భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అక్షౌహిణ్యొ థశైకాం చ వయూఢాం థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరః
కదమ అల్పేన సైన్యేన పరత్యవ్యూహత పాణ్డవః
2 యొ వేథ మానుషం వయూహం థైవం గాన్ధర్వమ ఆసురమ
కదం భీష్మం స కౌన్తేయః పరత్యవ్యూహత పాణ్డవః
3 [స]
ధార్తరాష్ట్రాణ్య అనీకాని థృష్ట్వా వయూఢాని పాణ్డవః
అభ్యభాషత ధర్మాత్మా ధర్మరాజొ ధనంజయమ
4 మహర్షేర వచనాత తాత వేథయన్తి బృహస్పతేః
సంహతాన యొధయేథ అల్పాన కామం విస్తారయేథ బహూన
5 సూచీముఖమ అనీకం సయాథ అల్పానాం బహుభిః సహ
అస్మాకం చ తదా సైన్యమ అల్పీయః సుతరాం పరైః
6 ఏతథ వచనమ ఆజ్ఞాయ మహర్షేర వయూహ పాణ్డవ
తచ ఛరుత్వా ధర్మరాజస్య పరత్యభాషత ఫల్గుణః
7 ఏష వయూహామి తే రాజన వయూహం పరమథుర్జయమ
అచలం నామ వజ్రాఖ్యం విహితం వజ్రపాణినా
8 యః స వాత ఇవొథ్ధూతః సమరే థుఃసహః పరైః
స నః పురొ యొత్స్యతి వై భీమః పరహరతాం వరః
9 తేజాంసి రిపుసైన్యానాం మృథ్నన పురుషసత్తమః
అగ్రే ఽగరణీర యాస్యతి నొ యుథ్ధొపాయ విచక్షణః
10 యం థృష్ట్వా పార్దివాః సర్వే థుర్యొధన పురొగమాః
నివర్తిష్యన్తి సంభ్రాన్తాః సింహం కషుథ్రమృగా ఇవ
11 తం సర్వే సంశ్రయిష్యామః పరాకారమ అకుతొభయమ
భీమం పరహరతాం శరేష్ఠం వజ్రపాణిమ ఇవామరాః
12 న హి సొ ఽసతి పుమాఁల లొకే యః సంక్రుథ్ధం వృకొథరమ
థరష్టుమ అత్యుగ్ర కర్మాణం విషహేత నరర్షభమ
13 భీమసేనొ గథాం బిభ్రథ వజ్రసారమయీం థృఢామ
చరన వేగేన మహతా సముథ్రమ అపి శొషయేత
14 కేకయా ధృష్టకేతుశ చ చేకితానశ చ వీర్యవాన
ఏత తిష్ఠన్తి సామాత్యాః పరేక్షకాస తే నరేశ్వర
15 ధృతరాష్ట్రస్య థాయాథా ఇతి బీభత్సుర అబ్రవీత
బరువాణం తు తదా పార్దం సర్వసైన్యాని మారిష
అపూజయంస తథా వాగ్భిర అనుకూలాభిర ఆహవే
16 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుస తదా చక్రే ధనంజయః
వయూహ్య తాని బలాన్య ఆశు పరయయౌ ఫల్గునస తథా
17 సంప్రయాతాన కురూన థృష్ట్వా పాణ్డవానాం మహాచమూః
గఙ్గేవ పూర్ణా సతిమితా సయన్థమానా వయథృశ్యత
18 భీమసేనొ ఽగరణీస తేషాం ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
నకులః సహథేవశ చ ధృష్టకేతుశ చ వీర్యవాన
19 సముథ్యొజ్య తతః పశ్చాథ రాజాప్య అక్షౌహిణీ వృతః
భరాతృభిః సహ పుత్రైశ చ సొ ఽభయరక్షత పృష్ఠతః
20 చక్రరక్షౌ తు భీమస్య మాథ్రీపుత్రౌ మహాథ్యుతీ
థరౌపథేయాః స సౌభథ్రాః పృష్ఠగొపాస తరస్వినః
21 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పాఞ్చాల్యస తేషాం గొప్తా మహారదః
సహితః పృతనా శూరై రదముఖ్యైః పరభథ్రకైః
