భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అర్జున ఉవాచ
మథనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమ అధ్యాత్మసంజ్ఞితమ
యత తవయొక్తం వచస తేన మొహొ ఽయం విగతొ మమ
2 భవాప్యయౌ హి భూతానాం శరుతౌ విస్తరశొ మయా
తవత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమ అపి చావ్యయమ
3 ఏవమ ఏతథ యదాత్ద తవమ ఆత్మానం పరమేశ్వర
థరష్టుమ ఇచ్ఛామి తే రూపమ ఐశ్వరం పురుషొత్తమ
4 మన్యసే యథి తచ ఛక్యం మయా థరష్టుమ ఇతి పరభొ
యొగేశ్వర తతొ మే తవం థర్శయాత్మానమ అవ్యయమ
5 శరీభగవాన ఉవాచ
పశ్య మే పార్ద రూపాణి శతశొ ఽద సహస్రశః
నానావిధాని థివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ
6 పశ్యాథిత్యాన వసూన రుథ్రాన అశ్వినౌ మరుతస తదా
బహూన్య అథృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత
7 ఇహైకస్దం జగత కృత్స్నం పశ్యాథ్య సచరాచరమ
మమ థేహే గుడాకేశ యచ చాన్యథ థరష్టుమ ఇచ్ఛసి
8 న తు మాం శక్యసే థరష్టుమ అనేనైవ సవచక్షుషా
థివ్యం థథామి తే చక్షుః పశ్య మే యొగమ ఐశ్వరమ
9 సంజయ ఉవాచ
ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రాజన మహాయొగేశ్వరొ హరిః
థర్శయామ ఆస పార్దాయ పరమం రూపమ ఐశ్వరమ
10 అనేకవక్త్రనయనమ అనేకాథ్భుతథర్శనమ
అనేకథివ్యాభరణం థివ్యానేకొథ్యతాయుధమ
11 థివ్యమాల్యామ్బరధరం థివ్యగన్ధానులేపనమ
సర్వాశ్చర్యమయం థేవమ అనన్తం విశ్వతొముఖమ
12 థివి సూర్యసహస్రస్య భవేథ యుగపథ ఉత్దితా
యథి భాః సథృశీ సా సయాథ భాసస తస్య మహాత్మనః
13 తత్రైకస్దం జగత కృత్స్నం పరవిభక్తమ అనేకధా
అపశ్యథ థేవథేవస్య శరీరే పాణ్డవస తథా
14 తతః స విస్మయావిష్టొ హృష్టరొమా ధనంజయః
పరణమ్య శిరసా థేవం కృతాఞ్జలిర అభాషత
15 అర్జున ఉవాచ
పశ్యామి థేవాంస తవ థేవ థేహే; సర్వాంస తదా భూతవిశేషసంఘాన
బరహ్మాణమ ఈశం కమలాసనస్దమ; ఋషీంశ చ సర్వాన ఉరగాంశ చ థివ్యాన
16 అనేకబాహూథరవక్త్రనేత్రం; పశ్యామి తవా సర్వతొ ఽనన్తరూపమ
నాన్తం న మధ్యం న పునస తవాథిం; పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప
17 కిరీటినం గథినం చక్రిణం చ; తేజొరాశిం సర్వతొ థీప్తిమన్తమ
పశ్యామి తవాం థుర్నిరీక్ష్యం సమన్తాథ; థీప్తానలార్కథ్యుతిమ అప్రమేయమ
18 తవమ అక్షరం పరమం వేథితవ్యం; తవమ అస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ
తవమ అవ్యయః శాశ్వతధర్మగొప్తా; సనాతనస తవం పురుషొ మతొ మే
19 అనాథిమధ్యాన్తమ అనన్తవీర్యమ; అనన్తబాహుం శశిసూర్యనేత్రమ
పశ్యామి తవాం థీప్తహుతాశవక్త్రం; సవతేజసా విశ్వమ ఇథం తపన్తమ
20 థయావాపృదివ్యొర ఇథమ అన్తరం హి; వయాప్తం తవయైకేన థిశశ చ సర్వాః
థృష్ట్వాథ్భుతం రూపమ ఇథం తవొగ్రం; లొకత్రయం పరవ్యదితం మహాత్మన
