భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
బృహతీం ధార్తరాష్ట్రాణాం థృష్ట్వా సేనాం సముథ్యతామ
విషాథమ అగమథ రాజా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
2 వయూహం భీష్మేణ చాభేథ్యం కల్పితం పరేక్ష్య పాణ్డవః
అభేథ్యమ ఇవ సంప్రేక్ష్య విషణ్ణొ ఽరజునమ అబ్రవీత
3 ధనంజయ కదం శక్యమ అస్మాభిర యొథ్ధుమ ఆహవే
ధార్తరాష్ట్రైర మహాబాహొ యేషాం యొథ్ధా పితామహః
4 అక్షొభ్యొ ఽయమ అభేథ్యశ చ భీష్మేణామిత్రకర్శినా
కల్పితః శాస్త్రథృష్టేన విధినా భూరి తేజసా
5 తే వయం సంశయం పరాప్తాః స సైన్యాః శత్రుకర్శన
కదమ అస్మాన మహావ్యూహాథ ఉథ్యానం నొ భవిష్యతి
6 అదార్జునొ ఽబరవీత పార్దం యుధిష్ఠిరమ అమిత్రహా
విషణ్ణమ అభిసంప్రేక్ష్య తవ రాజన్న అనీకినామ
7 పరజ్ఞయాభ్యధికాఞ శూరాన గుణయుక్తాన బహూన అపి
జయన్త్య అల్పతరా యేన తన నిబొధ విశాం పతే
8 తత తు తే కారణం రాజన పరవక్ష్యామ్య అనసూయవే
నారథస తమ ఋషిర వేథ భీష్మథ్రొణౌ చ పాణ్డవ
9 ఏతమ ఏవార్దమ ఆశ్రిత్య యుథ్ధే థేవాసురే ఽబరవీత
పితామహః కిల పురా మహేన్థ్రాథీన థివౌకసః
10 న తదా బలవీర్యాభ్యాం విజయన్తే జిగీషవః
యదాసత్యానృశంస్యాభ్యాం ధర్మేణైవొథ్యమేన చ
11 తయక్త్వాధర్మం చ లొభం చ మొహం చొథ్యమమ ఆస్దితాః
యుధ్యధ్వమ అనహంకారా యతొ ధర్మస తతొ జయః
12 ఏవం రాజన విజానీహి ధరువొ ఽసమాకం రణే జయః
యదా మే నారథః పరాహ యతః కృష్ణస తతొ జయః
13 గుణభూతొ జయః కృష్ణే పృష్ఠతొ ఽనవేతి మాధవమ
అన్యదా విజయశ చాస్య సంనతిశ చాపరొ గుణః
14 అనన్త తేజా గొవిన్థః శత్రుపూగేషు నిర్వ్యదః
పురుషః సనాతనతమొ యతః కృష్ణస తతొ జయః
15 పురా హయ ఏష హరిర భూత్వా వైకుణ్ఠొ ఽకుణ్ఠసాయకః
సురాసురాన అవస్ఫూర్జన్న అబ్రవీత కే జయన్త్వ ఇతి
16 అను కృష్ణం జయేమేతి యైర ఉక్తం తత్ర తైర జితమ
తత్ప్రసాథాథ ధి తరైలొక్యం పరాప్తం శక్రాథిభిః సురైః
17 తస్య తే న వయదాం కాం చిథ ఇహ పశ్యామి భారత
యస్య తే జయమ ఆశాస్తే విశ్వభుక తరిథశేశ్వరః