భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 106)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అర్జునస తు రణే రాజన థృష్ట్వా భీష్మస్య విక్రమమ
శిఖణ్డినమ అదొవాచ సమభ్యేహి పితామహమ
2 న చాపి భీస తవయా కార్యా భీష్మాథ అథ్య కదం చన
అహమ ఏనం శరైస తీక్ష్ణైః పాతయిష్యే రదొత్తమాత
3 ఏవమ ఉక్తస తు పార్దేన శిఖణ్డీ భరతర్షభ
అభ్యథ్రవత గాఙ్గేయం శరుత్వా పార్దస్య భాషితమ
4 ధృష్టథ్యుమ్నస తదా రాజన సౌభథ్రశ చ మహారదః
హృష్టావ ఆథ్రవతాం భీష్మం శరుత్వా పార్దస్య భాషితమ
5 విరాటథ్రుపథౌ వృథ్ధౌ కున్తిభొజశ చ థంశితః
అభ్యథ్రవత గాఙ్గేయం పుత్రస్య తవ పశ్యతః
6 నకులః సహథేవశ చ ధర్మరాజశ చ వీర్యవాన
తదేతరాణి సైన్యాని సర్వాణ్య ఏవ విశాం పతే
సమాథ్రవన్త గాఙ్గేయం శరుత్వా పార్దస్య భాషితమ
7 పరత్యుథ్యయుస తావకాశ చ సమేతాస తాన మహారదాన
యదాశక్తి యదొత్సాహం తన మే నిగథతః శృణు
8 చిత్రసేనొ మహారాజ చేకితానం సమభ్యయాత
భీష్మ పరేప్సుం రణే యాన్తం వృషం వయాఘ్రశిశుర యదా
9 ధృష్టథ్యుమ్నం మహారాజ భీష్మాన్తికమ ఉపాగమమ
తవరమాణొ రణే యత్తం కృతవర్మా నయవారయత
10 భీమసేనం సుసంక్రుథ్ధం గాఙ్గేయస్య వధైషిణమ
తవరమాణొ మహారాజ సౌమథత్తిర నయవారయత
11 తదైవ నకులం వీరం కిరన్తం సాయకాన బహూన
వికర్ణొ వారయామ ఆస ఇచ్ఛన భీష్మస్య జీవితమ
12 సహథేవం తదా యాన్తం యత్తం భీష్మరదం పరతి
వారయామ ఆస సంక్రుథ్ధః కృపః శారథ్వతొ యుధి
13 రాక్షసం కరూరకర్మాణం భైమసేనిం మహాబలమ
భీష్మస్య నిధనం పరేప్సుం థుర్ముఖొ ఽభయథ్రవథ బలీ
14 సాత్యకిం సమరే కరుథ్ధమ ఆర్శ్యశృఙ్గిర అవారయత
అభిమన్యుం మహారాజ యాన్తం భీష్మరదం పరతి
సుథక్షిణొ మహారాజ కామ్బొజః పరత్యవారయత
15 విరాటథ్రుపథౌ వృథ్ధౌ సమేతావ అరిమర్థనౌ
అశ్వత్దామా తతః కరుథ్ధొ వారయామ ఆస భారత
16 తదా పాణ్డుసుతం జయేష్ఠం భీష్మస్య వధకాఙ్క్షిణమ
భారథ్వాజొ రణే యత్తొ ధర్మపుత్రమ అవారయత
17 అర్జునం రభసం యుథ్ధే పురస్కృత్య శిఖణ్డినమ
భీష్మ పరేప్సుం మహారాజ తాపయన్తం థిశొ థశ
థుఃశాసనొ మహేష్వాసొ వారయామ ఆస సంయుగే
18 అన్యే చ తావకా యొధాః పాణ్డవానాం మహారదాన
భీష్మాయాభిముఖం యాతాన వారయామ ఆసుర ఆహవే
19 ధృష్టథ్యుమ్నస తు సైన్యాని పరాక్రొశత పునః పునః
అభిథ్రవత సంరబ్ధా భీష్మమ ఏకం మహాబలమ
20 ఏషొ ఽరజునొ రణే భీష్మం పరయాతి కురునన్థనః
అభిథ్రవత మా భైష్ట భీష్మొ న పరాప్స్యతే హి వః
21 అర్జునం సమరే యొథ్ధుం నొత్సహేతాపి వాసవః
కిమ ఉ భీష్మొ రణే వీరా గతసత్త్వొ ఽలపజీవితః
22 ఇతి సేనాపతేః శరుత్వా పాణ్డవానాం మహారదాః
అభ్యథ్రవన్త సంహృష్టా గాఙ్గేయస్య రదం పరతి
23 ఆగచ్ఛతస తాన సమరే వార్యొఘాన పరబలాన ఇవ
నయవారయన్త సంహృష్టాస తావకాః పురుషర్షభాః