21 అమీ హి తవా సురసంఘా విశన్తి; కే చిథ భీతాః పరాఞ్జలయొ గృణన్తి
సవస్తీత్య ఉక్త్వా మహర్షిసిథ్ధసంఘాః; సతువన్తి తవాం సతుతిభిః పుష్కలాభిః
22 రుథ్రాథిత్యా వసవొ యే చ సాధ్యా; విశ్వే ఽశవినౌ మరుతశ చొష్మపాశ చ
గన్ధర్వయక్షాసురసిథ్ధసంఘా; వీక్షన్తే తవాం విస్మితాశ చైవ సర్వే
23 రూపం మహత తే బహువక్త్రనేత్రం; మహాబాహొ బహుబాహూరుపాథమ
బహూథరం బహుథంష్ట్రాకరాలం; థృష్ట్వా లొకాః పరవ్యదితాస తదాహమ
24 నభఃస్పృశం థీప్తమ అనేకవర్ణం; వయాత్తాననం థీప్తవిశాలనేత్రమ
థృష్ట్వా హి తవాం పరవ్యదితాన్తరాత్మా; ధృతిం న విన్థామి శమం చ విష్ణొ
25 థంష్ట్రాకరాలాని చ తే ముఖాని; థృష్ట్వైవ కాలానలసంనిభాని
థిశొ న జానే న లభే చ శర్మ; పరసీథ థేవేశ జగన్నివాస
26 అమీ చ తవాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః; సర్వే సహైవావనిపాలసంఘైః
భీష్మొ థరొణః సూతపుత్రస తదాసౌ; సహాస్మథీయైర అపి యొధముఖ్యైః
27 వక్త్రాణి తే తవరమాణా విశన్తి; థంష్ట్రాకరాలాని భయానకాని
కే చిథ విలగ్నా థశనాన్తరేషు; సంథృశ్యన్తే చూర్ణితైర ఉత్తమాఙ్గైః
28 యదా నథీనాం బహవొ ఽమబువేగాః; సముథ్రమ ఏవాభిముఖా థరవన్తి
తదా తవామీ నరలొకవీరా; విశన్తి వక్త్రాణ్య అభివిజ్వలన్తి
29 యదా పరథీప్తం జవలనం పతంగా; విశన్తి నాశాయ సమృథ్ధవేగాః
తదైవ నాశాయ విశన్తి లొకాస; తవాపి వక్త్రాణి సమృథ్ధవేగాః
30 లేలిహ్యసే గరసమానః సమన్తాల; లొకాన సమగ్రాన వథనైర జవలథ్భిః
తేజొభిర ఆపూర్య జగత సమగ్రం; భాసస తవొగ్రాః పరతపన్తి విష్ణొ
31 ఆఖ్యాహి మే కొ భవాన ఉగ్రరూపొ; నమొ ఽసతు తే థేవవర పరసీథ
విజ్ఞాతుమ ఇచ్ఛామి భవన్తమ ఆథ్యం; న హి పరజానామి తవ పరవృత్తిమ
32 శరీభగవాన ఉవాచ
కాలొ ఽసమి లొకక్షయకృత పరవృథ్ధొ; లొకాన సమాహర్తుమ ఇహ పరవృత్తః
ఋతే ఽపి తవా న భవిష్యన్తి సర్వే; యే ఽవస్దితాః పరత్యనీకేషు యొధాః
33 తస్మాత తవమ ఉత్తిష్ఠ యశొ లభస్వ; జిత్వా శత్రూన భుఙ్క్ష్వ రాజ్యం సమృథ్ధమ
మయైవైతే నిహతాః పూర్వమ ఏవ; నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన
34 థరొణం చ భీష్మం చ జయథ్రదం చ; కర్ణం తదాన్యాన అపి యొధవీరాన
మయా హతాంస తవం జహి మా వయదిష్ఠా; యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన
35 సంజయ ఉవాచ
ఏతచ ఛరుత్వా వచనం కేశవస్య; కృతాఞ్జలిర వేపమానః కిరీటీ
నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం; సగథ్గథం భీతభీతః పరణమ్య
36 అర్జున ఉవాచ
సదానే హృషీకేశ తవ పరకీర్త్యా; జగత పరహృష్యత్య అనురజ్యతే చ
రక్షాంసి భీతాని థిశొ థరవన్తి; సర్వే నమస్యన్తి చ సిథ్ధసంఘాః
37 కస్మాచ చ తే న నమేరన మహాత్మన; గరీయసే బరహ్మణొ ఽపయ ఆథికర్త్రే
