భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 105)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కదం శిఖణ్డీ గాఙ్గేయమ అభ్యధావత పితామహమ
పాఞ్చాల్యః సమరే కరుథ్ధొ ధర్మాత్మానం యతవ్రతమ
2 కే ఽరక్షన పాణ్డవానీకే శిఖణ్డినమ ఉథాయుధమ
తవరమాణాస తవరా కాలే జిగీషన్తొ మహారదాః
3 కదం శాంతనవొ భీష్మః స తస్మిన థమశే ఽహని
అయుధ్యత మహావీర్యః పాణ్డవైః సహ సృఞ్జయైః
4 న మృష్యామి రణే భీష్మం పరత్యుథ్యాతం శిఖణ్డినమ
కచ చిన న రదభఙ్గొ ఽసయ ధనుర వాశీర్యతాస్యతః
5 [స]
నాశీర్యత ధనుస తస్య రదభఙ్గొ నచాప్య అభూత
యుధ్యమానస్య సంగ్రామే భీష్మస్య భరతర్షభ
నిఘ్నతః సమరే శత్రూఞ శరైః సంనతపర్వభిః
6 అనేకశతసాహస్రాస తావకానాం మహారదాః
రదథన్తి గణా రాజన హయాశ చైవ సుసజ్జితాః
అభ్యవర్తన్త యుథ్ధాయ పురస్కృత్య పితామహమ
7 యదాప్రతిజ్ఞం కౌరవ్య స చాపి సమితింజయః
పార్దానామ అకరొథ భీష్మః సతతం సమితిక్షయమ
8 యుధ్యమానం మహేష్వాసం వినిఘ్నన్తం పరాఞ శరైః
పాఞ్చాలాః పాణ్డవైః సార్ధం సర్వ ఏవాభ్యవారయన
9 థశమే ఽహని సంప్రాప్తే తతాప రిపువాహినీమ
కీర్యమాణాం శితైర బాణైః శతశొ ఽద సహస్రశః
10 న హి భీష్మం మహేష్వాసం పాణ్డవాః పాణ్డుపూర్వజ
అశక్నువన రణే జేతుం పాశహస్తమ ఇవాన్తకమ
11 అదొపాయాన మహారాజ సవ్యసాచీ పరంతపః
తరాసయన రదినః సర్వాన బీభత్సుర అపరాజితః
12 సిన్హవథ వినథన్న ఉచ్చైర ధనుర్జ్యాం విక్షిపన ముహుః
శరౌఘాన విసృజన పార్దొ వయచరత కాలవథ రణే
13 తస్య శబ్థేన విత్రస్తాస తావకా భరతర్షభ
సింహస్యేవ మృగా రాజన వయథ్రవన్త మహాభయాత
14 జయన్తం పాణ్డవం థృష్ట్వా తవత సైన్యం చాభిపీడితమ
థుర్యొధనస తతొ భీష్మమ అబ్రవీథ భృశపీడితః
15 ఏష పాణ్డుర ఉతస తాత శవేతాశ్వః కృష్ణసారదిః
థహతే మామకాన సర్వాన కృష్ణ వర్త్మేవ కాననమ
16 పశ్య సైన్యాని గాఙ్గేయ థరవమాణాని సర్వశః
పాణ్డవేన యుధాం శరేష్ఠ కాల్యమానాని సంయుగే
17 యదా పశుగణాన ఆలః సంకాలయతి కాననే
తదేథం మామకం సైన్యం కాల్యతే శత్రుతాపన
18 ధనంజయ శరైర భగ్నం థరవమాణమ ఇతస తతః
భీమొ హయ ఏష థురాధర్షొ విథ్రావయతి మే బలమ
19 సాత్యకిశ చేకితానశ చ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
అభిమన్యుశ చ విక్రాన్తొ వాహినీం థహతే మమ
20 ధృష్టథ్యుమ్నస తదా శూరొ రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
వయథ్రావయేతాం సహసా సైన్యం మమ మహాబలౌ
21 వధ్యమానస్య సైన్యస్య సర్వైర ఏతైర మహాబలైః
నాన్యాం గతిం పరపశ్యామి సదానే యుథ్ధే చ భారత
22 ఋతే తవాం పురుషవ్యాఘ్ర థేవతుల్యపరాక్రమ
పర్యాప్తశ చ భవాన కషిప్రం పీడితానాం గతిర భవ
23 ఏవమ ఉక్తొ మహారాజ పితా థేవవ్రతస తవ
చిన్తయిత్వా ముహూర్తం తు కృత్వా నిశ్చయమ ఆత్మనః
తవ సంధరయన పుత్రమ అబ్రవీచ ఛంతనొః సుతః
24 థుర్యొధన విజానీహి సదిరొ భవ విశాం పతే
పూర్వకాలం తవ మయా పరతిజ్ఞాతం మహాబల
25 హత్వా థశసహస్రాణి కషత్రియాణాం మహాత్మనామ
సంగ్రామాథ వయపయాతవ్యమ ఏతత కర్మ మమాహ్నికమ
ఇతి తత కృతవాంశ చాహం యదొక్తం భరతర్షభ
26 అథ్య చాపి మహత కర్మ పరకరిష్యే మహాహవే
అహం వా నిహతః శిష్యే హనిష్యే వాథ్య పాణ్డవాన
27 అథ్య తే పురుషవ్యాఘ్ర పరతిమొక్ష్యే ఋణం మహత
భర్తృపిణ్డ కృతం రాజన నిహతః పృతనా ముఖే
28 ఇత్య ఉక్త్వా భరతశ్రేష్ఠః కషత్రియాన పరతపఞ శరైః
ఆససాథ థురాధర్షః పాణ్డవానామ అనీకినీమ
29 అనీకమధ్యే తిష్ఠన్తం గాఙ్గేయం భరతర్షభ
ఆశీవిషమ ఇవ కరుథ్ధం పాణ్డవాః పర్యవారయన
30 థశమే ఽహని తస్మింస తు థర్శయఞ శక్తిమ ఆత్మనః
రాజఞ శతసహస్రాణి సొ ఽవధీత కురునన్థన
31 పఞ్చాలానాం చ యే శరేష్ఠా రాజపుత్రా మహాబలాః
తేషామ ఆథత్త తేజాంసి జలం సూర్య ఇవాంశుభిః
32 హత్వా థశసహస్రాణి కుఞ్జరాణాం తరస్వినామ
సారొహణాం మహారాజ హయానాం చాయుతం పునః
33 పూర్ణే శతసహస్రే థవే పథాతీనాం నరొత్తమః
పరజజ్వాల రణే భీష్మొ విధూమ ఇవ పావకః
34 న చైనం పాణ్డవేయానాం కే చిచ ఛేకుర నిరీక్షితుమ
ఉత్తరం మార్గమ ఆస్దాయ తపన్తమ ఇవ భాస్కరమ
35 తే పాణ్డవేయాః సంరబ్ధా మహేష్వాసేన పీడితాః
వధాయాభ్యథ్రవన భీష్మం సృఞ్జయాశ చ మహారదాః
36 స యుధ్యమానొ బహుభిర భీష్మః శాంతనవస తథా
అవకీర్ణొ మహాబాహుః శైలొ మేఘైర ఇవాసితైః
37 పుత్రాస తు తవ గాఙ్గేయం సమన్తాత పర్యవారయన
మహత్యా సేనయా సార్ధం తతొ యుథ్ధమ అవర్తత