భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 110)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అర్జునస తు రణే శల్యం యతమానం మహారదమ
ఛాథయామ ఆస సమరే శరైః సంనతపర్వభిః
2 సుశర్మాణం కృపం చైవ తరిభిస తరిభిర అవిధ్యత
పరాగ్జ్యొతిషం చ సమరే సైన్ధవం చ జయథ్రదమ
3 చిత్రసేనం వికర్ణం చ కృతవర్మాణమ ఏవ చ
థుర్మర్షణం చ రాజేన్థ్ర ఆవన్త్యౌ చ మహారదౌ
4 ఏకైకం తరిభిర ఆనర్ఛత కఙ్కబర్హిణ వాజితైః
శరైర అతిరదొ యుథ్ధే పీడయన వాహినీం తవ
5 జయథ్రదొ రణే పార్దం భిత్త్వా భారత సాయకైః
భీమం వివ్యాధ తరసా చిత్రసేన రదే సదితః
6 శల్యశ చ సమరే జిష్ణుం కృపశ చ రదినాం వరః
వివ్యధాతే మహాబాహుం బహుధా మర్మభేథిభిః
7 చిత్రసేనాథయశ చైవ పుత్రాస తవ విశాం పతే
పఞ్చభిః పఞ్చభిస తూర్ణం సంయుగే నిశితైః శరైః
ఆజఘ్నుర అర్జునం సంఖ్యే భీమసేనం చ మారిష
8 తౌ తత్ర రదినాం శరేష్ఠౌ కౌన్తేయౌ భరతర్షభౌ
అపీడయేతాం సమరే తరిగర్తానాం మహథ బలమ
9 సుశర్మాపి రణే పార్దం విథ్ధ్వా బహుభిర ఆయసైః
ననాథ బలవన నాథం నాథయన వై నభస్తలమ
10 అన్యే చ రదినః శూరా భీమసేనధనంజయౌ
వివ్యధుర నిశితైర బాణై రుక్మపుఙ్ఖైర అజిహ్మగైః
11 తేషాం తు రదినాం మధ్యే కౌన్తేయౌ రదినాం వరౌ
కరీడమానౌ రదొథారౌ చిత్రరూపౌ వయరొచతామ
ఆమిషేప్సూ గవాం మధ్యే సింహావ ఇవ బలొత్కటౌ
12 ఛిత్త్వా ధనూంషి వీరాణాం శరాంశ చ బహుధా రణే
పాతయామ ఆసతుర వీరౌ శిరాంసి శతశొ నృణామ
13 రదాశ చ బహవొ భగ్నా హయాశ చ శతశొ హతాః
గజాశ చ స గజారొహాః పేతుర ఉర్వ్యాం మహామృధే
14 రదినః సాథినశ చైవ తత్ర తత్ర నిసూథితాః
థృశ్యన్తే బహుధా రాజన వేష్టమానాః సమన్తతః
15 హతైర గజపథాత్య ఓఘైర వాజిభిశ చ నిసూథితైః
రదైశ చ బహుధా భగ్నైః సమాస్తీర్యత మేథినీ
16 ఛత్రైశ చ బహుధా ఛిన్నైర ధవజైశ చ వినిపాతితైః
అఙ్కుశైర అపవిథ్ధైశ చ పరిస్తొమైశ చ భారత
17 కేయూరైర అఙ్గథైర హారై రాఙ్కవైర మృథితైస తదా
ఉష్ణీషైర అపవిథ్ధైశ చ చామరవ్యజనైర అపి
18 తత్ర తత్రాపవిథ్ధైశ చ బాహుభిశ చన్థనొక్షితైః
ఊరుభిశ చ నరేన్థ్రాణాం సమాస్తీర్యత మేథినీ
19 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ రణే పార్దస్య విక్రమమ
శరైః సంవార్య తాన వీరాన నిజఘాన బలం తవ
20 పుత్రస తు తవ తం థృష్ట్వా భీమార్జునసమాగమమ
గాఙ్గేయస్య రదాభ్యాశమ ఉపజగ్మే మహాభయే
21 కృపశ చ కృతవర్మా చ సైన్ధవశ చ జయథ్రదః
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యావ ఆజగ్ముః సంయుగం తథా
22 తతొ భీమొ మహేష్వాసః ఫల్గునశ చ మహారదః
కౌరవాణాం చమూం ఘొరాం భృశం థుథ్రువతూ రణే
23 తతొ బర్హిణవాజానామ అయుతాన్య అర్బుథాని చ
ధనంజయరదే తూర్ణం పాతయన్తి సమ సంయుగే
