పరభుశ చైవ బరహ్మ యచ చ పరం పథమ
7 తేనాస్మి కృతసంవాథః పరసన్నేన సురర్షభాః
జగతొ ఽనుగ్రహార్దాయ యాచితొ మే జగత్పతిః
8 మానుషం లొకమ ఆతిష్ఠ వాసుథేవ ఇతి శరుతః
అసురాణాం వధార్దాయ సంభవస్వ మహీతలే
9 సంగ్రామే నిహతా యే తే థైత్యథానవరాక్షసాః
త ఇమే నృషు సంభూతా ఘొరరూపా మహాబలాః
10 తేషాం వధార్దం భగవాన నరేణ సహితొ వశీ
మానుషీం యొనిమ ఆస్దాయ చరిష్యతి మహీతలే
11 నరనారాయణౌ యౌ తౌ పురాణావ ఋషిసత్తమౌ
సహితౌ మానుషే లొకే సంభూతావ అమితథ్యుతీ
12 అజేయౌ సమరే యత్తౌ సహితావ అమరైర అపి
మూఢాస తవ ఏతౌ న జానన్తి నరనారాయణావ ఋషీ
13 తస్యాహమ ఆత్మజొ బరహ్మా సర్వస్య జగతః పతిః
వాసుథేవొ ఽరచనీయొ వః సర్వలొకమహేశ్వరః
14 తదా మనుష్యొ ఽయమ ఇతి కథా చిత సురసత్తమాః
నావజ్ఞేయొ మహావీర్యః శఙ్ఖచక్రగథాధరః
15 ఏతత పరమకం గుహ్యమ ఏతత పరమకం యశః
ఏతత పరమకం బరహ్మ ఏతత పరమకం యశః
16 ఏతథ అక్షరమ అవ్యక్తమ ఏతత తచ ఛాశ్వతం మహత
ఏతత పురుషసంజ్ఞం వై గీయతే జఞాయతే న చ
17 ఏతత పరమకం తేజ ఏతత పరమకం సుఖమ
ఏతత పరమకం సత్యం కీర్తితం విశ్వకర్మణా
18 తస్మాత సర్వైః సురైః సేన్థ్రైర లొకైశ చామితవిక్రమః
నావజ్ఞేయొ వాసుథేవొ మానుషొ ఽయమ ఇతి పరభుః
19 యశ చ మానుషమాత్రొ ఽయమ ఇతి బరూయాత సుమన్థధీః
హృషీకేశమ అవజ్ఞానాత తమ ఆహుః పురుషాధమమ
20 యొగినం తం మహాత్మానం పరవిష్టం మానుషీం తనుమ
అవమన్యేథ వాసుథేవం తమ ఆహుస తామసం జనాః
21 థేవం చరాచరాత్మానం శరీవత్సాఙ్కం సువర్చసమ
పథ్మనాభం న జానాతి తమ ఆహుస తామసం జనాః
22 కిరీటకౌస్తుభ ధరం మిత్రాణామ అభయంకరమ
అవజానన మహాత్మానం ఘొరే తమసి మజ్జతి
23 ఏవం విథిత్వా తత్త్వార్దం లొకానామ ఈశ్వరేశ్వరః
వాసుథేవొ నమః కార్యః సర్వలొకైః సురొత్తమాః
24 ఏవమ ఉక్త్వా స భగవాన సర్వాన థేవగణాన పురా
విసృజ్య సర్వలొకాత్మా జగామ భవనం సవకమ
25 తతొ థేవాః స గన్ధర్వా మునయొ ఽపసరసొ ఽపి చ
కదాం తాం బరహ్మణా గీతాం శరుత్వా పరీతా థివం యయుః
26 ఏతచ ఛరుతం మయా తాత ఋషీణాం భావితాత్మనా
వాసుథేవం కదయతాం సమవాయే పురాతనమ
27 జామథగ్న్యస్య రామస్య మార్కణ్డేయస్య ధీమతః
వయాస నారథయొశ చాపి శరుతం శరుతవిశారథ
28 ఏతమ అర్దం చ విజ్ఞాయ శరుత్వా చ పరభుమ అవ్యయమ
వాసుథేవం మహాత్మానం లొకానామ ఈశ్వరేశ్వరమ
29 యస్యాసావ ఆత్మజొ బరహ్మా సర్వస్య జగతః పితా
కదం న వాసుథేవొ ఽయమ అర్చ్యశ చేజ్యశ చ మానవైః
30 వారితొ ఽసి పురా తాత మునిభిర వేథపారగైః
మా గచ్ఛ సంయుగం తేన వాసుథేవేన ధీమతా
మా పాణ్డవైః సార్దమ ఇతి తచ చ మొహాన న బుధ్యసే
31 మన్యే తవాం రాక్షసం కరూరం తదా చాసి తమొవృతః
యస్మాథ థవిషసి గొవిన్థం పాణ్డవం చ ధనంజయమ
నరనారాయణౌ థేవౌ నాన్యొ థవిష్యాథ ధి మానవః
32 తస్మాథ బరవీమి తే రాజన్న ఏష వై శాశ్వతొ ఽవయయః
సర్వలొకమయొ నిత్యః శాస్తా ధాతా ధరొ ధరువః
33 లొకాన ధారయతే యస తరీంశ చరాచరగురుః పరభుః
యొథ్ధా జయశ చ జేతా చ సర్వప్రకృతిర ఈశ్వరః
34 రాజన సత్త్వమయొ హయ ఏష తమొ రాగవివర్జితః
యతః కృష్ణస తతొ ధర్మొ యతొ ధర్మస తతొ జయః
35 తస్య మాహాత్మ్య యొగేన యొగేనాత్మన ఏవ చ
ధృతాః పాణ్డుసుతా రాజఞ జయశ చైషాం భవిష్యతి
36 శరేయొ యుక్తాం సథా బుథ్ధిం పాణ్డవానాం థధాతి యః
బలం చైవ రణే నిత్యం భయేభ్యశ చైవ రక్షతి
37 స ఏష శాశ్వతొ థేవః సర్వగుహ్యమయః శివః
వాసుథేవ ఇతి జఞేయొ యన మాం పృచ్ఛసి భారత
38 బరాహ్మణైః కషత్రియైర వైశ్యైః శూథ్రైశ చ కృతలక్షణైః
సేవ్యతే ఽభయర్చ్యతే చైవ నిత్యయుక్తైః సవకర్మభిః
39 థవాపరస్య యుగస్యాన్తే ఆథౌ కలియుగస్య చ
సాత్వతం విధిమ ఆస్దాయ గీతః సంకర్షణేన యః
40 స ఏష సర్వాసురమర్త్యలొకం; సముథ్రకక్ష్యాన్తరితాః పురీశ చ
యుగే యుగే మానుషం చైవ వాసం; పునః పునః సృజతే వాసుథేవః