భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 112)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అభిమన్యుర మహారాజ తవ పుత్రమ అయొధయత
మహత్యా సేనయా యుక్తొ భీష్మహేతొః పరాక్రమీ
2 థుర్యొధనొ రణే కార్ష్ణిం నవభిర నవ పర్వభిః
ఆజఘాన రణే కరుథ్ధః పునశ చైనం తరిభిః శరైః
3 తస్య శక్తిం రణే కార్ష్ణిర మృత్యొర ఘొరామ ఇవ సవసామ
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ థుర్యొధన రదం పరతి
4 తామ ఆపతన్తీం సహసా ఘొరరూపాం విశాం పతే
థవిధా చిచ్ఛేథ తే పుత్రః కషురప్రేణ మహారదః
5 తాం శక్తిం పతితాం థృష్ట్వా కార్ష్ణిః పరమకొపనః
థుర్యొధనం తరిభిర బాణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
6 పునశ చైనం శరైర ఘొరైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
థశభిర భరతశ్రేష్ఠ థుర్యొధనమ అమర్షణమ
7 తథ యుథ్ధమ అభవథ ఘొరం చిత్రరూపం చ భారత
ఈక్షితృప్రీతిజననం సర్వపార్దివపూజితమ
8 భీష్మస్య నిధనార్దాయ పార్దస్య విజయాయ చ
యుయుధాతే రణే వీరౌ సౌభథ్ర కురుపుంగవౌ
9 సాత్యకిం రభసం యుథ్ధే థరౌణిర బరాహ్మణపుంగవః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధొ నారాచేన పరంతపః
10 శైనేయొ ఽపి గురొః పుత్రం సర్వమర్మసు భారత
అతాడయథ అమేయాత్మా నవభిః కఙ్కపత్రిభిః
11 అశ్వత్దామా తు సమరే సాత్యకిం నవభిః శరైః
తరింశతా చ పునస తూర్ణం బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
12 సొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసొ థరొణపుత్రేణ సాత్వతః
థరొణపుత్రం తరిభిర బాణైర ఆజఘాన మహాయశాః
13 పౌరవొ ధృష్టకేతుం చ శరైర ఆసాథ్య సంయుగే
బహుధా థారయాం చక్రే మహేష్వాసం మహారదమ
14 తదైవ పౌరవం యుథ్ధే ధృష్టకేతుర మహారదః
తరింశతా నిశితైర బాణైర వివ్యాధ సుమహాబలః
15 పౌరవస తు ధనుశ ఛిత్త్వా ధృష్టకేతొర మహారదః
ననాథ బలవన నాథం వివ్యాధ థశభిః శరైః
16 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ పౌరవం నిశితైః శరైః
ఆజఘాన మహారాజ తరిసప్తత్యా శిలీముఖైః
17 తౌ తు తత్ర మహేష్వాసౌ మహామాత్రౌ మహారదౌ
మహతా శరవర్షేణ పరస్పరమ అవర్షతామ
18 అన్యొన్యస్య ధనుశ ఛిత్త్వా హయాన హత్వా చ భారత
విరదావ అసియుథ్ధాయ సంగతౌ తౌ మహారదౌ
19 ఆర్షభే చర్మణీ చిత్రే శతచన్థ్ర పరిష్కృతే
తారకా శతచిత్రౌ చ నిస్త్రింశౌ సుమహాప్రభౌ
20 పరగృహ్య విమలౌ రాజంస తావ అన్యొన్యమ అభిథ్రుతౌ
వాశితా సంగమే యత్తౌ సింహావ ఇవ మహావనే
21 మణ్డలాని విచిత్రాణి గతప్రత్యాగతాని చ
చేరతుర థర్శయన్తౌ చ పరార్దయన్తౌ పరస్పరమ
