భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 109)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
భగథత్తః కృపః శల్యః కృతవర్మా చ సాత్వతః
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ సైన్ధవశ చ జయథ్రదః
2 చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ తదా థుర్మర్షణొ యువా
థశైతే తావకా యొధా భీమసేనమ అయొధయన
3 మహత్యా సేనయా యుక్తా నానాథేశసముత్దయా
భీష్మస్య సమరే రాజన పరార్దయానా మహథ యశః
4 శల్యస తు నవభిర బాణైర భీమసేనమ అతాడయత
కృతవర్మా తరిభిర బాణైః కృపశ చ నవభిః శరైః
5 చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ భగథత్తశ చ మారిష
థశభిర థశభిర భల్లైర భీమసేనమ అతాడయన
6 సైన్ధవశ చ తరిభిర బాణైర జత్రు థేశే ఽభయతాథయత
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ పఞ్చభిః పఞ్చభిః శరైః
థుర్మర్షణశ చ వింశత్యా పాణ్డవం నిశితైః శరైః
7 స తాన సర్వాన మహారాజ భరాజమానాన పృదక పృదక
పరవీరాన సర్వలొకస్య ధార్తరాష్ట్రాన మహారదాన
వివ్యాధ బహుభిర బాణైర భీమసేనొ మహాబలః
8 శల్యం పఞ్చాశతా విథ్ధ్వా కృతవర్మాణమ అష్టభిః
కృపస్య స శరం చాపం మధ్యే చిచ్ఛేథ భారత
అదైనం ఛిన్నధన్వానం పునర వివ్యాధ పఞ్చభిః
9 విన్థానువిన్థౌ చ తదా తరిభిస తరిభిర అతాటయత
థుర్మర్షణం చ వింశత్యా చిత్రసేనం చ పఞ్చభిః
10 వికర్ణం థశభిర బాణైః పఞ్చభిశ చ జయథ్రదమ
విథ్ధ్వా భీమొ ఽనథథ ధృష్టః సైన్ధవం చ పునస తరిభిః
11 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ గౌతమొ రదినాం వరః
భీమం వివ్యాధ సంరబ్ధొ థశభిర నిశితైః శరైః
12 స విథ్ధొ బహుభిర బాణైస తొత్త్రైర ఇవ మహాథ్విపః
తతః కరుథ్ధొ మహాబాహుర భీమసేనః పరతాపవాన
గౌతమం తాడయామ ఆస శరైర బహుభిర ఆహవే
13 సైన్ధవస్య తదాశ్వాంశ చ సారదిం చ తరిభిః శరైః
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ కాలాన్తకసమథ్యుతిః
14 హతాశ్వాత తు రదాత తూర్ణమ అవప్లుత్య మహారదః
శరాంశ చిక్షేప నిశితాన భీమసేనస్య సంయుగే
15 తస్య భీమొ ధనుర్మధ్యే థవాభ్యాం చిచ్ఛేథ భారత
భల్లాభ్యాం భరతశ్రేష్ఠ సైన్ధవస్య మహాత్మనః
16 స ఛిన్నధన్వా విరదొ హతాశ్వొ హతసారదిః
చిత్రసేనరదం రాజన్న ఆరురొహ తవరాన్వితః
17 అత్యథ్భుతం రణే కర్మకృతవాంస తత్ర పాణ్డవః
మహారదాఞ శరైర విథ్ధ్వా వారయిత్వా మహారదః
విరదం సైన్ధవం చక్రే సర్వలొకస్య పశ్యతః
18 నాతీవ మమృషే శల్యొ భీమసేనస్య విక్రమమ
స సంధాయ శరాంస తీక్ష్ణాన కర్మార పరిమార్జితాన
భీమం వివ్యాధ సప్తత్యా తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
19 కృపశ చ కృతవర్మా చ భగథత్తశ చ మారిష
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ చిత్రసేనశ చ సంయుగే
20 థుర్మర్షణొ వికర్ణశ చ సిన్ధురాజశ చ వీర్యవాన
భీమం తే వివ్యధుస తూర్ణం శల్య హేతొర అరింథమాః
21 స తు తాన పరతివివ్యాధ పఞ్చభిః పఞ్చభిః శరైః
శల్యం వివ్యాధ సప్తత్యా పునశ చ థశభిః శరైః
22 తం శల్యొ నవభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ పఞ్చభిః