అనన్త థేవేశ జగన్నివాస; తవమ అక్షరం సథ అసత తత్పరం యత
38 తవమ ఆథిథేవః పురుషః పురాణస; తవమ అస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ
వేత్తాసి వేథ్యం చ పరం చ ధామ; తవయా తతం విశ్వమ అనన్తరూప
39 వాయుర యమొ ఽగనిర వరుణః శశాఙ్కః; పరజాపతిస తవం పరపితామహశ చ
నమొ నమస తే ఽసతు సహస్రకృత్వః; పునశ చ భూయొ ఽపి నమొ నమస తే
40 నమః పురస్తాథ అద పృష్ఠతస తే; నమొ ఽసతు తే సర్వత ఏవ సర్వ
అనన్తవీర్యామితవిక్రమస తవం; సర్వం సమాప్నొషి తతొ ఽసి సర్వః
41 సఖేతి మత్వా పరసభం యథ ఉక్తం; హే కృష్ణ హే యాథవ హే సఖేతి
అజానతా మహిమానం తవేథం; మయా పరమాథాత పరణయేన వాపి
42 యచ చావహాసార్దమ అసత్కృతొ ఽసి; విహారశయ్యాసనభొజనేషు
ఏకొ ఽద వాప్య అచ్యుత తత్సమక్షం; తత కషామయే తవామ అహమ అప్రమేయమ
43 పితాసి లొకస్య చరాచరస్య; తవమ అస్య పూజ్యశ చ గురుర గరీయాన
న తవత్సమొ ఽసత్య అభ్యధికః కుతొ ఽనయొ; లొకత్రయే ఽపయ అప్రతిమప్రభావ
44 తస్మాత పరణమ్య పరణిధాయ కాయం; పరసాథయే తవామ అహమ ఈశమ ఈడ్యమ
పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః; పరియః పరియాయార్హసి థేవ సొఢుమ
45 అథృష్టపూర్వం హృషితొ ఽసమి థృష్ట్వా; భయేన చ పరవ్యదితం మనొ మే
తథ ఏవ మే థర్శయ థేవ రూపం; పరసీథ థేవేశ జగన్నివాస
46 కిరీటినం గథినం చక్రహస్తమ; ఇచ్ఛామి తవాం థరష్టుమ అహం తదైవ
తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన; సహస్రబాహొ భవ విశ్వమూర్తే
47 శరీభగవాన ఉవాచ
మయా పరసన్నేన తవార్జునేథం; రూపం పరం థర్శితమ ఆత్మయొగాత
తేజొమయం విశ్వమ అనన్తమ; ఆథ్యం యన మే తవథన్యేన న థృష్టపూర్వమ
48 న వేథ యజ్ఞాధ్యయనైర న థానైర; న చ కరియాభిర న తపొభిర ఉగ్రైః
ఏవంరూపః శక్య అహం నృలొకే; థరష్టుం తవథన్యేన కురుప్రవీర
49 మా తే వయదా మా చ విమూఢభావొ; థృష్ట్వా రూపం ఘొరమ ఈథృఙ మమేథమ
వయపేతభీః పరీతమనాః పునస తవం; తథ ఏవ మే రూపమ ఇథం పరపశ్య
50 సంజయ ఉవాచ
ఇత్య అర్జునం వాసుథేవస తదొక్త్వా; సవకం రూపం థర్శయామ ఆస భూయః
ఆశ్వాసయామ ఆస చ భీతమ ఏనం; భూత్వా పునః సౌమ్యవపుర మహాత్మా
51 అర్జున ఉవాచ
థృష్ట్వేథం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్థన
ఇథానీమ అస్మి సంవృత్తః సచేతాః పరకృతిం గతః
52 శరీభగవాన ఉవాచ
సుథుర్థర్శమ ఇథం రూపం థృష్టవాన అసి యన మమ
థేవా అప్య అస్య రూపస్య నిత్యం థర్శనకాఙ్క్షిణః
53 నాహం వేథైర న తపసా న థానేన న చేజ్యయా
శక్య ఏవంవిధొ థరష్టుం థృష్టవాన అసి మాం యదా
54 భక్త్యా తవ అనన్యయా శక్య అహమ ఏవంవిధొ ఽరజున
జఞాతుం థరష్టుం చ తత్త్వేన పరవేష్టుం చ పరంతప
55 మత్కర్మకృన మత్పరమొ మథ్భక్తః సఙ్గవర్జితః
నిర్వైరః సర్వభూతేషు యః స మామ ఏతి పాణ్డవ