భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 శరీభగవాన ఉవాచ
భూయ ఏవ మహాబాహొ శృణు మే పరమం వచః
యత తే ఽహం పరీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా
2 న మే విథుః సురగణాః పరభవం న మహర్షయః
అహమ ఆథిర హి థేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః
3 యొ మామ అజమ అనాథిం చ వేత్తి లొకమహేశ్వరమ
అసంమూఢః స మర్త్యేషు సర్వపాపైః పరముచ్యతే
4 బుథ్ధిర జఞానమ అసంమొహః కషమా సత్యం థమః శమః
సుఖం థుఃఖం భవొ ఽభావొ భయం చాభయమ ఏవ చ
5 అహింసా సమతా తుష్టిస తపొ థానం యశొ ఽయశః
భవన్తి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృదగ్విధాః
6 మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారొ మనవస తదా
మథ్భావా మానసా జాతా యేషాం లొక ఇమాః పరజాః
7 ఏతాం విభూతిం యొగం చ మమ యొ వేత్తి తత్త్వతః
సొ ఽవికమ్పేన యొగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః
8 అహం సర్వస్య పరభవొ మత్తః సర్వం పరవర్తతే
ఇతి మత్వా భజన్తే మాం బుధా భావసమన్వితాః
9 మచ్చిత్తా మథ్గతప్రాణా బొధయన్తః పరస్పరమ
కదయన్తశ చ మాం నిత్యం తుష్యన్తి చ రమన్తి చ
10 తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం పరీతిపూర్వకమ
థథామి బుథ్ధియొగం తం యేన మామ ఉపయాన్తి తే
11 తేషామ ఏవానుకమ్పార్దమ అహమ అజ్ఞానజం తమః
నాశయామ్య ఆత్మభావస్దొ జఞానథీపేన భాస్వతా
12 అర్జున ఉవాచ
పరం బరహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన
పురుషం శాశ్వతం థివ్యమ ఆథిథేవమ అజం విభుమ
13 ఆహుస తవామ ఋషయః సర్వే థేవర్షిర నారథస తదా
అసితొ థేవలొ వయాసః సవయం చైవ బరవీషి మే
14 సర్వమ ఏతథ ఋతం మన్యే యన మాం వథసి కేశవ
న హి తే భగవన వయక్తిం విథుర థేవా న థానవాః
15 సవయమ ఏవాత్మనాత్మానం వేత్ద తవం పురుషొత్తమ
భూతభావన భూతేశ థేవథేవ జగత్పతే
16 వక్తుమ అర్హస్య అశేషేణ థివ్యా హయ ఆత్మవిభూతయః
యాభిర విభూతిభిర లొకాన ఇమాంస తవం వయాప్య తిష్ఠసి
17 కదం విథ్యామ అహం యొగింస తవాం సథా పరిచిన్తయన
కేషు కేషు చ భావేషు చిన్త్యొ ఽసి భగవన మయా
18 విస్తరేణాత్మనొ యొగం విభూతిం చ జనార్థన
భూయః కదయ తృప్తిర హి శృణ్వతొ నాస్తి మే ఽమృతమ
19 శరీభగవాన ఉవాచ
హన్త తే కదయిష్యామి థివ్యా హయ ఆత్మవిభూతయః
పరాధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ నాస్త్య అన్తొ విస్తరస్య మే
20 అహమ ఆత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్దితః
అహమ ఆథిశ చ మధ్యం చ భూతానామ అన్త ఏవ చ