22 పౌరవొ ధృష్టకేతుం తు శఙ్ఖథేశే మహాసినా
తాడయామ ఆస సంక్రుథ్ధస తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
23 చేథిరాజొ ఽపి సమరే పౌరవం పురుషర్షభమ
ఆజఘాన శితాగ్రేణ జత్రు థేశే మహాసినా
24 తావ అన్యొన్యం మహారాజ సమాసాథ్య మహాహవే
అన్యొన్యవేగాభిహతౌ నిపేతతుర అరింథమౌ
25 తతః సవరదమ ఆరొప్య పౌరవం తనయస తవ
జయత్సేనొ రదే రాజన్న అపొవాహ రణాజిరాత
26 ధృష్టకేతుం చ సమరే మాథ్రీపుత్రః పరంతపః
అపొవాహ రణే రాజన సహథేవః పరతాపవాన
27 చిత్రసేనః సుశర్మాణం విథ్ధ్వా నవభిర ఆశుగైః
పునర వివ్యాధ తం షష్ట్యా పునశ చ నవభిః శరైః
28 సుశర్మా తు రణే కరుథ్ధస తవ పుత్రం విశాం పతే
థశభిర థశభిశ చైవ వివ్యాధ నిశితైః శరైః
29 చిత్రసేనశ చ తం రాజంస తరింశతా నతపర్వణామ
ఆజఘాన రణే కరుథ్ధః స చ తం పరత్యవిధ్యత
భీష్మస్య సమరే రాజన యశొ మానం చ వర్ధయన
30 సౌభథ్రొ రాజపుత్రం తు బృహథ్బలమ అయొధయత
ఆర్జునిం కొసలేన్థ్రస తు విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆయసైః
పునర వివ్యాధ వింశత్యా శరైః సంనతపర్వభిః
31 బృహథ్బలం చ సౌభథ్రొ విథ్ధ్వా నవభిర ఆయసైః
నాకమ్పయత సంగ్రామే వివ్యాధ చ పునః పునః
32 కౌసల్యస్య పునశ చాపి ధనుశ చిచ్ఛేథ ఫాల్గుణిః
ఆజఘాన శరైశ చైవ తరింశతా కఙ్కపత్రిభిః
33 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ రాజపుత్రొ బృహథ్బలః
ఫాల్గుణిం సమరే కరుథ్ధొ వివ్యాధబహుభిః శరైః
34 తయొర యుథ్ధం సమభవథ భీష్మహేతొః పరంతప
సంరబ్ధయొర మహారాజ సమరే చిత్రయొధినొః
యదా థేవాసురే యుథ్ధే మయ వాసవయొర అభూత
35 భీమసేనొ గజానీకం యొధయన బహ్వ అశొభత
యదా శక్రొ వజ్రపాణిర థారయన పర్వతొత్తమాన
36 తే వధ్యమానా భీమేన మాతఙ్గా గిరిసంనిభాః
నిపేతుర ఉర్వ్యాం సహితా నాథయన్తొ వసుంధరామ
37 గిరిమాత్రా హి తే నాగా భిన్నాఞ్జనచయొపమాః
విరేజుర వసుధాం పరాప్య వికీర్ణా ఇవ పర్వతః
38 యుధిష్ఠిరొ మహేష్వాసొ మథ్రరాజానమ ఆహవే
మహత్యా సేనయా గుప్తం పీడయామ ఆస సంగతః
39 మథ్రేశ్వరశ చ సమరే ధర్మపుత్రం మహారదమ
పీడయామ ఆస సంరబ్ధొ భీష్మహేతొః పరాక్రమీ
40 విరాటం సైన్ధవొ రాజా విథ్ధ్వా సంనతపర్వభిః
నవభిః సాయకైస తీక్ష్ణైస తరింశతా పునర అర్థయత
41 విరాటశ చ మహారాజ సైన్ధవం వాహినీముఖే
తరింశతా నిశితైర బాణైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
42 చిత్రకార్ముకనిస్త్రింశౌ చిత్రవర్మాయుధ ధవజౌ
రేజతుశ చిత్రరూపౌ తౌ సంగ్రామే మత్స్యసైన్ధవౌ
43 థరొణః పాఞ్చాల పుత్రేణ సమాగమ్య మహారణే
మహాసముథయం చక్రే శరైః సంనతపర్వభిః
44 తతొ థరొణొ మహారాజ పార్షతస్య మహథ ధనుః
ఛిత్త్వా పఞ్చాశతేషూణాం పార్షతం సమవిధ్యత