22 శిఖణ్డీ తు తతః పశ్చాథ అర్జునేనాభిరక్షితః
యత్తొ భీష్మవినాశాయ పరయయౌ భరతర్షభ
23 పృష్ఠగొపొ ఽరజునస్యాపి యుయుధానొ మహారదః
చక్రరక్షౌ తు పాఞ్చాల్యౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
24 రాజా తు మధ్యమానీకే కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
బృహథ్భిః కుఞ్జరైర మత్తైశ చలథ్భిర అచలైర ఇవ
25 అక్షౌహిణ్యా చ పాఞ్చాల్యొ యజ్ఞసేనొ మహామనాః
విరాటమ అన్వయాత పశ్చాత పాణ్డవార్దే పరాక్రమీ
26 తేషామ ఆథిత్యచన్థ్రాభాః కనకొత్తమ భూషణాః
నానా చిహ్నధరా రాజన రదేష్వ ఆసన మహాధ్వజాః
27 సముత్సర్ప్య తతః పశ్చాథ ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
భరాతృభిః సహ పుత్రైశ చ సొ ఽభయరక్షథ యుధిష్ఠిరమ
28 తవథీయానాం పరేషాం చ రదేషు వివిధాన ధవజాన
అభిభూయార్జునస్యైకొ ధవజస తస్దౌ మహాకపిః
29 పాథాతాస తవ అగ్రతొ ఽగచ్ఛన్న అసి శక్త్యృష్టి పాణయః
అనేకశతసాహస్రా భీమసేనస్య రక్షిణః
30 వారణా థశసాహస్రాః పరభిన్నకరటా ముఖాః
శూరా హేమమయైర జాలైర థీప్యమానా ఇవాచలాః
31 కషరన్త ఇవ జీమూతా మథార్థ్రాః పథ్మగన్ధినః
రాజానమ అన్వయుః పశ్చాచ చలన్త ఇవ పర్వతాః
32 భీమసేనొ గథాం భీమాం పరకర్షన పరిఘొపమామ
పరచకర్ష మహత సైన్యం థురాధర్షొ మహామనాః
33 తమ అర్కమ ఇవ థుష్ప్రేక్ష్యం తపన్తం రశ్మిమాలినమ
న శేకుః సర్వతొ యొధాః పరతివీక్షితుమ అన్తికే
34 వజ్రొ నామైష తు వయూహొ థుర్భిథః సర్వతొ ముఖః
చాపవిథ్యుథ ధవజొ ఘొరొ గుప్తొ గాణ్డీవధన్వనా
35 యం పరతివ్యూహ్య తిష్ఠన్తి పాణ్డవాస తవ వాహినీమ
అజేయొ మానుషే లొకే పాణ్డవైర అభిరక్షితః
36 సంధ్యాం తిష్ఠత్సు సైన్యేషు సూర్యస్యొథయనం పరతి
పరావాత స పృషతొ వాయుర అనభ్రే సతనయిత్నుమాన
37 విష్వగ వాతాశ చ వాన్త్య ఉగ్రా నీచైః శర్కర కర్షిణః
రజశ చొథ్ధూయమానం తు తమసాచ ఛాథయజ జగత
38 పపాత మహతీ చొల్కా పరాఙ్ముఖీ భరతర్షభ
ఉథ్యన్తం సూర్యమ ఆహత్య వయశీర్యత మహాస్వనా
39 అద సజ్జీయమానేషు సైన్యేషు భరతర్షభ
నిష్ప్రభొ ఽభయుథితాత సూర్యః స ఘొషొ భూశ చచాల హ
వయశీర్యత స నాథా చ తథా భరతసత్తమ
40 నిర్ఘాతా బహవొ రాజన థిక్షు సర్వాసు చాభవన
పరాథురాసీథ రజస తీవ్రం న పరాజ్ఞాయత కిం చన
41 ధవజానాం ధూయమానానాం సహసా మాతరిశ్వనా
కిఙ్కిణీజాలనథ్ధానాం కాఞ్చనస్రగ్వతాం రవైః
42 మహతాం స పతాకానామ ఆథిత్యసమతేజసామ
సర్వం ఝణ ఝణీ భూతమ ఆసీత తాలవనేష్వ ఇవ
43 ఏవం తే పురుషవ్యాఘ్రాః పాణ్డవా యుథ్ధనన్థినః
వయవస్దితాః పరతివ్యూహ్య తవ పుత్రస్య వాహినీమ
44 సరంసన్త ఇవ మజ్జానొ యొధానాం భరతర్షభ
థృష్ట్వాగ్రతొ భీమసేనం గథాపాణిమ అవస్దితమ