21 ఆథిత్యానామ అహం విష్ణుర జయొతిషాం రవిర అంశుమాన
మరీచిర మరుతామ అస్మి నక్షత్రాణామ అహం శశీ
22 వేథానాం సామవేథొ ఽసమి థేవానామ అస్మి వాసవః
ఇన్థ్రియాణాం మనశ చాస్మి భూతానామ అస్మి చేతనా
23 రుథ్రాణాం శంకరశ చాస్మి విత్తేశొ యక్షరక్షసామ
వసూనాం పావకశ చాస్మి మేరుః శిఖరిణామ అహమ
24 పురొధసాం చ ముఖ్యం మాం విథ్ధి పార్ద బృహస్పతిమ
సేనానీనామ అహం సకన్థః సరసామ అస్మి సాగరః
25 మహర్షీణాం భృగుర అహం గిరామ అస్మ్య ఏకమ అక్షరమ
యజ్ఞానాం జపయజ్ఞొ ఽసమి సదావరాణాం హిమాలయః
26 అశ్వత్దః సర్వవృక్షాణాం థేవర్షీణాం చ నారథః
గన్ధర్వాణాం చిత్రరదః సిథ్ధానాం కపిలొ మునిః
27 ఉచ్చైఃశ్రవసమ అశ్వానాం విథ్ధి మామ అమృతొథ్భవమ
ఐరావతం గజేన్థ్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపమ
28 ఆయుధానామ అహం వజ్రం ధేనూనామ అస్మి కామధుక
పరజనశ చాస్మి కన్థర్పః సర్పాణామ అస్మి వాసుకిః
29 అనన్తశ చాస్మి నాగానాం వరుణొ యాథసామ అహమ
పితౄణామ అర్యమా చాస్మి యమః సంయమతామ అహమ
30 పరహ్లాథశ చాస్మి థైత్యానాం కాలః కలయతామ అహమ
మృగాణాం చ మృగేన్థ్రొ ఽహం వైనతేయశ చ పక్షిణామ
31 పవనః పవతామ అస్మి రామః శస్త్రభృతామ అహమ
ఝషాణాం మకరశ చాస్మి సరొతసామ అస్మి జాహ్నవీ
32 సర్గాణామ ఆథిర అన్తశ చ మధ్యం చైవాహమ అర్జున
అధ్యాత్మవిథ్యా విథ్యానాం వాథః పరవథతామ అహమ
33 అక్షరాణామ అకారొ ఽసమి థవన్థ్వః సామాసికస్య చ
అహమ ఏవాక్షయః కాలొ ధాతాహం విశ్వతొముఖః
34 మృత్యుః సర్వహరశ చాహమ ఉథ్భవశ చ భవిష్యతామ
కీర్తిః శరీర వాక చ నారీణాం సమృతిర మేధా ధృతిః కషమా
35 బృహత్సామ తదా సామ్నాం గాయత్రీ ఛన్థసామ అహమ
మాసానాం మార్గశీర్షొ ఽహమ ఋతూనాం కుసుమాకరః
36 థయూతం ఛలయతామ అస్మి తేజస తేజస్వినామ అహమ
జయొ ఽసమి వయవసాయొ ఽసమి సత్త్వం సత్త్వవతామ అహమ
37 వృష్ణీనాం వాసుథేవొ ఽసమి పాణ్డవానాం ధనంజయః
మునీనామ అప్య అహం వయాసః కవీనామ ఉశనా కవిః
38 థణ్డొ థమయతామ అస్మి నీతిర అస్మి జిగీషతామ
మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జఞానం జఞానవతామ అహమ
39 యచ చాపి సర్వభూతానాం బీజం తథ అహమ అర్జున
న తథ అస్తి వినా యత సయాన మయా భూతం చరాచరమ
40 నాన్తొ ఽసతి మమ థివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప
ఏష తూథ్థేశతః పరొక్తొ విభూతేర విస్తరొ మయా
41 యథ యథ విభూతిమత సత్త్వం శరీమథ ఊర్జితమ ఏవ వా
తత తథ ఏవావగచ్ఛ తవం మమ తేజొ ఽంశసంభవమ
42 అద వా బహునైతేన కిం జఞాతేన తవార్జున
విష్టభ్యాహమ ఇథం కృత్స్నమ ఏకాంశేన సదితొ జగత