బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/సౌఖ్యమే లేదా?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సౌఖ్యమే లేదా?

        సౌఖ్యమే లేదా
               లోకమున
        సౌఖ్యమే లేదా?
        కమలలోచనల
        కౌగిళులందున ||సౌఖ్య||
        ముద్దులబిడ్డల
        మురిపెపుమాటల ||సౌఖ్య||
        తల్లిదండ్రులను
        తగ కొలుచుటలో ||సౌఖ్య||
        బీదసాదలను
        ప్రేమ జూచుటలో ||సౌఖ్య||
        చెలులకు సాయపు
        చేయిచ్చుటలో ||సౌఖ్య||
        భగవంతుని మది
        భక్తి గొలుచుటలో ||సౌఖ్య||