భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 107)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సాత్యకిం థంశితం యుథ్ధే భీష్మాయాభ్యుథ్యతం తథా
ఆర్శ్యశృఙ్గిర మహేష్వాసొ వారయామ ఆస సంయుగే
2 మాధవస తు సుసంక్రుథ్ధొ రాక్షసం నవభిః శరైః
ఆజఘాన రణే రాజన పరహసన్న ఇవ భారత
3 తదైవ రాక్షసొ రాజన మాధవం నిశితైః శరైః
అర్థయామ ఆస రాజేన్థ్ర సంక్రుథ్ధః శినిపుంగవమ
4 శైనేయః శరసంఘం తు పరేషయామ ఆస సంయుగే
రాక్షసాయ సుసంక్రుథ్ధొ మాధవః పరి వీరహా
5 తతొ రక్షొ మహాబాహుం సాత్యక్తిం సత్యవిక్రమమ
వివ్యాధ విశిఖైర తీక్ష్ణైః సింహనాథం ననాథ చ
6 మాధవస తు భృశం విథ్ధొ రాక్షసేన రణే తథా
ధైర్యమ ఆలమ్బ్య తేజస్వీ జహాస చ ననాథ చ
7 భగథత్తస తతః కరుథ్ధొ మాధవం నిశితైః శరైః
తాడయామ ఆస సమరే తొత్త్రైర ఇవ మహాగజమ
8 విహాయ రాక్షసం యుథ్ధే శైనేయొ రదినాం వరః
పరాగ్జ్యొతిషాయ చిక్షేప శరాన సంనతపర్వణః
9 తస్య పరాగ్జ్యొతిషొ రాజా మాధవస్య మహథ ధనుః
చిచ్ఛేథ శితధారేణ భల్లేన హృతహస్తవత
10 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ వేగవత పరవీరహా
భగథత్తం రణే కరుథ్ధొ వివ్యాధ నిశితైః శరైః
11 సొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసః సృక్కిణీ సంలిహన ముహుః
శక్తిం కనకవైడూర్య భూషితామ ఆయసీ థృఢామ
యమథణ్డొపమాం ఘొరాం పరాహిణొత సాత్యకాయ వై
12 తామ ఆపతన్తాం సహసా తస్య బాహొర బలేరితామ
సాత్యకిః సమరే రాజంస తరిధా చిచ్ఛేథ సాయకైః
సా పపాత తథా భూమౌ మహొల్కేవ హతప్రభా
13 శక్తిం వినిహతాం థృష్ట్వా పుత్రస తవ విశాం పతే
మహతా రదవంశేన వారయామ ఆస మాధవమ
14 తదా పరివృతం థృష్ట్వా వార్ష్ణేయానాం మహారదమ
థుర్యొధనొ భృశం హృష్టొ భరాతౄన సర్వాన ఉవాచ హ
15 తదా కురుత కౌరవ్యా యదా వః సాత్యకొ యుధి
న జీవన పరతినిర్యాతి మహతొ ఽసమాథ రదవ్రజాత
అస్మిన హతే హతం మన్యే పాణ్డవానాం మహథ బలమ
16 తత తదేతి వచస తస్య పరిగృహ్య మహారదాః
శైనేయం యొధయామ ఆసుర భీష్మస్య పరముఖే తథా
17 అభిమన్యుం తథాయాన్తం భీష్మాయాభ్యుథ్యతం మృధే
కామ్బొజరాజొ బలవాన వారయామ ఆస సంయుగే
18 ఆర్జునిర నృపతిం విథ్ధ్వా శైరః సంనతపర్వభిః
పునర ఏవ చతుఃషష్ట్యా రాజన వివ్యాధ తం నృపమ
19 సుథక్షిణస తు సమరే కార్ష్ణిం వివ్యాధ పఞ్చభిః
సారదిం చాస్య నవభిర ఇచ్ఛన భీష్మస్య జీవితమ
20 తథ యుథ్ధమ ఆసీత సుమహత తయొస తత్ర పరాక్రమే
యథ అభ్యధావథ గాఙ్గేయం శిఖణ్డీ శత్రుతాపనః
21 విరాటథ్రుపథౌ వృథ్ధౌ వారయన్తౌ మహాచమూమ
భీష్మం చ యుధి సంరబ్ధావ ఆథ్రవన్తౌ మహారదౌ
22 అశ్వత్దామా తతః కరుథ్ధః సమాయాథ రదసత్తమః
తతః పరవవృతే యుథ్ధం తవ తేషాం చ భారత
23 విరాటొ థశభిర భల్లైర ఆజఘాన పరంతప
యతమానం మహేష్వాసం థరౌణిమ ఆహవశొభినమ
24 థరుపథశ చ తరిభిర బాణైర వివ్యాధ నిశితైస తదా
గురుపుత్రం సమాసాథ్య భీష్మస్య పురతః సదితమ
25 అశ్వత్దామా తతస తౌ తు వివ్యాధ థశభిః శరైః
విరాటథ్రుపథౌ వృథ్ధౌ భీష్మం పరతి సముథ్యతౌ
26 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ వృథ్ధయొశ చరితం మహత
యథ థరౌణేః సాయకాన ఘొరాన పరత్యవారయతాం యుధి
27 సహథేవం తదా యాన్తం కృపః శారథ్వతొ ఽభయయాత
యదా నాగొ వనే నాగం మత్తొ మత్తమ ఉపాథ్రవత
28 కృపశ చ సమరే రాజన మాథ్రీపుత్రం మహారదమ
ఆజఘాన శరైస తూర్ణం సప్తత్యా రుక్మభూషణైః