45 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ పార్షతః పరవీరహా
థరొణస్య మిషతొ యుథ్ధే పరేషయామ ఆస సాయకాన
46 తాఞ శరాఞ శరసంఘైస తు సంనివార్య మహారదః
థరొణొ థరుపథపుత్రాయ పరాహిణొత పఞ్చ సాయకాన
47 తస్య కరుథ్ధొ మహారాజ పార్షతః పరవీరహా
థరొణాయ చిక్షేప గథాం యమథణ్డొపమం రణే
48 తామ ఆపతన్తీం సహసా హేమపట్ట విభూషితామ
శరైః పఞ్చాశతా థరొణొ వారయామ ఆస సంయుగే
49 సా ఛిన్నా బహుధా రాజన థరొణ చాపచ్యుతైః శరైః
చూర్ణీకృతా విశీర్యన్తీ పపాత వసుధాతలే
50 గథాం వినిహతాం థృష్ట్వా పార్షతః శత్రుసూథనః
థరొణాయ శక్తిం చిక్షేప సర్వపారశవీం శుభామ
51 తాం థరొణొ నవభిర బాణైశ చిచ్ఛేథ యుధి భారత
పార్షతం చ మహేష్వాసం పీడయామ ఆస సంయుగే
52 ఏవమ ఏతన మహథ యుథ్ధం థరొణ పార్షతయొర అభూత
భీష్మం పరతి మహారాజ ఘొరరూపాం భయానకమ
53 అర్జునః పరాప్య గాఙ్గేయం పీడయన నిశితైః శరైః
అభ్యథ్రవత సంయత్తం వనే మత్తమ ఇవ థవిపమ
54 పరత్యుథ్యయౌ చ తం పార్దం భగథత్తః పరతాపవాన
తరిధా భిన్నేన నాగేన మథాన్ధేన మహాబలః
55 తమ ఆపతన్తం సహసా మహేన్థ్ర గజసంనిభమ
పరం యత్నం సమాస్దాయ బీభత్సుః పరత్యపథ్యత
56 తతొ గజగతొ రాజా భగథత్తః పరతాపవాన
అర్జునం శరవర్షేణ వారయామ ఆస సంయుగే
57 అర్జునస తు రణే నాగమ ఆయాన్తం రజతొపమమ
విమలైర ఆయసైస తీక్ష్ణైర అవిధ్యత మహారణే
58 శిఖణ్డినం చ కౌన్తేయొ యాహి యాహీత్య అచొథయత
భీష్మం పరతి మహారాజ జహ్య ఏనమ ఇతి చాబ్రవీత
59 పరాగ్జ్యొతిషస తతొ హిత్వా పాణ్డవం పాణ్డుపూర్వజ
పరయయౌ తవరితొ రాజన థరుపథస్య రదం పరతి
60 తతొ ఽరజునొ మహారాజ భీష్మమ అభ్యథ్రవథ థరుతమ
శిఖణ్డినం పురస్కృత్య తతొ యుథ్ధమ అవర్తత
61 తతస తే తావకాః శూరాః పాణ్డవం రభసం రణే
సర్వే ఽభయధావన కరొశన్తస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
62 నానావిధాన్య అనీకాని పుత్రాణాం తే జనాధిప
అర్జునొ వయధమత కాలే థివీవాభ్రాణి మారుతః
63 శిఖణ్డీ తు సమాసాథ్య భరతానాం పితామహమ
ఇషుభిస తూర్ణమ అవ్యగ్రొ బహుభిః స సమాచినొత
64 సొమకాంశ చ రణే భీష్మొ జఘ్నే పార్ద పథానుగాన
నయవారయత సైన్యం చ పాణ్డవానాం మహారదః
65 రదాగ్న్యగారశ చాపార్చిర అసిశక్తిగథేన్ధనః
శరసంఘ మహాజ్వాలః కషత్రియాన సమరే ఽథహత
66 యదా హి సుమహాన అగ్నిః కక్షే చరతి సానిలః
తదా జజ్వాల భీష్మొ ఽపి థివ్యాన్య అస్త్రాణ్య ఉథీరయన
67 సువర్ణపుఙ్ఖైర ఇషుభిః శితైః సంనతపర్వభిః
నాథయన స థిశొ భీష్మః పరథిశశ చ మహాయశాః
68 పాతయన రదినొ రాజన గజాంశ చ సహ సాథిభిః
ముణ్డతాలవనానీవ చకార స రదవ్రజాన
69 నిర్మనుష్యాన రదాన రాజన గజాన అశ్వాంశ చ సంయుగే
