భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అర్జున ఉవాచ
ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస తవాం పర్యుపాసతే
యే చాప్య అక్షరమ అవ్యక్తం తేషాం కే యొగవిత్తమాః
2 శరీభగవాన ఉవాచ
మయ్య ఆవేశ్య మనొ యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే
శరథ్ధయా పరయొపేతాస తే మే యుక్తతమా మతాః
3 యే తవ అక్షరమ అనిర్థేశ్యమ అవ్యక్తం పర్యుపాసతే
సర్వత్రగమ అచిన్త్యం చ కూటస్దమ అచలం ధరువమ
4 సంనియమ్యేన్థ్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుథ్ధయః
తే పరాప్నువన్తి మామ ఏవ సర్వభూతహితే రతాః
5 కలేశొ ఽధికతరస తేషామ అవ్యక్తాసక్తచేతసామ
అవ్యక్తా హి గతిర థుఃఖం థేహవథ్భిర అవాప్యతే
6 యే తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరాః
అనన్యేనైవ యొగేన మాం ధయాయన్త ఉపాసతే
7 తేషామ అహం సముథ్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత
భవామి నచిరాత పార్ద మయ్య ఆవేశితచేతసామ
8 మయ్య ఏవ మన ఆధత్స్వ మయి బుథ్ధిం నివేశయ
నివసిష్యసి మయ్య ఏవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః
9 అద చిత్తం సమాధాతుం న శక్నొషి మయి సదిరమ
అభ్యాసయొగేన తతొ మామ ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ
10 అభ్యాసే ఽపయ అసమర్దొ ఽసి మత్కర్మపరమొ భవ
మథర్దమ అపి కర్మాణి కుర్వన సిథ్ధిమ అవాప్స్యసి
11 అదైతథ అప్య అశక్తొ ఽసి కర్తుం మథ్యొగమ ఆశ్రితః
సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన
12 శరేయొ హి జఞానమ అభ్యాసాజ జఞానాథ ధయానం విశిష్యతే
ధయానాత కర్మఫలత్యాగస తయాగాచ ఛాన్తిర అనన్తరమ
13 అథ్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ
నిర్మమొ నిరహంకారః సమథుఃఖసుఖః కషమీ
14 సంతుష్టః సతతం యొగీ యతాత్మా థృఢనిశ్చయః
మయ్య అర్పితమనొబుథ్ధిర యొ మథ్భక్తః స మే పరియః
15 యస్మాన నొథ్విజతే లొకొ లొకాన నొథ్విజతే చ యః
హర్షామర్షభయొథ్వేగైర ముక్తొ యః స చ మే పరియః
16 అనపేక్షః శుచిర థక్ష ఉథాసీనొ గతవ్యదః
సర్వారమ్భపరిత్యాగీ యొ మథ్భక్తః స మే పరియః
17 యొ న హృష్యతి న థవేష్టి న శొచతి న కాఙ్క్షతి
శుభాశుభపరిత్యాగీ భక్తిమాన యః స మే పరియః
18 సమః శత్రౌ చ మిత్రే చ తదా మానాపమానయొః
శీతొష్ణసుఖథుఃఖేషు సమః సఙ్గవివర్జితః
19 తుల్యనిన్థాస్తుతిర మౌనీ సంతుష్టొ యేన కేన చిత
అనికేతః సదిరమతిర భక్తిమాన మే పరియొ నరః
20 యే తు ధర్మ్యామృతమ ఇథం యదొక్తం పర్యుపాసతే
శరథ్థధానా మత్పరమా భక్తాస తే ఽతీవ మే పరియాః