భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వయుష్టాం నిశాం భారత భారతానామ; అనీకినినాం పరముఖే మహాత్మా
యయౌ సపత్నాన పరతి జాతకొపొ; వృతః సమగ్రేణ బలేన భీష్మః
2 తం థరొణథుర్యొధనబాహ్లికాశ చ; తదైవ థుర్మర్షణచిత్రసేనౌ
జయథ్రదశ చాతిబలొ బలౌఘైర; నృపాస తదాన్యే ఽనుయయుః సమన్తాత
3 స తైర మహథ్భిశ చ మహారదైశ; చ తేజస్విభిర వీర్యవథ్భిశ చ రాజన
రరాజ రాజొత్తమరాజముఖైర; వృతః స థేవైర ఇవ వర్జ పాణిః
4 తస్మిన్న అనీక పరముఖే విషక్తా; థొధూయమానాశ చ మహాపతాకాః
సురక్త పీతాసిత పాణ్డుర ఆభా; మహాగజస్కన్ధగతా విరేజుః
5 సా వాహినీ శాంతనవేన రాజ్ఞా; మహారదైర వారణవాజిభిశ చ
బభౌ స విథ్యుత సతనయిత్నుకల్పా; జలాగమే థయౌర ఇవ జాతమేఘా
6 తతొ రణాయాభిముఖీ పరయాతా; పరత్య అర్జునం శాంతనవాభిగుప్తా
సేనా మహొగ్రా సహసా కరూణాం; వేగొ యదా భీమ ఇవాపగాయాః
7 తం వయాలనానావిధ విగూఢ సారం; గజాశ్వపాథాతరదౌఘపక్షమ
వయూహం మహామేఘసమం మహాత్మా; థథర్శ థురాత కపిరాజకేతుః
8 స నిర్యయౌ కేతుమతా రదేన; నరర్షభః శవేతహయేన వీరః
వరూదినా సైన్యముఖే మహాత్మా; వధే ధృతః సర్వసపత్న యూనామ
9 సూపస్కరం సొత్తర బన్ధురేషం; యత్తం యథూనామ ఋషభేణ సంఖ్యే
కపిధ్వజం పరేక్ష్య విషేథుర ఆజౌ; సహైవ పుత్రైస తవ కౌరవేయాః
10 పరకర్షతా గుప్తమ ఉథాయుధేన; కిరీటినా లొకమహారదేన
తం వయూహ రాజం థథృశుస తవథీయాశ; చతుశ చతుర్వ్యాల సహస్రకీర్ణమ
11 యదా హి పూర్వే ఽహని ధర్మరాజ్ఞా వయూహః; కృతః కౌరవనన్థనేన
తదా తదొథ్థేశమ ఉపేత్య తస్దుః; పాఞ్చాల ముఖ్యైః సహ చేథిముఖ్యాః
12 తతొ మహావేగసమాహతాని; భేరీసహస్రాణి వినేథుర ఆజౌ
శఙ్ఖస్వనా థున్థుభినిస్వనాశ చ; సర్వేష్వ అనీకేషు ససింహనాథాః
13 తతః స బాణాని మహాస్వనాని; విస్ఫార్యమాణాని ధనూంషి వీరైః
కషణేన భేరీ పణవప్రణాథాన; అన్తర్థధుః శఙ్ఖమహాస్వనాశ చ
14 తచ ఛఙ్ఖశబ్థావృతమ అన్తరిక్షమ; ఉథ్ధుత భౌమ థరుతరేణుజాలమ
మహావితానావతత పరకాశమ; ఆలొక్య వీరాః సహసాభిపేతుః
15 రదీ రదేనాభిహతః ససూతః; పపాత సాశ్వః స రదః స కేతుః
గజొ గజేనాభిహతః పపాత; పథాతినా చాభిహతః పథాతిః
16 ఆవర్తమానాన్య అభివర్తమానైర; బాణైః కషతాన్య అథ్భుతథర్శనాని
పరాసైశ చ ఖడ్గైశ చ సమాహతాని; సథశ్వవృన్థాని సథశ్వవృన్థైః
17 సువర్ణతారా గణభూషితాని; శరావరాణి పరహితాని వీరైః
విథార్యమాణాని పరశ్వధైశ చ; పరాసైశ చ ఖడ్గైశ చ నిపేతుర ఉర్వ్యామ
18 గజైర విషాణైర వరహస్తరుగ్ణాః; కే చిత ససూతా రదినః పరపేతుః
గజర్షభాశ చాపి రదర్షభేణ; నిపేతిరే బాణహతాః పృదివ్యామ
19 గజౌఘవేగొథ్ధతసాథితానాం; శరుత్వా నిషేథుర వసుధాం మనుష్యాః
ఆర్తస్వరం సాథిపథాతియూనాం; విషాణ గాత్రావర తాడితానామ
20 సంభ్రాన్తనాగాశ్వరదే పరసూతే; మహాభయే సాథిపథాతి యూనామ
మహారదైః సంపరివార్యమాణం; థథర్శ భీష్మః కపిరాజకేతుమ
21 తం పఞ్చ తాలొచ్ఛ్రితతాలకేతుః; సథశ్వవేగొథ్ధత వీర్యయాతః
మహాస్త్ర బాణాశనిథీప్తమార్గం; కిరీటినం శాంతనవొ ఽభయధావత
22 తదైవ శక్ర పరతిమానకల్పమ; ఇన్థ్రాత్మజం థరొణ ముఖాభిసస్రుః
కృపశ చ శల్యశ చ వివింశతిశ చ; థుర్యొధనః సౌమథత్తిశ చ రాజన
23 తతొ రదానీక ముఖాథ ఉపేత్య; సర్వాస్త్రవిత కాఞ్చనచిత్రవర్మా
జవేన శూరొ ఽభిససార సర్వాంస; తదార్జునస్యాత్ర సుతొ ఽభిమన్యుః
24 తేషాం మహాస్త్రాణి మహారదానామ; అసక్తకర్మా వినిహత్య కార్ష్ణిః
బభౌ మహామన్త్రహుతార్చి మాలీ; సగొథ్గతః సన భగవాన ఇవాగ్నిః
25 తతః స తూర్ణం రుధిరొథ ఫేనాం; కృత్వా నథీం వైశసనే రిపూణామ
జగామ సౌభథ్రమ అతీత్య భీష్మొ; మహారదం పార్దమ అథీనసత్త్వః
26 తతః పరహస్యాథ్భుత థర్శనేన; గాణ్డీవనిర్హ్వాథ మహాస్వనేన
విపాఠ జాలేన మహాస్త్ర జాలం; వినాశయామ ఆస కిరీటమాలీ
27 తమ ఉత్తమం సర్వధనుర్ధరాణామ; అసక్తకర్మా కపిరాజకేతుః
భీష్మం మహాత్మాభివవర్ష తూర్ణం; శరౌఘజాలైర విమలైశ చ భల్లైః
28 ఏవంవిధం కార్ముకభీమ నాథమ; అథీనవత సత్పురుషొత్తమాభ్యామ
థథర్శ లొకః కురుసృఞ్జయాశ చ; తథ థవైరదం భీష్మ ధనంజయాభ్యామ