చకార స తథా భీష్మః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
70 తస్య జయాతలనిర్ఘొషం విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
నిశమ్య సర్వతొ రాజన సమకమ్పన్త సైనికాః
71 అమొఘా హయ అపతన బాణాః పితుస తే మనుజేశ్వర
నాసజ్జన్త శరీరేషు భీష్మచాపచ్యుతాః శరాః
72 నిర్మనుష్యాన రదాన రాజన సుయుక్తాఞ జవనైర హయైః
వాతాయమానాన పశ్యామ హరియమాణాన విశాం పతే
73 చేథికాశికరూషాణాం సహస్రాణి చతుర్థశ
మహారదాః సమాఖ్యాతాః కులు పుత్రాస తనుత్యజః
74 అపరావర్తినః శూరాః సువర్ణవికృతధ్వజాః
సంగ్రామే భీష్మమ ఆసాథ్య స వాజిరదకుఞ్జరాః
జగ్ముస తే పరలొకాయ వయాథితాస్యమ ఇవాన్తకమ
75 న తత్రాసీన మహారాజ సొమకానాం మహారదః
యః సంప్రాప్య రణే భీష్మం జీవితే సమ మనొ థధే
76 తాంశ చ సర్వాన రణే యొధాన పరేతరాజపురం పరతి
నీతాన అమన్యన్త జనా థృష్ట్వా భీష్మస్య విక్రమమ
77 న కశ చిథ ఏనం సమరే పరత్యుథ్యాతి మహారదః
ఋతే పాణ్డుసుతం వీరం శవేతాశ్వం కృష్ణసారదిమ
శిఖణ్డినం చ సమరే పాఞ్చాల్యమ అమితౌజసమ
78 శిఖణ్డీ తు రణే భీష్మమ ఆసాథ్య భరతర్షభ
థశభిర థశభిర బాణైర ఆజఘాన మహాహవే
79 శిఖణ్డినం తు గాఙ్గేయః కరొధథీప్తేన చక్షుషా
అవైక్షత కటాక్షేణ నిర్థహన్న ఇవ భారత
80 సత్రీత్వం తత సంస్మరన రాజన సర్వలొకస్య పశ్యతః
న జఘాన రణే భీష్మః స చ తం నావబుథ్ధవాన
81 అర్జునస తు మహారాజ శిఖణ్డినమ అభాషత
అభిత్వరస్వ తవరితొ జహి చైనం పితామహమ
82 కిం తే వివక్షయా వీర జహి భీష్మం మహారదమ
న హయ అన్యమ అనుపశ్యామి కం చిథ యౌధిష్ఠిరే బలే
83 యః శక్తః సమరే భీష్మం యొధయేత పితామహమ
ఋతే తవాం పురుషవ్యాఘ్ర సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
84 ఏవమ ఉక్తస తు పార్దేన శిఖణ్డీ భరతర్షభ
శనైర నానావిధైస తూర్ణం పితామహమ ఉపాథ్రవత
85 అచిన్తయిత్వా తాన బాణాన పితా థేవవ్రతస తవ
అర్జునం సమరే కరుథ్ధం వారయామ ఆస సాయకైః
86 తదైవ చ చమూం సర్వాం పాణ్డవానాం మహారదః
అప్రైషీత సమరే తీక్ష్ణైః పరలొకాయ మారిష
87 తదైవ పాణ్డవా రాజన సైన్యేన మహతా వృతాః
భీష్మం పరచ్ఛాథయామ ఆసుర మేఘా ఇవ థివాకరమ
88 స సమన్తాత పరివృతొ భారతొ భరతర్షభ
నిర్థథాహ రణే శూరాన వనం వహ్నిర ఇవ జవలన
89 తతాథ్భుతమ అపశ్యామ తవ పుత్రస్య పౌరుషమ
అయొధయత యత పార్దం జుగొప చ యతవ్రతమ
90 కర్మణా తేన సమరే తవ పుత్రస్య ధన్వినః
థుఃశాసనస్య తుతుషుః సర్వే లొకా మహాత్మనః
91 యథ ఏకః సమరే పార్దాన సానుగాన సమయొధయత
న చైనం పాణ్డవా యుథ్ధే వాయరామ ఆసుర ఉల్బణమ
92 థుఃశాసనేన సమరే రదినొ విరదీ కృతాః
సాథినశ చ మహారాజ థన్తినశ చ మహాబలాః
