భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 111)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ
కదం శాంతనవొ భీష్మొ థశమే ఽహని సంజయ
అయుధ్యత మహావీర్యైః పాణ్డవైః సహసృఞ్జయైః
2 కురవశ చ కదం యుథ్ధే పాణ్డవాన పరత్యవారయన
ఆచక్ష్వ మే మహాయుథ్ధం భీష్మస్యాహవశొభినః
3 సంజయ ఉవాచ
కురవః పాణ్డవైః సార్ధం యదాయుధ్యన్త భారత
యదా చ తథ అభూథ యుథ్ధం తత తే వక్ష్యామి శృణ్వతః
4 పరేషితాః పరలొకాయ పరమాస్త్రైః కిరీటినా
అహన్య అహని సంప్రాప్తాస తావకానాం రదవ్రజాః
5 యదాప్రతిజ్ఞం కౌరవ్యః స చాపి సమితింజయః
పార్దానామ అకరొథ భీష్మః సతతం సమితిక్షయమ
6 కురుభిః సహితం భీష్మం యుధ్యమానం మహారదమ
అర్జునం చ సపాఞ్చాల్యం థృష్ట్వా సంశయితా జనాః
7 థశమే ఽహని తస్మింస తు భీష్మార్జునసమాగమే
అవర్తత మహారౌథ్రః సతతం సమితిక్షయః
8 తస్మిన్న అయుతశొ రాజన భూయశ చ స పరంతపః
భీష్మః శాంతనవొ యొధాఞ జఘాన పరమాస్త్రవిత
9 యేషామ అజ్ఞాతకల్పాని నామగొత్రాణి పార్దివ
తే హతాస తత్ర భీష్మేణ శూరాః సర్వే ఽనివర్తినః
10 థశాహాని తతస తప్త్వా భీష్మః పాణ్డవవాహినీమ
నిరవిథ్యత ధర్మాత్మా జీవితేన పరంతపః
11 స కషిప్రం వధమ అన్విచ్ఛన్న ఆత్మనొ ఽభిముఖం రణే
న హన్యాం మానవశ్రేష్ఠాన సంగ్రామే ఽభిముఖాన ఇతి
12 చిన్తయిత్వా మహాబాహుః పితా థేవవ్రతస తవ
అభ్యాశస్దం మహారాజ పాణ్డవం వాక్యమ అబ్రవీత
13 యుధిష్ఠిర మహాప్రాజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారథ
శృణు మే వచనం తాత ధర్మ్యం సవర్గ్యం చ జల్పతః
14 నిర్విణ్ణొ ఽసమి భృశం తాత థేహేనానేన భారత
ఘనతశ చ మే గతః కాలః సుబహూన పరాణినొ రణే
15 తస్మాత పార్దం పురొధాయ పాఞ్చాలాన సృఞ్జయాంస తదా
మథ్వధే కరియతాం యత్నొ మమ చేథ ఇచ్ఛసి పరియమ
16 తస్య తన మతమ ఆజ్ఞాయ పాణ్డవః సత్యథర్శనః
భీష్మం పరతియయౌ యత్తః సంగ్రామే సహ సృఞ్జయైః
17 ధృష్టథ్యుమ్నస తతొ రాజన పాణ్డవశ చ యుధిష్ఠిరః
శరుత్వా భీష్మస్య తాం వాచం చొథయామ ఆసతుర బలమ
18 అభిథ్రవత యుధ్యధ్వం భీష్మం జయత సంయుగే
రక్షితాః సత్యసంధేన జిష్ణునా రిపుజిష్ణునా
19 అయం చాపి మహేష్వాసః పార్షతొ వాహినీపతిః
భీమసేనశ చ సమరే పాలయిష్యతి వొ ధరువమ
20 న వై భీష్మాథ భయం కిం చిత కర్తవ్యం యుధి సృఞ్జయాః
ధరువం భీష్మం విజేష్యామః పురస్కృత్య శిఖణ్డినమ
21 తదా తు సమయం కృత్వా థశమే ఽహని పాణ్డవాః