సారదిం చాస్య భల్లేన గాఢం వివ్యాధ మర్మణి
23 విశొకం వీక్ష్య నిర్భిన్నం భీమసేనః పరతాపవాన
మథ్రరాజం తరిభిర బాణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
24 తదేతరాన మహేష్వాసాంస తరిభిర తరిభిర అజిహ్మగైః
తాడయామ ఆస సమరే సింహవచ చ ననాథ చ
25 తే హి యత్తా మహేష్వాసాః పాణ్డవం యుథ్ధథుర్మథమ
తరిభిస తరిభిర అకుణ్ఠాగ్రైర భృశం మర్మస్వ అతాడయన
26 తొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసొ భీమసేనొ న వివ్యదే
పర్వతొ వారిధారాభిర వర్షమాణైర ఇవామ్బుథైః
27 శల్యం చ నవభిర బాణైర భృశం విథ్ధ్వా మహాయశాః
పరాగ్జ్యొతిషం శతేనాజౌ రాజన వివ్యాధ వై థృఢమ
28 తతస తు స శరం చాపం సాత్వతస్య మహాత్మనః
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన చిచ్ఛేథ హృతహస్తవత
29 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ కృతవర్మా వృకొథరమ
ఆజఘాన భరువొర మధ్యే నారాచేన పరంతప
30 భీమస తు సమరే విథ్ధ్వా శల్యం నవభిర ఆయసైః
భగథత్తం తరిభిశ చైవ కృతవర్మాణమ అష్టభిః
31 థవాభ్యాం థవాభ్యాం చ వివ్యాధ గౌతమప్రభృతీన రదాన
తే తు తం సమరే రాజన వివ్యధుర నిశితైః శరైః
32 స తదా పీడ్యమానొ ఽపి సర్వతస తైర మహారదైః
మత్వా తృణేన తాంస తుల్యాన విచచార గతవ్యదః
33 తే చాపి రదినాం శరేష్ఠా భీమాయ నిశితాఞ శరాన
పరేషయామ ఆసుర అవ్యగ్రాః శతశొ ఽద సహస్రశః
34 తస్య శక్తిం మహావేగం భగథత్తొ మహారదః
చిక్షేప సమరే వీరః సవర్ణథణ్డాం మహాధనామ
35 తొమరం సైన్ధవొ రాజా పట్టిషం చ మహాభువః
శతఘ్నీం చ కృపొ రాజఞ శరం శల్యశ చ సంయుగే
36 అదేతరే మహేష్వాసాః పఞ్చ పఞ్చ శిలీముఖాన
భీమసేనం సముథ్థిశ్య పరేషయామ ఆసుర ఓజసా
37 తొమరం స థవిధా చక్రే కషురప్రేణానిలాత్మజః
పట్టిశం చ తరిభిర బాణైశ చిచ్ఛేథ తిలకాణ్డవత
38 స బిభేథ శతఘ్నీం చ నవభిః కఙ్కపత్రిభిః
మథ్రరాజప్రయుక్తం చ శరం ఛిత్త్వా మహాబలః
39 శక్తిం చిచ్ఛేథ సహసా భగథత్తేరితాం రణే
తదేతరాఞ శరాన ఘొరాఞ శరైః సంనతపర్వభిః
40 భీమసేనొ రణశ్లాఘీ తరిధైకైకం సమాచ్ఛినత
తాంశ చ సర్వాన మహేష్వాసాంస తరిభిస తరిభిర అతాడయత
41 తతొ ధనంజయస తత్ర వర్తమానే మహారణే
జగామ స రదేనాజౌ భీమం థృష్ట్వా మహారదమ
నిఘ్నన్తం సమరే శత్రూన యొధయానం చ సాయకైః
42 తౌ తు తత్ర మహాత్మానౌ సమేతౌ వీక్ష్య పాణ్డవౌ
నాశశంసుర జయం తత్ర తావకాః పురుషర్షభ
43 అదార్జునొ రణే భీష్మం యొధయన వై మహారదమ
భీష్మస్య నిధనాకాఙ్క్షీ పురస్కృత్య శిఖణ్డినమ
44 ఆససాథ రణే యొధాంస తావకాన థశ భారత
యే సమ భీమం రణే రాజన యొధయన్తొ వయవస్దితాః
బీభత్సుస తాన అదావిధ్యథ భీమస్య పరియకామ్యయా
45 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సుశర్మాణమ అచొథయత
అర్జునస్య వధార్దాయ భీమసేనస్య చొభయొః
46 సుశర్మన గచ్ఛ శీఘ్రం తవం బలౌఘైః పరివారితః
జహి పాణ్డుసుతావ ఏతౌ ధనంజయ వృకొథరౌ
47 తచ ఛరుత్వా శాసనం తస్య తరిగర్తః పరస్దలాధిపః
అభిథ్రుత్య రణే భీమమ అర్జునం చైవ ధన్వినౌ
48 రదైర అనేకసాహస్రైః పరివవ్రే సమన్తతః
తతః పరవవృతే యుథ్ధమ అర్జునస్య పరైః సహ