భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
జమ్బూ ఖణ్డస తవయా పరొక్తొ యదావథ ఇహ సంజయ
విష్కమ్భమ అస్య పరబ్రూహి పరిమాణం చ తత్త్వతః
2 సముథ్రస్య పరమాణం చ సమ్యగ అచ్ఛిథ్ర థర్శన
శాకథ్వీపం చ మే బరూహి కుశ థవీపం చ సంజయ
3 శాల్మలం చైవ తత్త్వేన కరౌఞ్చథ్వీపం తదైవ చ
బరూహి గావల్గణే సర్వం రాహొః సొమార్కయొస తదా
4 [స]
రాజన సుబహవొ థవీపా యైర ఇథం సంతతం జగత
సప్త తవ అహం పరవక్ష్యామి చన్థ్రాథిత్యౌ గరహాంస తదా
5 అష్టాథశసహస్రాణి యొజనానాం విశాం పతే
షట్శతాని చ పూర్ణాని విష్కమ్భొ జమ్బుపర్వతః
6 లావణస్య సముథ్రస్య విష్కమ్భొ థవిగుణః సమృతః
నానాజనపథాకీర్ణొ మణివిథ్రుమ చిత్రితః
7 నైకధాతువిచిత్రైశ చ పర్వతైర ఉపశొభితః
సిథ్ధచారణసంకీర్ణః సాగరః పరిమణ్డలః
8 శాకథ్వీపం చ వక్ష్యామి యదావథ ఇహ పార్దివ
శృణు మే తవం యదాన్యాయం బరువతః కురునన్థన
9 జమ్బూథ్వీపప్రమాణేన థవిగుణః స నరాధిప
విష్కమ్భేణ మహారాజ సాగరొ ఽపి విభాగశః
కషీరొథొ భరతశ్రేష్ఠ యేన సంపరివారితః
10 తత్ర పుణ్యా జనపథా న తత్ర మరియతే జనః
కుత ఏవ హి థుర్భిక్షం కషమా తేజొ యుతా హి తే
11 శాకథ్వీపస్య సంక్షేపొ యదావథ భరతర్షభ
ఉక్త ఏష మహారాజ కిమ అన్యచ ఛరొతుమ ఇచ్ఛసి
12 [ధృ]
శాకథ్వీపస్య సంక్షేపొ యదావథ ఇహ సంజయ
ఉక్తస తవయా మహాభాగ విస్తరం బరూహి తత్త్వతః
13 [స]
తదైవ పర్వతా రాజన సప్తాత్ర మణిభూషితాః
రత్నాకరాస తదా నథ్యస తేషాం నామాని మే శృణు
అతీవ గుణవత సర్వం తత్ర పుణ్యం జనాధిప
14 థేవర్షిగన్ధర్వయుతః పరమొ మేరుర ఉచ్యతే
పరాగాయతొ మహారాజ మలయొ నామ పర్వతః
యతొ మేఘాః పరవర్తన్తే పరభవన్తి చ సర్వశః
15 తతః పరేణ కౌరవ్య జలధారొ మహాగిరిః
యత్ర నిత్యమ ఉపాథత్తే వాసవః పరమం జలమ
యతొ వర్షం పరభవతి వర్షా కాలే జనేశ్వర
16 ఉచ్చైర గిరీ రైవతకొ యత్ర నిత్యం పరతిష్ఠితః
రేవతీ థివి నక్షత్రం పితామహ కృతొ విధిః
17 ఉత్తరేణ తు రాజేన్థ్ర శయామొ నామ మహాగిరిః
యతః శయామత్వమ ఆపన్నాః పరజా జనపథేశ్వర
18 [ధృ]
సుమహాన సంశయొ మే ఽథయ పరొక్తం సంజయ యత తవయా
పరజాః కదం సూతపుత్ర సంప్రాప్తాః శయామతామ ఇహ
19 [స]
సర్వేష్వ ఏవ మహాప్రాజ్ఞ థవీపేషు కురునన్థన
గౌరః కృష్ణశ చ వర్ణౌ థవౌ తయొర వర్ణాన్తరం నృప
20 శయామొ యస్మాత పరవృత్తొ వై తత తే వక్ష్యామి భారత
ఆస్తే ఽతర భగవాన కృష్ణస తత కాన్త్యా శయామతాం గతః
21 తతః పరం కౌరవేన్థ్ర థుర్గ శైలొ మహొథయః
కేసరీ కేసర యుతొ యతొ వాతః పరవాయతి
22 తేషాం యొజనవిష్కమ్భొ థవిగుణః పరవిభాగశః
వర్షాణి తేషు కౌరవ్యం సంప్రొక్తాని మనీషిభిః
23 మహామేరుర మహాకాశొ జలథః కుముథొత్తరః
జలధారాత పరొ రాజన సుకుమార ఇతి సమృతః
24 రైవతస్య తు కౌమారః శయామస్య తు మణీ చకః
కేసరస్యాద మొథాకీ పరేణ తు మహాపుమాన
25 పరివార్య తు కౌరవ్య థైర్ఘ్యం హరస్వత్వమ ఏవ చ
జమ్బూథ్వీపేన విఖ్యాతస తస్య మధ్యే మహాథ్రుమః
26 శాకొ నామ మహారాజ తస్య థవీపస్య మధ్యగః
తత్ర పుణ్యా జనపథాః పూజ్యతే తత్ర శంకరః
27 తత్ర గచ్ఛన్తి సిథ్ధాశ చ చారణా థైవతాని చ
ధార్మికాశ చ పరజా రాజంశ చత్వారొ ఽతీవ భారత
28 వర్ణాః సవకర్మనిరతా న చ సతేనొ ఽతర థృశ్యతే
థీర్ఘాయుషొ మహారాజ జరామృత్యువివర్జితాః
29 పరజాస తత్ర వివర్ధన్తే వర్షాస్వ ఇవ సముథ్రగాః
నథ్యః పుణ్యజలాస తత్ర గఙ్గా చ బహుధా గతిః
30 సుకుమారీ కుమారీ చ సీతా కావేరకా తదా
మహానథీ చ కౌరవ్య తదా మణిజలా నథీ
ఇక్షువర్ధనికా చైవ తదా భరతసత్తమ
31 తతః పరవృత్తాః పుణ్యొథా నథ్యః కురుకులొథ్వహ
సహస్రాణాం శతాన్య ఏవ యతొ వర్షతి వాసవః
32 న తాసాం నామధేయాని పరిమాణం తదైవ చ
శక్యతే పరిసంఖ్యాతుం పుణ్యాస తా హి సరిథ వరాః
33 తత్ర పుణ్యా జనపథాశ చత్వారొ లొకసంమతాః
మగాశ చ మశకాశ చైవ మానసా మన్థగాస తదా
34 మగా బరాహ్మణభూయిష్ఠాః సవకర్మనిరతా నృప
మశకేషు తు రాజన్యా ధార్మికాః సర్వకామథాః
35 మానసేషు మహారాజ వైశ్యాః కర్మొపజీవినః
సర్వకామసమాయుక్తాః శూరా ధర్మార్దనిశ్చితాః
శూథ్రాస తు మన్థగే నిత్యం పురుషా ధర్మశీలినః
36 న తత్ర రాజా రాజేన్థ్ర న థణ్డొ న చ థణ్డికాః
సవధర్మేణైవ ధర్మం చ తే రక్షన్తి పరస్పరమ
37 ఏతావథ ఏవ శక్యం తు తస్మిన థవీపే పరభాషితుమ
ఏతావథ ఏవ శరొతవ్యం శాకథ్వీపే మహౌజసి