భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా సవాం సేనాం సమచొథయత
పరతివ్యూహన్న అనీకాని భీష్మస్య భరతర్షభ
2 యదొథ్థిష్టాన్య అనీకాని పరత్యవ్యూహన్త పాణ్డవాః
సవర్గం పరమ అభీప్సన్తః సుయుథ్ధేన కురూథ్వహాః
3 మధ్యే శిఖణ్డినొ ఽనీకం రక్షితం సవ్యసాచినా
ధృష్టథ్యుమ్నస్య చ సవయం భీష్మేణ పరిపాలితమ
4 అనీకం థక్షిణం రాజన యుయుధానేన పాలితమ
శరీమతా సాత్వతాగ్ర్యేణ శక్రేణేవ ధనుష్మతా
5 మహేన్థ్ర యానప్రతిమం రదం తు; సొపస్కరం హాటకరత్నచిత్రమ
యుధిష్ఠిరః కాఞ్చనభాణ్డ యొక్త్రం; సమాస్దితొ నాగకులస్య మధ్యే
6 సముచ్ఛ్రితం థాన్తశలాకమ అస్య; సుపాణ్డురం ఛత్రమ అతీవ భాతి
పరథక్షిణం చైనమ ఉపాచరన్తి; మహర్షయః సంస్తుతిభిర నరేన్థ్రమ
7 పురొహితాః శత్రువధం వథన్తొ; మహర్షివృథ్ధాః శరుతవన్త ఏవ
జప్యైశ చ మన్త్రైశ చ తదౌషధీభిః; సమన్తతః సవస్త్య అయనం పరచక్రుః
8 తతః స వస్త్రాణి తదైవ గాశ చ; ఫలాని పుష్పాణి తదైవ నిష్కాన
కురూత్తమొ బరాహ్మణ సాన మహాత్మా; కుర్వన యయౌ శక్ర ఇవామరేభ్యః
9 సహస్రసూర్యః శతకిఙ్కిణీకః; పరార్ధ్య జామ్బూనథహేమచిత్రః
రదొ ఽరజునస్యాగ్నిర ఇవార్చి మాలీ; విభ్రాజతే శవేతహయః సుచక్రః
10 తమ ఆస్దితః కేశవ సంగృహీతం; కపిధ్వజం గాణ్డివబాణహస్తః
ధనుర్ధరొ యస్య సమః పృదివ్యాం; న విథ్యతే నొ భవితా వా కథా చిత
11 ఉథ్వర్తయిష్యంస తవ పుత్ర సేనామ; అతీవ రౌథ్రం స బిభర్తి రూపమ
అనాయుధొ యః సుభుజొ భుజాభ్యాం; నరాశ్వనాగాన యుధి భస్మ కుర్యాత
12 స భీమసేనః సహితొ యమాభ్యాం; వృకొథరొ వీర రదస్య గొప్తా
తం పరేక్ష్య మత్తర్షభ సింహఖేలం; లొకే మహేన్థ్రప్రతిమానకల్పమ
13 సమీక్ష్య సేనాగ్రగతం థురాసథం; పరవివ్యదుః పఙ్కగతా ఇవొష్ట్రాః
వృకొథరం వారణరాజథర్పం; యొధాస తవథీయా భయవిఘ్న సత్త్వాః
14 అనీకమధ్యే తిష్ఠన్తం రాజపుత్రం థురాసథమ
అబ్రవీథ భరతశ్రేష్ఠం గుడాకేశం జనార్థనః
15 [వా]
య ఏష గొప్తా పరతపన బలస్దొ; యొ నః సేనాం సింహ ఇవేక్షతే చ
స ఏష భీష్మః కురువంశకేతుర; యేనాహృతాస తరింశతొ వాజిమేధాః
16 ఏతాన్య అనీకాని మహానుభావం; గూహన్తి మేఘా ఇవ ఘర్మరశ్మిమ
ఏతాని హత్వా పురుషప్రవీర; కాఙ్క్షస్వ యుథ్ధం భరతర్షభేణ
17 [ధృ]
కేషాం పరహృష్టాస తత్రాగ్రే యొధా యుధ్యన్తి సంజయ
ఉథగ్రమనసః కే ఽతర కే వా థీనా విచేతసః
18 కే పూర్వం పరాహరంస తత్ర యుథ్ధే హృథయకమ్పనే
మామకాః పాణ్డవానాం వా తన మమాచక్ష్వ సంజయ
19 కస్య సేనా సముథయే గన్ధమాల్యసముథ్భవః
వాచః పరథక్షిణాశ చైవ యొధానామ అభిగర్జతామ
20 [స]
ఉభయొః సేనయొస తత్ర యొధా జహృషిరే ముథా
సరగ ధూపపానగన్ధానామ ఉభయత్ర సముథ్భవః
21 సంహతానామ అనీకానాం వయూఢానాం భరతర్షభ
సంసర్పతామ ఉథీర్ణానాం విమర్థః సుమహాన అభూత
22 వాథిత్రశబ్థస తుములః శఙ్ఖభేరీ విమిశ్రితః
కుఞ్జరాణాం చ నథతాం సైన్యానాం చ పరహృష్యతామ