29 తస్య మాథ్రీ సుతశ చాపం థవిధా చిచ్ఛేథ సాయకైః
అదైనం చిన్న ధన్వానం వివ్యాధ నవభిః శరైః
30 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ సమరే భారసాధనమ
మాథ్రీపుత్రం సుసంహృష్టొ థశభిర నిశితైః శరైః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధ ఇచ్ఛన భీష్మస్య జీవితమ
31 తదైవ పాణ్డవొ రాజఞ శారథ్వతమ అమర్షణమ
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధొ భీష్మస్య వధకాఙ్క్షయా
తయొర యుథ్ధం సమభవథ ఘొరరూపం భయావహమ
32 నకులం తు రణే కరుథ్ధం వికర్ణః శత్రుతాపనః
వివ్యాధ సాయకైః షష్ట్యా రక్షన భీష్మస్య జీవితమ
33 నకులొ ఽపి భృశం విథ్ధస తవ పుత్రేణ ధన్వినా
వికర్ణం సప్త సప్తత్యా నిర్బిభేథ శిలీముఖైః
34 తత్ర తౌ నరశార్థూలౌ గొష్ఠే గొవృషభావ ఇవ
అన్యొన్యం జఘ్నతుర వీరౌ గొష్ఠే గొవృషభావ ఇవ
35 ఘటొత్కచం రణే యత్తం నిఘ్నన్తం తవ వాహినీమ
థుర్ముఖః సమరే పరాయాథ భీష్మహేతొః పరాక్రమీ
36 హైడిమ్బస తు తతొ రాజన థుర్ముఖం శత్రుతాపనమ
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధొ నవత్యా నిశితైః శరైః
37 భీమసేన సుతం చాపి థుర్ముఖః సుముఖైః శరైః
షష్ట్యా వీరొ నథన హృష్టొ వివ్యాధ రణమూర్ధని
38 ధృష్టథ్యుమ్నం రణే యాన్తం భీష్మస్య వధకాఙ్క్షిణమ
హార్థిక్యొ వారయామ ఆస రక్షన భీష్మస్య జీవితమ
39 వార్ష్ణేయః పార్షతం శూరం విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆయసైః
పునః పఞ్చాశతా తూర్ణమ ఆజఘాన సతనాన్తరే
40 తదైవ పార్షతొ రాజన హార్థిక్యం నవభిః శరైః
వివ్యాధ నిశితైస తీక్ష్ణైః కఙ్కపత్ర పరిచ్ఛథైః
41 తయొః సమభవథ యుథ్ధం భీష్మహేతొర మహారణే
అన్యొన్యాతిశయైర యుక్తం యదా వృత్ర మహేన్థ్రయొః
42 భీమసేనమ అదాయాన్తం భీష్మం పరతి మహాబలమ
భూరిశ్రవాభ్యయాత తూర్ణం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
43 సౌమథత్తిర అదొ భీమమ ఆజఘాన సతనాన్తరే
నారాచేన సుతీక్ష్ణేన రుక్మపుఙ్ఖేన సంయుగే
44 ఉరఃస్దేన బభౌ తేన భీమసేనః పరతాపవాన
సకన్థ శక్త్యా యదా కరౌఞ్చః పురా నృపతిసత్తమ
45 తౌ శరాన సూర్యసంకాశాన కర్మార పరిమార్జితాన
అన్యొన్యస్య రణే కరుథ్ధౌ చిక్షిపాతే ముహుర ముహుః
46 భీమొ భీష్మ వధాకాన్ష్కీ సౌమథత్తిం మహారదమ
తదా భీష్మ జయే గృధ్నుః సౌమథత్తిశ చ పాణ్డవమ
కృతప్రతికృతే యత్తౌ యొధయామ ఆసతూ రణే
47 యుధిష్ఠిరం మహారాజ మహత్యా సేనయా వృతమ
భీష్మాయాభిముఖం యాన్తం భారథ్వాజొ నయవారయత
48 థరొణస్య రదనిర్ఘొషం పర్జన్యనినథొపమమ
శరుత్వా పరభథ్రకా రాజన సమకమ్పన్త మారిష
49 సా సేనా మహతీ రాజన పాణ్డుపుత్రస్య సంయుగే
థరొణేన వారితా యత్తా న చచాల పథాత పథమ
50 చేకితానం రణే కరుథ్ధం భీష్మం పరతి జనేశ్వర
చిత్రసేనస తవ సుతః కరుథ్ధ రూపమ అవారయత
51 భీష్మహేతొః పరాక్రాన్తశ చిత్రసేనొ మహారదః
చేకితానం పరం శక్త్యా యొధయామ ఆస భారత
52 తదైవ చేకితానొ ఽపి చిత్రసేనమ అయొధయత
తథ యుథ్ధమ ఆసీత సుమహత తయొస తత్ర పరాక్రమే
53 అర్జునొ వార్యమాణస తు బహుశస తనయేన తే
విముఖీకృత్య పుత్రం తే తవ సేనాం మమర్థ హ
54 థుఃశాసనొ ఽపి పరయా శక్త్యా పార్దమ అవారయత
కదం భీష్మం పరొ హన్యాథ ఇతి నిశ్చిత్య భారత
55 సా వధ్యమానా సమరే పుత్రస్య తవ వాహినీ
లొడ్యతే రదిభిః శరేష్ఠైస తత్ర తత్రైవ భారత