భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 శరీభగవాన ఉవాచ
ఇథం తు తే గుహ్యతమం పరవక్ష్యామ్య అనసూయవే
జఞానం విజ్ఞానసహితం యజ జఞాత్వా మొక్ష్యసే ఽశుభాత
2 రాజవిథ్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమ ఇథమ ఉత్తమమ
పరత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమ అవ్యయమ
3 అశ్రథ్థధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప
అప్రాప్య మాం నివర్తన్తే మృత్యుసంసారవర్త్మని
4 మయా తతమ ఇథం సర్వం జగథ అవ్యక్తమూర్తినా
మత్స్దాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వ అవస్దితః
5 న చ మత్స్దాని భూతాని పశ్య మే యొగమ ఐశ్వరమ
భూతభృన న చ భూతస్దొ మమాత్మా భూతభావనః
6 యదాకాశస్దితొ నిత్యం వాయుః సర్వత్రగొ మహాన
తదా సర్వాణి భూతాని మత్స్దానీత్య ఉపధారయ
7 సర్వభూతాని కౌన్తేయ పరకృతిం యాన్తి మామికామ
కల్పక్షయే పునస తాని కల్పాథౌ విసృజామ్య అహమ
8 పరకృతిం సవామ అవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః
భూతగ్రామమ ఇమం కృత్స్నమ అవశం పరకృతేర వశాత
9 న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనంజయ
ఉథాసీనవథ ఆసీనమ అసక్తం తేషు కర్మసు
10 మయాధ్యక్షేణ పరకృతిః సూయతే సచరాచరమ
హేతునానేన కౌన్తేయ జగథ విపరివర్తతే
11 అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమ ఆశ్రితమ
పరం భావమ అజానన్తొ మమ భూతమహేశ్వరమ
12 మొఘాశా మొఘకర్మాణొ మొఘజ్ఞానా విచేతసః
రాక్షసీమ ఆసురీం చైవ పరకృతిం మొహినీం శరితాః
13 మహాత్మానస తు మాం పార్ద థైవీం పరకృతిమ ఆశ్రితాః
భజన్త్య అనన్యమనసొ జఞాత్వా భూతాథిమ అవ్యయమ
14 సతతం కీర్తయన్తొ మాం యతన్తశ చ థృఢవ్రతాః
నమస్యన్తశ చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే
15 జఞానయజ్ఞేన చాప్య అన్యే యజన్తొ మామ ఉపాసతే
ఏకత్వేన పృదక్త్వేన బహుధా విశ్వతొముఖమ
16 అహం కరతుర అహం యజ్ఞః సవధాహమ అహమ ఔషధమ
మన్త్రొ ఽహమ అహమ ఏవాజ్యమ అహమ అగ్నిర అహం హుతమ
17 పితాహమ అస్య జగతొ మాతా ధాతా పితామహః
వేథ్యం పవిత్రమ ఓంకార ఋక సామ యజుర ఏవ చ
18 గతిర భర్తా పరభుః సాక్షీ నివాసః శరణం సుహృత
పరభవః పరలయః సదానం నిధానం బీజమ అవ్యయమ
19 తపామ్య అహమ అహం వర్షం నిగృహ్ణామ్య ఉత్సృజామి చ
అమృతం చైవ మృత్యుశ చ సథ అసచ చాహమ అర్జున
20 తరైవిథ్యా మాం సొమపాః పూతపాపా; యజ్ఞైర ఇష్ట్వా సవర్గతిం పరార్దయన్తే
తే పుణ్యమ ఆసాథ్య సురేన్థ్రలొకమ; అశ్నన్తి థివ్యాన థివి థేవభొగాన
21 తే తం భుక్త్వా సవర్గలొకం విశాలం; కషీణే పుణ్యే మర్త్యలొకం విశన్తి
ఏవం తరయీధర్మమ అనుప్రపన్నా; గతాగతం కామకామా లభన్తే
22 అనన్యాశ చిన్తయన్తొ మాం యే జనాః పర్యుపాసతే
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యొగక్షేమం వహామ్య అహమ
23 యే ఽపయ అన్యథేవతాభక్తా యజన్తే శరథ్ధయాన్వితాః
తే ఽపి మామ ఏవ కౌన్తేయ యజన్త్య అవిధిపూర్వకమ
24 అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భొక్తా చ పరభుర ఏవ చ
న తు మామ అభిజానన్తి తత్త్వేనాతశ చయవన్తి తే
25 యాన్తి థేవవ్రతా థేవాన పితౄన యాన్తి పితృవ్రతాః
భూతాని యాన్తి భూతేజ్యా యాన్తి మథ్యాజినొ ఽపి మామ
26 పత్రం పుష్పం ఫలం తొయం యొ మే భక్త్యా పరయచ్ఛతి
తథ అహం భక్త్యుపహృతమ అశ్నామి పరయతాత్మనః
27 యత కరొషి యథ అశ్నాసి యజ జుహొషి థథాసి యత
యత తపస్యసి కౌన్తేయ తత కురుష్వ మథర్పణమ
28 శుభాశుభఫలైర ఏవం మొక్ష్యసే కర్మబన్ధనైః
సంన్యాసయొగయుక్తాత్మా విముక్తొ మామ ఉపైష్యసి
29 సమొ ఽహం సర్వభూతేషు న మే థవేష్యొ ఽసతి న పరియః
యే భజన్తి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్య అహమ
30 అపి చేత సుథురాచారొ భజతే మామ అనన్యభాక
సాధుర ఏవ స మన్తవ్యః సమ్యగ వయవసితొ హి సః
31 కషిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాన్తిం నిగచ్ఛతి
కౌన్తేయ పరతిజానీహి న మే భక్తః పరణశ్యతి
32 మాం హి పార్ద వయపాశ్రిత్య యే ఽపి సయుః పాపయొనయః
సత్రియొ వైశ్యాస తదా శూథ్రాస తే ఽపి యాన్తి పరాం గతిమ
33 కిం పునర బరాహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస తదా
అనిత్యమ అసుఖం లొకమ ఇమం పరాప్య భజస్వ మామ
34 మన్మనా భవ మథ్భక్తొ మథ్యాజీ మాం నమస్కురు
మామ ఏవైష్యసి యుక్త్వైవమ ఆత్మానం మత్పరాయణః