24 తతస తాఞ శరజాలేన సంనివార్య మహారదాన
పార్దః సమన్తాత సమరే పరేషయామ ఆస మృత్యవే
25 శల్యస తు సమరే జిష్ణుం కరీడన్న ఇవ మహారదః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధొ భల్లైః సంనతపర్వభిః
26 తస్య పార్దొ ధనుశ ఛిత్త్వా హస్తావాపం చ పఞ్చభిః
అదైనం సాయకైస తీక్ష్ణైర భృశం వివ్యాధ మర్మణి
27 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సమరే భర సాధనమ
మథ్రేశ్వరొ రణే జిష్ణుం తాడయామ ఆస రొషితః
28 తరిభిః శరైర మహారాజ వాసుథేవం చ పఞ్చభిః
భీమసేనం చ నవభిర బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
29 తతొ థరొణొ మహారాజ మాగధశ చ మహారదః
థుర్యొధన సమాథిష్టౌ తం థేశమ ఉపజగ్మతుః
30 యత్ర పార్దొ మహారాజ భీమసేనశ చ పాణ్డవః
కౌరవ్యస్య మహాసేనాం జఘ్నతుస తౌ మహారదౌ
31 జయత్సేనస తు సమరే భీమం భీమాయుధం యువా
వివ్యాధ నిశితైర బాణైర అష్టభిర భరతర్షభ
32 తం భీమొ థశభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ సప్తభిః
సారదిం చాస్య భల్లేన రదనీడాథ అపాహరత
33 ఉథ్భ్రాన్తైస తురగైః సొ ఽత థరవమాణైః సమన్తతః
మాగధొ ఽపహృతొ రాజా సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
34 థరొణస తు వివరం లబ్ధ్వా భీమసేనం శిలీముఖైః
వివ్యాధ బాణైః సుశితైః పఞ్చషష్ట్యా తమ ఆయసైః
35 తం భీమః సమరశ్లాఘీ గురుం పితృసమం రణే
వివ్యాధ నవభిర భల్లైస తదా షష్ట్యా చ భారత
36 అర్జునస తు సుశర్మాణం విథ్ధ్వా బహుభిర ఆయసైః
వయధమత తస్య తత సైన్యం మహాభ్రాణి యదానిలః
37 తతొ భీష్మశ చ రాజా చ సౌబలశ చ బృహథ్బలః
అభ్యథ్రవన్త సంక్రుథ్ధా భీమసేనధనంజయౌ
38 తదైవ పాణ్డవాః శూరా ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
అభ్యథ్రవన రణే భీష్మం వయాథితాస్యమ ఇవాన్తకమ
39 శిఖణ్డీ తు సమాసాథ్య భారతానాం పితామహమ
అభ్యథ్రవత సంహృష్టొ భయం తయక్త్వా యతవ్రతమ
40 యుధిష్ఠిర ముఖాః పార్దాః పురస్కృత్య శిఖణ్డినమ
అయొధయన రణే భీష్మం సంహతా సహ సృఞ్జయైః
41 తదైవ తావకాః సర్వే పురస్కృత్య యతవ్రతమ
శిఖణ్డిప్రముఖాన పార్దాన యొధయన్తి సమ సంయుగే
42 తతః పరవవృతే యుథ్ధం కౌరవాణాం భయావహమ
తత్ర పాణ్డుసుతైః సార్ధం భీష్మస్య విజయం పరతి
43 తావకానాం రణే భీష్మొ గలహ ఆసీథ విశాం పతే
తత్ర హి థయూతమ ఆయాతం విజయాయేతరాయ వా
44 ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారాజ సర్వసైన్యాన్య అచొథయత
అభిథ్రవత గాఙ్గేయం మా భైష్ట నరసత్తమాః
45 సేనాపతివచః శరుత్వా పాణ్డవానాం వరూదినీ
భీష్మమ ఏవాభ్యయాత తూర్ణం పరాణాంస తయక్త్వా మహాహవే
46 భీష్మొ ఽపి రదినాం శరేష్ఠః పరతిజగ్రాహ తాం చమూమ
ఆపతన్తీం మహారాజ వేలామ ఇవ మహొథధిః