బరహ్మలొకపరా భూత్వా సంజగ్ముః కరొధమూర్ఛితాః
22 శిఖణ్డినం పురస్కృత్య పాణ్డవం చ ధనంజయమ
భీష్మస్య పాతనే యత్నం పరమం తే సమాస్దితాః
23 తతస తవ సుతాథిష్టా నానాజనపథేశ్వరాః
థరొణేన సహపుత్రేణ సహసేనా మహాబలాః
24 థుఃశాసనశ చ బలవాన సహ సర్వైః సహొథరైః
భీష్మం సమరమధ్యస్దం పాలయాం చక్రిరే తథా
25 తతస తు తావకాః శూరాః పురస్కృత్య యతవ్రతమ
శిఖణ్డిప్రముఖాన పార్దాన యొధయన్తి సమ సంయుగే
26 చేథిభిశ చ సపాఞ్చాలైః సహితొ వానరధ్వజః
యయౌ శాంతనవం భీష్మం పురస్కృత్య శిఖణ్డినమ
27 థరొణపుత్రం శినేర నప్తా ధృష్టకేతుస తు పౌరవమ
యుధామన్యుః సహామాత్యం థుర్యొధనమ అయొధయత
28 విరాటస తు సహానీకః సహసేనం జయథ్రదమ
వృథ్ధక్షత్రస్య థాయాథమ ఆససాథ పరంతపః
29 మథ్రరాజం మహేష్వాసం సహసైన్యం యుధిష్ఠిరః
భీమసేనాభిగుప్తశ చ నాగానీకమ ఉపాథ్రవత
30 అప్రధృష్యమ అనావార్యం సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
థరొణం పరతి యయౌ యత్తః పాఞ్చాల్యః సహ సొమకైః
31 కర్ణికారధ్వజం చాపి సింహకేతుర అరింథమః
పరత్యుజ్జగామ సౌభథ్రం రాజపుత్రొ బృహథ్బలః
32 శిఖణ్డినం చ పుత్రాస తే పాణ్డవం చ ధనంజయమ
రాజభిః సమరే సార్ధమ అభిపేతుర జిఘాంసవః
33 తస్మిన్న అతిమహాభీమే సేనయొర వై పరాక్రమే
సంప్రధావత్స్వ అనీకేషు మేథినీ సమకమ్పత
34 తాన్య అనీకాన్య అనీకేషు సమసజ్జన్త భారత
తావకానాం పరేషాం చ థృష్ట్వా శాంతనవం రణే
35 తతస తేషాం పరయతతామ అన్యొన్యమ అభిధావతామ
పరాథురాసీన మహాఞ శబ్థొ థిక్షు సర్వాసు భారత
36 శఙ్ఖథున్థుభిఘొషైశ చ వారణానాం చ బృంహితైః
సింహనాథైశ చ సైన్యానాం థారుణః సమపథ్యత
37 సా చ సర్వనరేన్థ్రాణాం చన్థ్రార్కసథృశీ పరభా
వీరాఙ్గథకిరీటేషు నిష్ప్రభా సమపథ్యత
38 రజొమేఘాశ చ సంజజ్ఞుః శస్త్రవిథ్యుథ్భిర ఆవృతాః
ధనుషాం చైవ నిర్ఘొషొ థారుణః సమపథ్యత
39 బాణశఙ్ఖప్రణాథాశ చ భేరీణాం చ మహాస్వనాః
రదగొషశ చ సంజగ్ముః సేనయొర ఉభయొర అపి
40 పరాసశక్త్యృష్టిసంఘైశ చ బాణౌఘైశ చ సమాకులమ
నిష్ప్రకాశమ ఇవాకాశం సేనయొః సమపథ్యత
41 అన్యొన్యం రదినః పేతుర వాజినశ చ మహాహవే
కుఞ్జరాః కుఞ్జరాఞ జఘ్నుః పథాతీంశ చ పథాతయః
42 తథ ఆసీత సుమహథ యుథ్ధం కురూణాం పాణ్డవైః సహ
భీష్మహేతొర నరవ్యాఘ్ర శయేనయొర ఆమిషే యదా
43 తయొః సమాగమొ ఘొరొ బభూవ యుధి భారత
అన్యొన్యస్య వధార్దాయ జిగీషూణాం రణాజిరే