93 వినిర్భిన్నాః శరైస తీక్ష్ణైర నిపేతుర ధరణీతలే
శరాతురాస తదైవాన్యే థన్తినొ విథ్రుతా థిశః
94 యదాగ్నిర ఇన్ధనం పరాప్య జవలేథ థీప్తార్చిర ఉల్బణః
తదా జజ్వాల పుత్రస తే పాణ్డవాన వై వినిర్థహన
95 తం భారత మహామాత్రం పాణ్డవానాం మహారదః
జేతుం నొత్సహతే కశ చిన నాప్య ఉథ్యాతుం కదం చన
ఋతే మహేన్థ్ర తనయం శవేతాశ్వం కృష్ణసారదిమ
96 స హి తం సమరే రాజన విజిత్య విజయొ ఽరజునః
భీష్మమ ఏవాభిథుథ్రావ సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
97 విజితస తవ పుత్రొ ఽపి భీష్మ బాహువ్యపాశ్రయః
పునః పునః సమాశ్వస్య పరాయుధ్యత రణొత్కటః
అర్జునం చ రణే రాజన యొధయన స వయరాజత
98 శిఖణ్డీ తు రణే రాజన వివ్యాధైవ పితామహమ
శరైర అశనిసంస్పర్శైస తదా సర్పవిషొపమైః
99 న చ తే ఽసయ రుజం చక్రుః పితుస తవ జనేశ్వర
సమయమానశ చ గాఙ్గేయస తాన బాణాఞ జగృహే తథా
100 ఉష్ణార్దొ హి నరొ యథ్వజ జలధారాః పతీచ్ఛతి
తదా జగ్రాహ గాఙ్గేయః శరధారాః శిఖణ్డినః
101 తం కషత్రియా మహారాజ థథృశుర ఘొరమ ఆహవే
భీష్మం థహన్తం సైన్యాని పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
102 తతొ ఽబరవీత తవ సుతః సర్వసైన్యాని మారిష
అభిథ్రవత సంగ్రామే ఫల్గునం సర్వతొ రదైః
103 భీష్మొ వః సమరే సర్వాన పలయిష్యతి ధర్మవిత
తే భయం సుమహత తవక్త్వా పాణ్డవాన పరతియుధ్యత
104 ఏష తాలేన థీప్తేన భీష్మస తిష్ఠతి పాలయన
సర్వేషాం ధార్తరాష్ట్రాణాం రణే శర్మ చ వర్మ చ
105 తరిథశాపి సముథ్యుక్తా నాలం భీష్మం సమాసితుమ
కిమ ఉ పార్దా మహాత్మానం మర్త్యభూతాస తదాబలాః
తస్మాథ థరవత హే యొధాః ఫల్గునం పరాప్య సంయుగే
106 అహమ అథ్య రణే యత్తొ యొధయిష్యామి ఫల్గునమ
సహితః సర్వతొ యత్తైర భవథ్భిర వసుధాధిపాః
107 తచ ఛరుత్వా తు వచొ రాజంస తవ పుత్రస్య ధన్వినః
అర్జునం పరతి సంయత్తా బలవన్తి మహారదాః
108 తే విథేహాః కలిఙ్గాశ చ థాశేరక గణైః సహ
అభిపేతుర నిషాథాశ చ సౌవీరాశ చ మహారణే
109 బాహ్లికా థరథాశ చైవ పరాచ్యొథీచ్యాశ చ మాలవాః
అభీషాహాః శూరసేనాః శిబయొ ఽద వసాతయః
110 శాల్వాశ్రయాస తరిగర్తాశ చ అమ్బష్ఠాః కేకయైః సహ
అభిపేతూ రణే పార్దం పతంగా ఇవ పావకమ
111 స తాన సర్వాన సహానీకాన మహారాజ మహారదాన
థివ్యాన్య అస్త్రాణి సంచిన్త్య పరసంధాయ ధనంజయః
112 స తైర అస్త్రైర మహావేగైర థథాహాశు మహాబలః
శరప్రతాపైర బీభత్సుః పతంగాన ఇవ పావకః
113 తస్య బాణసహస్రాణి సృజతొ థృఢధన్వినః
థీప్యమానమ ఇవాకాశే గాణ్డీవం సమథృశ్యత
114 తే శరార్తా మహారాజ విప్రకీర్ణరదధ్వజాః
నాబ్యవర్తన్త రాజానః సహితా వానరధ్వజమ
115 స ధవజా రదినః పేతుర హయారొహా హయైః సహ
గజాః సహ గజారొహైః కిరీటిశరతాడితాః
