భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
భారతస్యాస్య వర్షస్య తదా హైమవతస్య చ
పరమాణమ ఆయుషః సూత ఫలం చాపి శుభాశుభమ
2 అనాగతమ అతిక్రాన్తం వర్తమానం చ సంజయ
ఆచక్ష్వ మే విస్తరేణ హరివర్షం తదైవ చ
3 [స]
చత్వారి భారతే వర్షే యుగాని భరతర్షభ
కృతం తరేతా థవాపరం చ పుష్యం చ కురువర్ధన
4 పూర్వం కృతయుగం నామ తతస తరేతాయుగం విభొ
సంక్షేపాథ థవాపరస్యాద తద పుష్యం పరవర్తతే
5 చత్వారి చ సహస్రాణి వర్షాణాం కురుసత్తమ
ఆయుః సంఖ్యా కృతయుగే సంఖ్యాతా రాజసత్తమ
6 తత్ర తరీణి సహస్రాణి తరేతాయాం మనుజాధిప
థవిసహస్రం థవాపరే తు శతే తిష్ఠతి సంప్రతి
7 న పరమాణ సదితిర హయ అస్తి పుష్యే ఽసమిన భరతర్షభ
గర్భస్దాశ చ మరియన్తే ఽతర తదా జాతా మరియన్తి చ
8 మహాబలా మహాసత్త్వాః పరజా గుణసమన్వితాః
అజాయన్త కృతే రాజన మునయః సుతపొధనాః
9 మహొత్సాహా మహాత్మానొ ధార్మికాః సత్యవాథినః
జాతాః కృతయుగే రాజన ధనినః పరియథర్శనాః
10 ఆయుష్మన్తొ మహావీరా ధనుర్ధర వరా యుధి
జాయన్తే కషత్రియాః శూరాస తరేతాయాం చక్రవర్తినః
11 సర్వవర్ణా మహారాజ జాయన్తే థవాపరే సతి
మహొత్సాహా మహావీర్యాః పరస్పరవధైషిణః
12 తేజసాల్పేన సంయుక్తాః కరొధనాః పురుషా నృప
లుబ్ధాశ చానృతకాశ చైవ పుష్యే జాయన్తి భారత
13 ఈర్ష్యా మానస తదా కరొధొ మాయాసూయా తదైవ చ
పుష్యే భవన్తి మర్త్యానాం రాగొ లొభశ చ భారత
14 సంక్షేపొ వర్తతే రాజన థవాపరే ఽసమిన నరాధిప
గుణొత్తరం హైమవతం హరివర్షం తతః పరమ