భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 శరీభగవాన ఉవాచ
మయ్య ఆసక్తమనాః పార్ద యొగం యుఞ్జన మథాశ్రయః
అసంశయం సమగ్రం మాం యదా జఞాస్యసి తచ ఛృణు
2 జఞానం తే ఽహం సవిజ్ఞానమ ఇథం వక్ష్యామ్య అశేషతః
యజ జఞాత్వా నేహ భూయొ ఽనయజ జఞాతవ్యమ అవశిష్యతే
3 మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ చిథ యతతి సిథ్ధయే
యతతామ అపి సిథ్ధానాం కశ చిన మాం వేత్తి తత్త్వతః
4 భూమిర ఆపొ ఽనలొ వాయుః ఖం మనొ బుథ్ధిర ఏవ చ
అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా పరకృతిర అష్టధా
5 అపరేయమ ఇతస తవ అన్యాం పరకృతిం విథ్ధి మే పరామ
జీవభూతాం మహాబాహొ యయేథం ధార్యతే జగత
6 ఏతథ్యొనీని భూతాని సర్వాణీత్య ఉపధారయ
అహం కృత్స్నస్య జగతః పరభవః పరలయస తదా
7 మత్తః పరతరం నాన్యత కిం చిథ అస్తి ధనంజయ
మయి సర్వమ ఇథం పరొతం సూత్రే మణిగణా ఇవ
8 రసొ ఽహమ అప్సు కౌన్తేయ పరభాస్మి శశిసూర్యయొః
పరణవః సర్వవేథేషు శబ్థః ఖే పౌరుషం నృషు
9 పుణ్యొ గన్ధః పృదివ్యాం చ తేజశ చాస్మి విభావసౌ
జీవనం సర్వభూతేషు తపశ చాస్మి తపస్విషు
10 బీజం మాం సర్వభూతానాం విథ్ధి పార్ద సనాతనమ
బుథ్ధిర బుథ్ధిమతామ అస్మి తేజస తేజస్వినామ అహమ
11 బలం బలవతాం చాహం కామరాగవివర్జితమ
ధర్మావిరుథ్ధొ భూతేషు కామొ ఽసమి భరతర్షభ
12 యే చైవ సాత్త్వికా భావా రాజసాస తామసాశ చ యే
మత్త ఏవేతి తాన విథ్ధి న తవ అహం తేషు తే మయి
13 తరిభిర గుణమయైర భావైర ఏభిః సర్వమ ఇథం జగత
మొహితం నాభిజానాతి మామ ఏభ్యః పరమ అవ్యయమ
14 థైవీ హయ ఏషా గుణమయీ మమ మాయా థురత్యయా
మామ ఏవ యే పరపథ్యన్తే మాయామ ఏతాం తరన్తి తే
15 న మాం థుష్కృతినొ మూఢాః పరపథ్యన్తే నరాధమాః
మాయయాపహృతజ్ఞానా ఆసురం భావమ ఆశ్రితాః
16 చతుర్విధా భజన్తే మాం జనాః సుకృతినొ ఽరజున
ఆర్తొ జిజ్ఞాసుర అర్దార్దీ జఞానీ చ భరతర్షభ
17 తేషాం జఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర విశిష్యతే
పరియొ హి జఞానినొ ఽతయర్దమ అహం స చ మమ పరియః
18 ఉథారాః సర్వ ఏవైతే జఞానీ తవ ఆత్మైవ మే మతమ
ఆస్దితః స హి యుక్తాత్మా మామ ఏవానుత్తమాం గతిమ
19 బహూనాం జన్మనామ అన్తే జఞానవాన మాం పరపథ్యతే
వాసుథేవః సర్వమ ఇతి స మహాత్మా సుథుర్లభః
20 కామైస తైస తైర హృతజ్ఞానాః పరపథ్యన్తే ఽనయథేవతాః
తం తం నియమమ ఆస్దాయ పరకృత్యా నియతాః సవయా
21 యొ యొ యాం యాం తనుం భక్తః శరథ్ధయార్చితుమ ఇచ్ఛతి
తస్య తస్యాచలాం శరథ్ధాం తామ ఏవ విథధామ్య అహమ
22 స తయా శరథ్ధయా యుక్తస తస్యా రాధనమ ఈహతే
లభతే చ తతః కామాన మయైవ విహితాన హి తాన
23 అన్తవత తు ఫలం తేషాం తథ భవత్య అల్పమేధసామ
థేవాన థేవయజొ యాన్తి మథ్భక్తా యాన్తి మామ అపి
24 అవ్యక్తం వయక్తిమ ఆపన్నం మన్యన్తే మామ అబుథ్ధయః
పరం భావమ అజానన్తొ మమావ్యయమ అనుత్తమమ
25 నాహం పరకాశః సర్వస్య యొగమాయాసమావృతః
మూఢొ ఽయం నాభిజానాతి లొకొ మామ అజమ అవ్యయమ
26 వేథాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున
భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేథ న కశ చన
27 ఇచ్ఛాథ్వేషసముత్దేన థవన్థ్వమొహేన భారత
సర్వభూతాని సంమొహం సర్గే యాన్తి పరంతప
28 యేషాం తవ అన్తగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ
తే థవన్థ్వమొహనిర్ముక్తా భజన్తే మాం థృఢవ్రతాః
29 జరామరణమొక్షాయ మామ ఆశ్రిత్య యతన్తి యే
తే బరహ్మ తథ విథుః కృత్స్నమ అధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలమ
30 సాధిభూతాధిథైవం మాం సాధియజ్ఞం చ యే విథుః
పరయాణకాలే ఽపి చ మాం తే విథుర యుక్తచేతసః