24 థుఃశాసనొ మహారాజ భయం తయక్త్వా మహారదః
భీష్మస్య జీవితాకాఙ్క్షీ ధనంజయమ ఉపాథ్రవత
25 తదైవ పాణ్డవాః శూరా గాఙ్గేయస్య రదం పరతి
అభ్యథ్రవన్త సంగ్రామే తవ పుత్రాన మహారదాన
26 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ చిత్రరూపం విశాం పతే
థుఃశాసన రదం పరాప్తొ యత పార్దొ నాత్యవర్తత
27 యదా వారయతే వేలా కషుభితం వై మహార్ణవమ
తదైవ పాణ్డవం కరుథ్ధం తవ పుత్రొ నయవారయత
28 ఉభౌ హి రదినాం శరేష్ఠావ ఉభౌ భారత థుర్జయౌ
ఉభౌ చన్థ్రార్కసథృశౌ కాన్త్యా థీప్త్యా చ భారత
29 తౌ తదా జాతసంరమ్భావ అన్యొన్యవధకాఙ్క్షిణౌ
సమీయతుర మహాసంఖ్యే మయ శక్రౌ యదా పురా
30 థుఃశాసనొ మహారాజ పాణ్డవం విశిఖైస తరిభిః
వాసుథేవం చ వింశత్యా తాడయామ ఆస సంయుగే
31 తతొ ఽరజునొ శతేనాజౌ నారాచానాం సమార్పయత
తే తస్య కవచం భిత్త్వా పపుః శొణితమ ఆహవే
32 థుఃశాసనస తతః కరుథ్ధః పార్దం వివ్యాధ పఞ్చభిః
లలాటే భరతశ్రేష్ఠ శరైః సంనతపర్వభిః
33 లలటస్దైస తు తైర బాణైః శుశుభే పాణ్డవొత్తమః
యదా మేరుర మహారాజ శృఙ్గైర అత్యర్దమ ఉచ్ఛ్రితైః
34 సొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసః పుత్రేణ తవ ధన్వినా
వయరాజత రణే పార్దః కింశుకః పుష్పవాన ఇవ
35 థుఃశాసనం తతః కరుథ్ధః పీడయామ ఆస పాణ్డవః
పర్వణీవ సుసంక్రుథ్ధొ రాహుర ఉగ్రొ నిశాకరమ
36 పీడ్యమానొ బలవతా పుత్రస తవ విశాం పతే
వివ్యాధ సమరే పార్దం కఙ్కపత్రైః శిలాశితైః
37 తస్య పార్దొ ధనుశ ఛిత్త్వా తవరమాణః పరాక్రమీ
ఆజఘాన తతః పశ్చాత పుత్రం తే నవభిః శరైః
38 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ భీష్మస్య పరముఖే సదితః
అర్జునం పఞ్చవింశత్యా బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
39 తస్య కరుథ్ధొ మహారాజ పాణ్డవః శత్రుకర్శనః
అప్రైషీథ విశిఖాన ఘొరాన యమథణ్డొపమాన బహూన
40 అప్రాప్తాన ఏవ తాన బాణాంశ చిచ్ఛేథ తనయస తవ
యతమానస్య పార్దస్య తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
పార్దం చ నిశితైర బాణైర అవిధ్యత తనయస తవ
41 తతః కరుథ్ధొ రణే పార్దః శరాన సంధాయ కార్ముకే
పరేషయామ ఆస సమరే సవర్ణపుఙ్ఖాఞ శిలాశితాన
42 నయమజ్జంస తే మహారాజ తస్య కాయే మహాత్మనః
యదా హంసా మహారాజ తడాగం పరాప్య భారత
43 పీడితశ చైవ పుత్రస తే పాణ్డవేన మహాత్మనా
హిత్వా పార్దం రణే తూర్ణం భీష్మస్య రదమ ఆశ్రయత
అగాధే మజ్జతస తస్య థవీపొ భీష్మొ ఽభవత తథా
44 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం పుత్రస తవ విశాం పతే
అవారయత తతః శూరొ భూయ ఏవ పరాక్రమీ
45 శరైః సునిశితైః పార్దం యదా వృత్రః పురంథరమ
నిర్బిభేథ మహావీర్యొ వివ్యదే నైవ చార్జునాత