116 తతొ ఽరజున భుజొత్సృష్టైర ఆవృతాసీథ వసుంధరా
విథ్రవథ్భిశ చ బహుధా బలై రాజ్ఞాం సమన్తతః
117 అద పార్దొ మహాబాహుర థరావయిత్వా వరూదినీమ
థుఃశాసనాయ సమరే పరేషయామ ఆస సాయకాన
118 తే తు భిత్త్వా తవ సుతం థుఃషాసనమ అయొముఖాః
ధరణీం వివిశుః సర్వే వల్మీకమ ఇవ పన్నగాః
హయాంశ చాస్య తతొ జఘ్నే సారదిం చన్యపాతయత
119 వివింశతిం చ వింశత్యా విరదం కృతవాన పరభొ
ఆజఘాన భృశం చైవ పఞ్చభిర నతపర్వభిః
120 కృపం శల్యం వికర్ణం చ విథ్ధ్వా బహుభిర ఆయసైః
చకార విరదాంశ చైవ కౌన్తేయః శవేతవాహనః
121 ఏవం తే విరదాః పఞ్చ కృపః శల్యశ చ మారిష
థుఃశాసనొ వికర్ణశ చ తదైవ చ వివింశతిః
సంప్రాథ్రవన్త సమరే నిర్జితాః సవ్యసాచినా
122 పూర్వాహ్ణే తు తదా రాజన పరాజిత్య మహారదాన
పరజజ్వాల రణే పార్దొ విధూమ ఇవ పావకః
123 తదైవ శరవర్షేణ భాస్కరొ రశ్మివాన ఇవ
అన్యాన అపి మహారాజ పాతయామ ఆస పార్దివాన
124 పరాఙ్ముఖీ కృత్యతథా శరవర్షైర మహారదాన
పరావర్తయత సంగ్రామే శొణితొథాం మహానథీమ
మధ్యేన కురుసైన్యానాం పాణ్డవానాం చ భారత
125 గజాశ చ రదసంఘాశ చ బహుధా రదిభిర హతాః
రదాశ చ నిహతా నాగైర నాగా హయపథాతిభిః
126 అన్తరా ఛిధ్యమానాని శరీరాణి శిరాంసి చ
నిపేతుర థిక్షు సర్వాసు గజాశ్వరదయొధినామ
127 ఛన్నమ ఆయొధనం రేజే కుణ్డలాఙ్గథ ధారిభిః
పతితైః పాత్యమానైశ చ రాజపుత్రైర మహారదైః
128 రదనేమి నికృత్తాశ చ గజైశ చైవావపొదితాః
పాథాతాశ చాప్య అథృశ్యన్త సాశ్వాః సహయసాథినః
129 గజాశ్వరదసంఘాశ చ పరిపేతుః సమన్తతః
విశీర్ణాశ చ రదా భూమౌ భగ్నచక్రయుగధ్వజాః
130 తథ గజాశ్వరదౌఘానాం రుధిరేణ సముక్షితమ
ఛన్నమ ఆయొధనం రేజే రక్తాభ్రమ ఇవ శారథమ
131 శవానః కాకాశ చ గృధ్రాశ చ వృకా గొమాయుభిః సహ
పరణేథుర భక్ష్యమ ఆసాథ్య వికృతాశ చ మృగథ్విజాః
132 వవుర బహువిధాశ చైవ థిక్షు సర్వాసు మారుతాః
థృశ్యమానేషు రక్షఃసు భూతేషు వినథత్సు చ
133 కాఞ్చనాని చ థామాని పతాకాశ చ మహాధనాః
ధూమాయమానా థృశ్యన్తే సహసా మారుతేరితాః
134 శవేతచ ఛత్రసహస్రాణి స ధవజాశ చ మహారదాః
వినికీర్ణాః సమ థృశ్యన్తే శతశొ ఽద సహస్రశః
స పతాకాశ చ మాతఙ్గా థిశొ జగ్ముః శరాతురాః
135 కషత్రియాశ చ మనుష్యేన్థ్ర గథా శక్తిధనుర్ధరాః
సమన్తతొ వయథృశ్యన్త పతితా ధరణీతలే
136 తతొ భీష్మొ మహారాజ థివ్యమ అస్త్రమ ఉథీరయన
అభ్యధావత కౌన్తేయం మిషతాం సర్వధన్వినామ
137 తం శిఖణ్డీ రణే యత్తమ అభ్యధావత థంశితః
సంజహార తతొ భీష్మస తథ అస్త్రం పావకొపమమ
138 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు కౌన్తేయః శవేతవాహనః
నిజఘ్నే తావకం సైన్యం మొహయిత్వా పితామహమ