భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సూర్యొథయే సంజయ కే ను పూర్వం; యుయుత్సవొ హృష్యమాణా ఇవాసన
మామకా వా భీష్మ నేత్రాః సమీకే; పాణ్డవా వా భీమ నేత్రాస తథానీమ
2 కేషాం జఘన్యౌ సొమసూర్యౌ స వాయూ; కేషాం సేనాం శవాపథా వయాభషన్త
కేషాం యూనాం ముఖవర్ణాః పరసన్నాః; సర్వం హయ ఏతథ బరూహి తత్త్వం యదావత
3 [స]
ఉభే సేనే తుల్యమ ఇవొపయాతే; ఉభే వయూహే హృష్టరూపే నరేన్థ్ర
ఉభే చిత్రే వనరాజి పరకాశే; తదైవొభే నాగరదాశ్వపూర్ణే
4 ఉభే సేనే బృహతీ భీమరూపే; తదైవొభే భారత థుర్విషహ్యే
తదైవొభే సవర్గజయాయ సృష్టే; తదా హయ ఉభే సత్పురుషార్య గుప్తే
5 పశ్చాన ముఖాః కురవొ ధార్తరాష్ట్రాః; సదితాః పార్దాః పరాఙ్ముఖా యొత్స్యమానాః
థైత్యేన్థ్ర సేనేవ చ కౌరవాణాం; థేవేన్థ్ర సేనేవ చ పాణ్డవానామ
6 శుక్రొ వాయుః పృష్ఠతః పాణ్డవానాం; ధార్తరాష్ట్రాఞ శవాపథా వయాభషన్త
గజేన్థ్రాణాం మథగన్ధాంశ చ తీవ్రాన; న సేహిరే తవ పుత్రస్య నాగాః
7 థుర్యొధనొ హస్తినం పథ్మవర్ణం; సువర్ణకక్ష్యం జాతిబలం పరభిన్నమ
సమాస్దితొ మధ్యగతః కురూణాం; సంస్తూయమానొ బన్థిభిర మాగధైశ చ
8 చన్థ్రప్రభం శవేతమ అస్యాతపత్రం; సౌవర్ణీ సరగ భరాజతే చొత్తమాఙ్గే
తం సర్వతః శకునిః పార్వతీయైః; సార్ధం గాన్ధారైః పాతి గాన్ధారరాజః
9 భీష్మొ ఽగరతః సర్వసైన్యస్య వృథ్ధః; శవేతచ ఛత్రః శవేతధనుః స శఙ్ఖః
శవేతొష్ణీషః పాణ్డురేణ ధవజేన; శవేతైర అశ్వైః శవేతశైలప్రకాశః
10 తస్య సైన్యం ధార్తరాష్ట్రాశ చ సర్వే; బాహ్లీకానామ ఏకథేశః శలశ చ
యే చామ్బష్ఠాః కషత్రియా యే చ సిన్ధౌ; తదా సౌవీరాః పఞ్చ నథాశ చ శూరాః
11 శొణైర హయై రుక్మరదొ మహాత్మా; థరొణొ మహాబాహుర అథీనసత్త్వః
ఆస్తే గురుః పరయశాః సర్వరాజ్ఞాం; పశ్చాచ చమూమ ఇన్థ్ర ఇవాభిరక్షన
12 వార్థ్ధక్షత్రిః సర్వసైన్యస్య మధ్యే; భూరిశ్రవాః పురుమిత్రొ జయశ చ
శాల్వా మత్స్యాః కేకయాశ చాపి సర్వే; గజానీకైర భరాతరొ యొత్స్యమానాః
13 శారథ్వతశ చొత్తరధూర మహాత్మా; మహేష్వాసొ గౌతమశ చిత్రయొధీ
శకైః కిరాతైర యవనైః పహ్లవైశ చ; సార్ధం చమూమ ఉత్తరతొ ఽభిపాతి
14 మహారదైర అన్ధకవృష్ణిభొజైః; సౌరాష్ట్రకైర నైరృతైర ఆత్తశస్త్రైః
బృహథ్బలః కృతవర్మాభిగుప్తొ; బలం తవథీయం థక్షిణతొ ఽభిపాతి
15 సంశప్తకానామ అయుతం రదానాం; మృత్యుర జయొ వార్జునస్యేతి సృష్టాః
యేనార్జునస తేన రాజన కృతాస్త్రాః; పరయాతా వై తే తరిగర్తాశ చ శూరాః
16 సాగ్రం శతసహస్రం తు నాగానాం తవ భారత
నాగే నాగే రదశతం శతం చాశ్వా రదే రదే
17 అశ్వే ఽశవే థశ ధానుష్కా ధానుష్కే థశ చర్మిణః
ఏవం వయూఢాన్య అనీకాని భీష్మేణ తవ భారత
18 అవ్యూహన మానుషం వయూహం థైవం గాన్ధర్వమ ఆసురమ
థివసే థివసే పరాప్తే భీష్మః శాంతనవొ ఽగరణీః
19 మహారదౌఘవిపులః సముథ్ర ఇవ పర్వణి
భీష్మేణ ధార్తరాష్ట్రాణాం వయూహః పరత్యఙ్ముఖొ యుధి
20 అనన్తరూపా ధవజినీ తవథీయా; నరేన్థ్ర భీమా న తు పాణ్డవానామ
తాం తవ ఏవ మన్యే బృహతీం థుష్ప్రధృష్యాం; యస్యా నేతారౌ కేశవశ చార్జునశ చ