భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అర్జున ఉవాచ
కిం తథ బరహ్మ కిమ అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషొత్తమ
అధిభూతం చ కిం పరొక్తమ అధిథైవం కిమ ఉచ్యతే
2 అధియజ్ఞః కదం కొ ఽతర థేహే ఽసమిన మధుసూథన
పరయాణకాలే చ కదం జఞేయొ ఽసి నియతాత్మభిః
3 శరీభగవాన ఉవాచ
అక్షరం బరహ్మ పరమం సవభావొ ఽధయాత్మమ ఉచ్యతే
భూతభావొథ్భవకరొ విసర్గః కర్మసంజ్ఞితః
4 అధిభూతం కషరొ భావః పురుషశ చాధిథైవతమ
అధియజ్ఞొ ఽహమ ఏవాత్ర థేహే థేహభృతాం వర
5 అన్తకాలే చ మామ ఏవ సమరన ముక్త్వా కలేవరమ
యః పరయాతి స మథ్భావం యాతి నాస్త్య అత్ర సంశయః
6 యం యం వాపి సమరన భావం తయజత్య అన్తే కలేవరమ
తం తమ ఏవైతి కౌన్తేయ సథా తథ్భావభావితః
7 తస్మాత సర్వేషు కాలేషు మామ అనుస్మర యుధ్య చ
మయ్య అర్పితమనొబుథ్ధిర మామ ఏవైష్యస్య అసంశయః
8 అభ్యాసయొగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా
పరమం పురుషం థివ్యం యాతి పార్దానుచిన్తయన
9 కవిం పురాణమ అనుశాసితారమ; అణొర అణీయాంసమ అనుస్మరేథ యః
సర్వస్య ధాతారమ అచిన్త్యరూపమ; ఆథిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత
10 పరయాణకాలే మనసాచలేన; భక్త్యా యుక్తొ యొగబలేన చైవ
భరువొర మధ్యే పరాణమ ఆవేశ్య సమ్యక; స తం పరం పురుషమ ఉపైతి థివ్యమ
11 యథ అక్షరం వేథవిథొ వథన్తి; విశన్తి యథ యతయొ వీతరాగాః
యథ ఇచ్ఛన్తొ బరహ్మచర్యం చరన్తి; తత తే పథం సంగ్రహేణ పరవక్ష్యే
12 సర్వథ్వారాణి సంయమ్య మనొ హృథి నిరుధ్య చ
మూర్ధ్న్య ఆధాయాత్మనః పరాణమ ఆస్దితొ యొగధారణామ
13 ఓమ ఇత్య ఏకాక్షరం బరహ్మ వయాహరన మామ అనుస్మరన
యః పరయాతి తయజన థేహం స యాతి పరమాం గతిమ
14 అనన్యచేతాః సతతం యొ మాం సమరతి నిత్యశః
తస్యాహం సులభః పార్ద నిత్యయుక్తస్య యొగినః
15 మామ ఉపేత్య పునర్జన్మ థుఃఖాలయమ అశాశ్వతమ
నాప్నువన్తి మహాత్మానః సంసిథ్ధిం పరమాం గతాః
16 ఆ బరహ్మభువనాల లొకాః పునరావర్తినొ ఽరజున
మామ ఉపేత్య తు కౌన్తేయ పునర్జన్మ న విథ్యతే
17 సహస్రయుగపర్యన్తమ అహర యథ బరహ్మణొ విథుః
రాత్రిం యుగసహస్రాన్తాం తే ఽహొరాత్రవిథొ జనాః
18 అవ్యక్తాథ వయక్తయః సర్వాః పరభవన్త్య అహరాగమే
రాత్ర్యాగమే పరలీయన్తే తత్రైవావ్యక్తసంజ్ఞకే
19 భూతగ్రామః స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా పరలీయతే
రాత్ర్యాగమే ఽవశః పార్ద పరభవత్య అహరాగమే
20 పరస తస్మాత తు భావొ ఽనయొ ఽవయక్తొ ఽవయక్తాత సనాతనః
యః స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి
21 అవ్యక్తొ ఽకషర ఇత్య ఉక్తస తమ ఆహుః పరమాం గతిమ
యం పరాప్య న నివర్తన్తే తథ ధామ పరమం మమ
22 పురుషః స పరః పార్ద భక్త్యా లభ్యస తవ అనన్యయా
యస్యాన్తఃస్దాని భూతాని యేన సర్వమ ఇథం తతమ
23 యత్ర కాలే తవ అనావృత్తిమ ఆవృత్తిం చైవ యొగినః
పరయాతా యాన్తి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ
24 అగ్నిర జయొతిర అహః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణమ
తత్ర పరయాతా గచ్ఛన్తి బరహ్మ బరహ్మవిథొ జనాః
25 ధూమొ రాత్రిస తదా కృష్ణః షణ్మాసా థక్షిణాయనమ
తత్ర చాన్థ్రమసం జయొతిర యొగీ పరాప్య నివర్తతే
26 శుక్లకృష్ణే గతీ హయ ఏతే జగతః శాశ్వతే మతే
ఏకయా యాత్య అనావృత్తిమ అన్యయావర్తతే పునః
27 నైతే సృతీ పార్ద జానన యొగీ ముహ్యతి కశ చన
తస్మాత సర్వేషు కాలేషు యొగయుక్తొ భవార్జున
28 వేథేషు యజ్ఞేషు తపఃసు చైవ; థానేషు యత పుణ్యఫలం పరథిష్టమ
అత్యేతి తత సర్వమ ఇథం విథిత్వా; యొగీ పరం సదానమ ఉపైతి చాథ్యమ