భారత రమణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారత రమణి

(ద్విజేంద్రలాల్ రాయని వంగనాటకమునకు తెనుగు)


గ్రంథకర్త

శ్రీపాద కామేశ్వరరావు


ప్రకాశకుడు

చెఱకువాడ వేంకటరామయ్య

రాజమహేంద్రవరము

1926

All rights reserved]

[వెల రు 1-0-0The last Six formes printed in

SARASWATHI POWER PRESS

RAJAHMUNDRY


ఉపోద్ఘాతము

ఆంధ్రమున సాంఘికనాటకములు చాలా తక్కువ. ఉన్నవాటిలోనైన ఆధునిక సమస్యాచర్చ అందముగా లేదు. ఈనాటకము కీర్తిశేషులు వంగనాటక కవిసార్వభౌములు నగు ద్విజేంద్రలాల్ రాయని తుదిరచన. వారు దీనికి "వంగనారి" అను పేరిడ, అనువాదకులగు బొంబాయి హిందీగ్రంథరత్నాకరమువారు "భారతరమణి" అని నామకరణము చేయుటచే మే మీపేరే పెట్టితిమి.

ఇందు ఆధునికాచారములగు వివాహము, శుల్కము, స్త్రీవిద్య, సముద్రయానము, బహిష్కారము మొదలగునవి చర్చింపబడినవి కావున చదువరుల కిది అమితసంతోషదాయకమగునని విశ్వసించు చున్నాము.

--:ఇందలి కుశీలనగణము:--

పురుషులు

ఉపేంద్రుడు వకీలు

దేవేందుడు ఉపేంద్రుని తమ్ముడు

సదానందుఘు దేవేంద్రుని మిత్రుడు

కేదారుడు " బంధువు

యజ్నేశ్వరుడు ధనికుడు

మహేంద్రుడు దేవేంద్రుని కొడుకు

వినయకుమారుడు సదానందుని కొడుకు

స్త్రీలు

మానస దేవేంద్రుని భార్య

వినోదిని, సుశీల, కుముదిని దేవేంద్రుని కూతుళ్ళు

--:సవరణలు:--

పే 8 జిలో 10 పంక్తి "కన్యకైనను" తరువాత "వితంతువుకైనను" అని చదువుడు.

పే 9 జెలో 7 వ పంక్తి వీర్యము బదులు చలము అని చదువుడు.

పే 75 జిలో 15 వపంక్తి తరువాత "మనమున ప్రాణముల తీపి--మానదాయె చిత్రమేమొతిరు।"

పే 165 లో 19 వ పంక్తి ఉపే--దేవేంద్రాబదులు దేవే--కేదారా అని చదువుడు.

షరా--గ్రంధకర్త అనుమతిలేక ఈ నాటకము నాడరాదు.

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2020, prior to 1 January 1960) after the death of the author.


This work is also in the public domain in the U.S.A. because it was in the public domain in India in 1996, and no copyright was registered in the U.S.A. (This is the combined effect of India's joining the Berne Convention in 1928, and of 17 USC 104A with its critical date of January 1, 1996.)

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=భారత_రమణి&oldid=253295" నుండి వెలికితీశారు