భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 57)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థరౌణిర భూరిశ్రవాః శల్యశ చిత్రసేనశ చ మారిష
పుత్రః సామ్యమనేశ చైవ సౌభథ్రం సమయొధయన
2 సంసక్తమ అతిరేజొభిస తమ ఏకం థథృశుర జనాః
పఞ్చభిర మనుజవ్యాఘ్రైర గజైః సింహశిశుం యదా
3 నాభిలక్ష్యతయా కశ చిన న శౌర్యే న పరాక్రమే
బభూవ సథృశః కార్ష్ణేర నాస్త్రే నాపి చ లాఘవే
4 తదా తమ ఆత్మజం యుథ్ధే విక్రమన్తమ అరింథమమ
థృష్ట్వా పార్దొ రణే యత్తః సింహనాథమ అదొ ఽనథత
5 పీడయానం చ తత సైన్యం పౌత్రం తవ విశాం పతే
థృష్ట్వా తవథీయా రాజేన్థ్ర సమన్తాత పర్యవారయన
6 ధవజినీం ధార్తరాష్ట్రాణాం థీనశత్రుర అథీనవత
పరత్యుథ్యయౌ స సౌభథ్రస తేజసా చ బలేన చ
7 తస్య లాఘవమార్గస్దమ ఆథిత్యసథృశప్రభమ
వయథృశ్యత మహచ చాపం సమరే యుధ్యతః పరైః
8 స థరౌణిమ ఇషుణైకేన విథ్ధ్వా శల్యం చ పఞ్చభిః
ధవజం సామ్యమనేశ చాపి సొ ఽషటాభిర అపవర్జయత
9 రుక్మథణ్డాం మహాశక్తిం పరేషితాం సౌమథత్తినా
శితేనొరగ సంకాశాం పుత్రిణా విజహార తామ
10 శల్యస్య చ మహాఘొరాన అస్యతః శతశః శరాన
నివార్యార్జున థాయాతొ జఘాన సమరే హయాన
11 భూరిశ్రవాశ చ శల్యశ చ థరౌణిః సామ్యమనిః శలః
నాభ్యవర్తన్త సంరబ్ధాః కార్ష్ణేర బాహుబలాశ్రయాత
12 తతస తరిగర్తా రాజేన్థ్ర మథ్రాశ చ సహ కేకయైః
పఞ్చత్రింశతి సాహస్రాస తవ పుత్రేణ చొథితాః
13 ధనుర్వేథవిథొ ముఖ్యా అజేయాః శత్రుభిర యుధి
సహ పుత్రం జిఘాంసన్తం పరివవ్రుః కిరీటినమ
14 తౌ తు తత్ర పితా పుత్రౌ పరిక్షిప్తౌ రదర్షభౌ
థథర్శ రాజన పాఞ్చాల్యః సేనాపతిర అమిత్రజిత
15 స వారణరదౌఘానాం సహస్రైర బహుభిర వృతః
వాజిభిః పత్తిభిశ చైవ వృతః శతసహస్రశః
16 ధనుర విస్ఫార్య సంక్రుథ్ధశ చొథయిత్వా వరూదినీమ
యయౌ తన మథ్రకానీకం కేకయాంశ చ పరంతపః
17 తేన కీర్తిమతా గుప్తమ అనీకం థృఢధన్వనా
పరయుక్త రదనాగాశ్వం యొత్స్యమానమ అశొభత
18 సొ ఽరజునం పరముఖే యాన్తం పాఞ్చాల్యః కురునన్థన
తరిభిః శారథ్వతం బాణైర జత్రు థేశే సమర్పయత
19 తతః స మథ్రకాన హత్వా థశభిర థశభిః శరైః
హృష్ట ఏకొ జఘానాశ్వం భల్లేన కృతవర్మణః
20 థమనం చాపి థాయాథం పౌరవస్య మహాత్మనః
జఘాన విపులాగ్రేణ నారాచేన పరంతపః
21 తతః సామ్యమనేః పుత్రః పాఞ్చాల్యం యుథ్ధథుర్మథమ
అవిధ్యత తరింశతా బాణైర థశభిశ చాస్య సారదిమ
22 సొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసః సృక్కిణీ పరిసంలిహన
భల్లేన భృశతీక్ష్ణేన నిచకర్తాస్య కార్ముకమ
23 అదైనం పఞ్చవింశత్యా కషిప్రమ ఏవ సమర్పయత
అశ్వాంశ చాస్యావధీథ రాజన్న ఉభౌ తౌ పార్ష్ణిసారదీ
24 స హతాశ్వే రదే తిష్ఠన థథర్శ భరతర్షభ
పుత్రః సామ్యమనేః పుత్రం పాఞ్చాల్యస్య మహాత్మనః
25 స సంగృహ్య మహాఘొరం నిస్త్రింశవరమ ఆయసమ
పథాతిస తూర్ణమ అభ్యర్ఛథ రదస్దం థరుపథాత్మజమ
26 తం మహౌఘమ ఇవాయాన్తం ఖాత పతన్తమ ఇవొరగమ
భరాన్తావరణ నిస్త్రింశం కాలొత్సృష్టమ ఇవాన్తకమ
27 థీప్యన్తమ ఇవ శస్త్రార్చ్యా మత్తవారణవిక్రమమ
అపశ్యన పాణ్డవాస తత్ర ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
28 తస్య పాఞ్చాల పుత్రస తు పరతీపమ అభిధావతః
శితనిస్త్రింశహస్తస్య శరావరణ ధారిణః
29 బాణవేగమ అతీతస్య రదాభ్యాశమ ఉపేయుషః
తవరన సేనాపతిః కరుథ్ధొ బిభేథ గథయా శిరః
30 తస్య రాజన సనిస్త్రింశం సుప్రభం చ శరావరమ
హతస్య పతతొ హస్తాథ వేగేన నయపతథ భువి
31 తం నిహత్య గథాగ్రేణ లేభే స పరమం యశః
పుత్రః పాఞ్చాలరాజస్య మహాత్మా భీమవిక్రమః
32 తస్మిన హతే మహేష్వాసే రాజపుత్రే మహారదే
హాహాకారొ మహాన ఆసీత తవ సైన్యస్య మారిష
33 తతః సామ్యమనిః కరుథ్ధొ థృష్ట్వా నిహతమ ఆత్మజమ
అభిథుథ్రావ వేగేన పాఞ్చాల్యం యుథ్ధథుర్మథమ
34 తౌ తత్ర సమరే వీరౌ సమేతౌ రదినాం వరౌ
థథృశుః సర్వరాజానః కురవః పాణ్డవాస తదా
35 తతః సామ్యమనిః కరుథ్ధః పార్షతం పరవీరహా
ఆజఘాన తరిభిర బాణైస తొత్త్రైర ఇవ మహాథ్విపమ
36 తదైవ పార్షతం శూరం శల్యః సమితిశొభనః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధస తతొ యుథ్ధమ అవర్తత